A A A A A

God: [Free Will]


1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

2 Peter 3:9
O Baro sigo si te kerel so vo phendias, sar uni patian; numa les si les řabda karing tumende, či kamel te xasavol jekh anda tumende, numa sa t'aresen te skipin pe.

Galaťanenge 5:13
Phralale, tume san akharde t'aven slobodo, ferdi ande kudia slobodia te na train sar si o mas; numa den tume, katar o kamimos, služi jekh kavreske.

Jan 7:17
Te si varekon kai kamel te kerel pe leske, vo žianela ke muřo sikiarimos si katar o Del, vai te dava duma anda mande.

Marek 8:34
Porme, akhardias o narodo peske vortakonsa, vo phenel lenge: Te si varekon te kamel t'avel pala mande, te na mai del pe godji peste, te lel pe peste pesko trušul, ai t'avel pala mande.

Zjaveňie 3:20
Eta, me ninkerav ma angla o vudar, ai me malavav. Te si varekon ke ašunel muřo hango ai putrel o vudar, me dava andre leste, me xava lesa, ai vo mansa.

Rimanenge 6:23
Ke o pokjinimos la bezexako, si o merimos; numa so del o Del ivia, si o traio pe sakda ande o Jesus Kristo amaro Baro.

Rimanenge 13:2
Sa anda kudia kudo kai ninkerel-pe pe le rai bare ninkerel-pe pe e poronka le Devleski kai vo thodias, ai kudala kai ninkeren pe len jekh strafo pe pende.

Rimanenge 10:9-10
[9] Te avela te phenas pa tjiro mui ke o Jesus si o Baro, ai te patiasas tu ande tjiro ilo ke o Del živindisardias les katar le mule, tu avesa skipime.[10] O manuš patial anda o ilo ai o Del kerel les vorta, ai o manuš phenel pa pesko mui ai aresel ka o skipimos.

Galaťanenge 5:16-17
[16] Me phenav kadia: Phiren sar si o Duxo, ai tume či kerena sar kamel o mas.[17] Ke o mas kamel so či kamel o Duxo, ai o Duxo kamel so či kamel o mas; von maren pe maškar pende, eta ke tume te na keren so tume kamen.

Jan 1:12-13
[12] Numa ka sa kadala kai line les, ka kudala kai patian ande lesko anav, vo dias len e putiaria t'aresen glati le Devleske,[13] save arakhadile, či anda o rat, či anda so kamelas o mas, či anda so kamlias o manuš, numa anda o Del.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004