A A A A A

God: [God's Timing]


1 Timoteoske 3:15
numa trubul tu te žianes, te či avava sigo, sar tu trubul te žias ande o kher le Devlesko, kai si e khangeri le Devleski živindo, o piluro kai ninkerel o čačimos.

Jan 6:54
Kudo kai xal muřo mas ai kai pel muřo rat si les o traio pe sakda; ai me živindiva les o mai paluno dies.

Jan 8:32
Tume žianena o čačimos, ai o čačimos skipila tumen.

Marek 6:3
Nai vo o kaštari, o šiav la Mariako, o phral le Jakobosko, le Josefosko, le Judesko ai le Simonosko? Ai leske pheia nai von maškar amende? Ai kudia či patian pe ande leste.

Jan 12:48
Kudo kai šiudel man ai kai či lel muře vorbi si les lesko krisinitori; e vorba kai me phendem, voi si kai dela les pe e kris o mai paluno dies.

Jan 1:1
Anda gor sas e Vorba, ai e Vorba sas le Devlesa, ai e Vorba sas o Del.

Galaťanenge 6:9
Te na mukas ame te na keras o mištimos; ke ame kjidasa kana avela e vramia, te na mukasa ame tele.

Galaťanenge 1:19
Numa me či dikhlem či jekh anda le kaver apostoli, te na nas ferdi o Jakob, o phral le Baresko.

2 Peter 3:8
Numa si jekh diela, muře kuč, kai tume te na bustrenla, si ke, angla o Baro, jekh dies si sar jekh mia berš, ai jekh mia berš sar jekh dies.

Skutki 1:7
Vo del len palpale: Nai ke tume te žianen kana avela e vramia vai o tsaito kai o Dad vo thodias sar vo kamlias.

Galaťanenge 4:4
numa, kana e vramia nakhli, o Del tradias peski Šiaves, arakhadilo katar jekh žiuvli, arakhadilo tela o Zakono,

Efežanenge 5:16
keren mištimos sako data kai šai daštin, ke le diesa si nasul.

Jan 3:3-5
[3] O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.[4] O Nikodem phenel leske: Sar jekh manuš šai mai arakhadiol kana si phuro? Šai mai del vo ande o peř peska dako ai arakhadiol?[5] O Jesus del palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš arakhadiola anda o pai ai o Duxo, naštil te del andre ande e amperetsia le Devleski.

Židenge 12:14
Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.

Rimanenge 8:28
Ame žianas, so mai si, ke o Del kerel mištimos kudalensa kai si lenge drago o Del, kudala kai si akharde sar vo kamlias.

Efežanenge 1:10
O Del kerela so kamel kana getona pe le vrami, te kjidel sa ande o Kristo, so si ande o čeri ai kudia so si pe e phuv.

Jan 16:13
Kana o Duxo le čačimasko avela, vo ningerela tumen ande sa o čačimos; ke vo či dela duma anda peste, numa vo phenela sa so vo ašundias, ai vo phenela tumenge le dieli kai avena.

Galaťanenge 4:19
Muře glati, pala kudalende dukhal ma sar kana arakhadiol jekha žiuvliake jekh šiav, žikin či o Kristo t'avel ande tumende,

Matuš 16:18
Ai me, phenav tuke ke tu san o Petri (o bař), ai ke pe kudo bař me vazdava muři khangeri, ai ke e martia naštila te kerel khanči lake.

Matuš 18:15-18
[15] T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.[16] Numa, te na ašunela tute, le tusa jekhe vai do ženen, eta ke sa e diela te lašiardiol pe so phenen dui vai trin martururi.[17] Te na kamela t'ašunel len, phen les ka e khangeri, ai te na kamela t'ašunel e khangeri, t'avel tuke sar jekh kai či patial ai jekh kai kjidel e taksa.[18] Me phenav tumenge čačimasa, sogodi tume phandena pe e phuv avela phanglo ande o čeri, ai sogodi tume putrena pe e phuv avela puterdo ande o čeri.

Efežanenge 1:22-23
[22] Vo sa thodias tela leske punře, ai vo dias les sar birevo o mai baro ka e Khangeri,[23] kai si lesko stato, o pherdimos kudalesko kai pherel sa e lumia.

Efežanenge 5:23
ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.

Skutki 4:32
Le but kudala kai ašunde patianas, sas len ferdi jekh ilo ai jekh duxo. Khonik či phenelas ke so si lesko sas čačes lesko, numa sa sas ande jekh than maškar lende.

1 Korinťanenge 1:10
Me vazdav tumen, phralale, katar o anav amare Baresko o Jesus Kristo, t'avel tumen sa jekh šib, ai te na avel čingar maškar tumende, numa t'aven vorta ande jekh than ande jekh duxo ai ande jekh godji.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

Jan 14:6-28
[6] O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.[7] Te žianena man tume, tume žianena vi muře Dades. Ai de akanara tume žianen les, ai tume dikhlian les.[8] O Filipo phenel leske: Baria, sikav amenge le Dades, ai avela amenge dosta.[9] O Jesus phenel leske: Si de dumult ke mii sim tumensa, ai tu či prinžiardian ma, Filipo? Kudo kai dikhlias man dikhlias le Dades. Sar phenes tu: Sikav amenge le Dades?[10] Či patias tu ke me sim ande o Dad, ai ke o Dad si ande mande? Le vorbi kai me phendem tumenge, či phenav le me mandar; ai o Dad kai bešel ande mande, vo si kai kerel peske butia.[11] Patian mande, me sim ande o Dad, ai o Dad si ande mande; patian mišto katar leske butia.[12] Čačimasa, čačimasa, me phenav tumenge, kudo kai patial ande mande kerel vi vo le butia kai me kerav, ke me žiavtar ka o Dad.[13] Ai sa so tume mangena ande muřo anav, me kerava les, eta ke te o Dad luvudil pe ande o Šiav.[14] Te mangena mandar vareso ande muřo anav, me kerava les.[15] Te kamena tume ma, garavena muře poronki.[16] Ai me, me řudjiva le Dades, ai vo tradela tumenge jekh kaver kai lela sama tumendar, eta te bešel sakda tumensa.[17] Vo si o Duxo le čačimasko, kai e lumia naštil te lel, ke vo či dikhel les ai či žianel les; numa tume, tume žianen les, ke vo bešel tumensa.[18] Me či mukava tumen korkořo, me avava tumende.[19] Mai jekh tsiřa vramia, ai e lumia či mai dikhela ma; numa tume, tume dikhena ma, ke me traiv, ai vi tume traina.[20] Ande kudo dies, tume prinžiarena ke me sim ande muřo Dad, ai ke tume san ande mande ai ke me sim ande tumende.[21] Kudo kai si les muře poronki ai kai garavel le, kudo si kai kamel ma; ai kudo kai kamel ma avela drago muře Dadeske, me kamava les, ai me kerava te prinžiarel ma.[22] O Juda, na o Iskariot, phenel leske: Baria, katar avela ke tu keresa te prinžiaras tu, ai na e lumia?[23] O Jesus del les palpale: Te si varekon ke kamel ma, vo garavela muře vorbi, ai muřo Dad kamela les; ame avasa leste, ai ame kerasa amaro kher leste.[24] Kudo kai či kamel ma či garavel muře vorbi. Ai e vorba kai tume ašunen nai mandar, numa katar o Dad kai tradias ma.[25] Me phenav tumenge kadala dieli žikin bešav tumensa.[26] Numa kudo kai lela sama tumendar, o Duxo Svinto, kai o Dad tradela ande muřo anav, sikiarela tume sa kadala dieli, ai dela tumen godji sa so me phendem tumenge.[27] Me mukav tumenge e patia. Me či dav la tumenge sar e lumia del la. Ke tumaro ilo te na rimol pe, ai te na daral.[28] Tume ašundian ke me phendem tumenge: Me žiavtar, ai me avava karing tumende. Te kamena man tume, tume veselina tume ke me žiavtar ka o Dad; ke o Dad si mai baro mandar.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930