A A A A A

God: [Financial Blessing]


2 Korinťanenge 8:9
Ke tume žianen o mištimos katar amaro Rai o Jesus Kristo, kai sas barvalo, numa pala tumende kerdilo čořo, eta ke katar lesko čořimos tume te barvalen tume.

3 Jan 1:2
Muřo drago, me mangav ke tu te barios ande sako diela ai t'aves sasto vesto, sar butiol tjiro duxo.

Galaťanenge 6:9
Te na mukas ame te na keras o mištimos; ke ame kjidasa kana avela e vramia, te na mukasa ame tele.

Jakob 5:12
Angla savořende andasa, phralale, na solaxan či pa o čeri, či pa e phuv, či pa jekh kaver solax. Numa ke tumaro «ei» t'avel «ei», ai ke tumaro «na» t'avel «na», eta ke tume te na peren tela e kris.

Jan 6:12
Kana von pravardile, vo phenel peske vortakonge: Kjiden le kotora kai ašen, eta ke khanči te na xasavol.

Lukaš 6:38
Den, ai avela tumen dino: Von dena muial ande e bari pošotsi kai si pe tumaro dži jekh laši mezura, kjidini, miškisardi ai dini opral; ke von mezurina tumenge la mezurasa kai sas tumari.

Lukaš 12:34
Ke kothe kai si tumaro mandjin, vi kothe si tumaro ilo.

Matuš 6:33
Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.

Matuš 23:23
Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume pokjinen deš pala jekh šel anda e menta, anda o anel ai anda o kumin, numa tume muken so si o mai baro ande o zakono, e kris, e mila ai o čačimos; kudia sas te keren angla savořende, bi te bustren le kaver dieli.

Matuš 25:21
Lesko birevo phenel lesko: Mišto kerdian, laši ai čači sluga; tu sanas čačimasa ande le tsiřa dieli, me dava tut te les sama ande but; av ande e veselia tjire birevoski.

Rimanenge 13:8
Te na kames khanči khanikaske, te na avela ferdi te t'aven drago jekh avreske; ke kudo kai si leske drago le kaver kerel o Zakono.

Marek 11:22-23
[22] O Jesus lias e vorba, ai phenel lenge: Patian tume ande o Del.[23] Me phenav tumenge čačimasa, t'avel varekon ke phenel kakale plaieske: Le tu kothar ai šiude tu ande e maria, ai te patial ande pesko ilo, ai patiala pe ke kudia si t'avel, dikhela ke aresel.

2 Korinťanenge 9:6-8
[6] Te žianen, kudo kai thol te bariarel tsiřa kjidel tsiřa, ai kudo kai thol te bariol but kjidel but.[7] Ke sako te del sar gindisailo ande pesko ilo, bi nekežimasko vai pe e zor; ke o Del kamel kudales kai del veselimasa.[8] Ai o Del šai pherel tumen anda sako mištimos, eta ke, t'aven tumen sakda sa le dieli so trubul tumen, ai but pala sa le laše dieli,

Lukaš 14:28-30
[28] Ke, savo anda tumende, te kamela te vazdel jekh turo, či bešel tele angla savořende te gjinel sode aresel leske ai te dikhel te šai getol,[29] daratar ke te thol pe te vazdel, ai naštil te getol, sa kudala kai dikhena les asan lestar.[30] Phenena: Kado manuš lias pe te vazdel, ai naštil te getol!

Lukaš 6:34-36
[34] Ai t'avela tume te den užile ka kudala kai ažiukeren tume te len palpale lendar, so šai avela tumenge? Le bezexale vi von den užile ka le bezexale, eta te len sa jekh fialo.[35] Numa kamen tumare dušmanon, keren mištimos, ai den užile bi t'ažiukeren khanči. Ai tumaro pokjinimos avela baro, ai tume avena šiave kudalesko kai si Mai Vučo, ke vo si lašio kudalenge kai či naisin ai le nasulenge.[36] T'avel tumenge mila, sar tumaro Dad si miloso.

Jakob 5:1-3
[1] Šunen barvale! Roven ai vatin tume, pala le nasulimata kai aven pe tumende.[2] Tumare barvalimata si kjermale, ai tumare tsalia si xale katar le kjermi.[3] Tumaro sunakai ai tumaro rup si řužinime. Ai lengo řužinimos uštel te del marturia pe tumende, ai xala tumaro mas sar jekh jag. Tume kjidian mandjinata pe le posledni dies!

Matuš 6:1-34
[1] Len tume sama te na keren tumaro zakono angla le manuš, te dikhen tumen; aver fialo, tumen či avela pokjinimos paša tumaro Dad kai si ande o čeri.[2] Kana tu desa vareso le čořenge, na bašav e tuturiaza angla tute, sar keren le athaitoria ande le khangeria židovitsko ai ande le vulitsi, eta te aven luvudime katar le manuš. Me phenav tumenge čačimasa, von line lengo pokjinimos.[3] Numa kana tu des le čořenge, ke tjiro vast o stingo te na žianel so del tjiro vast o čačo.[4] Eta so des t'avel garado; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.[5] Kana tume řudjin, na aven sar le athaitoria, kai drago lenge te řudjin ande le khangeria židovitsko ai ande le koltsuri le vulitsenge, te dikhen le le manuš, me phenav tumenge čačimasa, von line pengo pokjinimos.[6] Numa kana tu řudjis, žia ande tjiri soba, phandav tjiro vudar, ai řudjisar tjire Dades kai garadilo; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.[7] Kana řudjis, na butiar le vorbi intaino, sar kudala kai či patian ke von gindin te o Del šunela len te phenena but vorbi.[8] Na aven sar lende; ke tumaro Dad vo žianel so trubul tumen.[9] Eta sar tume trubul te řudjin: Amaro Dad kai san ande o čeri! Ke tjiro anav t'avel svintsime;[10] ke tjiri amperetsia t'avel; ke te keres sar tu kames pe e phuv sar ande o čeri.[11] De ame adies amaro manřo sako diesesko.[12] Jertisar amenge amare bezexa, sar vi ame jertisaras kudalenge kai hamisaile amende.[13] Na zumav amen, numa skipisar amen katar o xitro. Ke tuke si, ande sa le berš kai avena, e amperetsia, e zor ai o vestimos. Amen.[14] Te jertina tume le manušenge so kerde tumenge nasul, tumaro Dad anda o čeri jertila tumenge vi vo.[15] Numa te na jertina tume le manušenge, tumaro Dad či vo či jertila tumare nasulimata.[16] Kana tume postin, na nekežin tumaro mui, sar le athaitoria, kai rimon pengo mui, te sikaven le manušenge ke von postin. Me phenav tumenge čačimasa, von line pengo pokjinimos.[17] Numa kana tu postis, tho duxi pe tjiro šero ai xalav tjiro mui,[18] Eta te na sikaves le manušenge ke tu postis, numa tjire Dadeske kai garadilo; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.[19] Na kjide tuke mandjin pe e phuv, kai o kermo ai e řuzinia rimon, ai kai le čor phagen ai čoren;[20] Numa kjiden tumenge mandjin ande o čeri, kai o kermo ai e řuzinia či rimon, ai kai le čor či phagen ai či čoren.[21] Ke kothe kai si tjiro mandjin, kothe si vi tjiro ilo.[22] E jakh si o lampa le statosko. T'avel tjiri jakh laši, sa tjiro stato strefiala.[23] Numa t'avel tjiri jakh ke nai laši, sa tjiro stato avela ande o tuniariko. T'avel e vedaria kai si ande tute ke si tuniariko, sode avela baro kudo tuniariko.[24] Khonik naštil te služil do birevon. Ke, vai ke vuřitsila jekhes, ai kamela le kavres; vai ke astardiola ka jekh, ai vuřitsila le kavres. Tume naštin te služin le Devles ai le Love.[25] Sa anda kudia me phenav tumenge: Na daran pala tumaro traio de so tume xana, či anda tumaro stato — sar tume avena uriade. O traio nai vo mai but sar o xamos, ai o stato mai but sar o tsolo?[26] Dikhen le čiriklia le čereske; von či bariaren ai či kjiden, ai von či garaven ande le stali; ai tumaro Dad čeresko pravarel len. Či san tume mai kuč lendar?[27] Kon anda tumende, te nekežila šai mai lunžiarel pesko traio?[28] Ai sostar gindin pala tumare tsalia? Len sama sar barion le luludia ande le kimpuri; von či keren butji ai či khuven.[29] Ai me mothav tumenge ke inke o Salomon, ande sa pesko vestimos, nas uriado sar jekh anda lende.[30] Te si ke o Del uriavel kadia e čar le kimpongi, kai si adies ai tehara avela šiudini ande o bov, či uriavela vo mai zurales tumen, manuš, kai si tume tsiřa patiamos?[31] Na daran tume, ai na phenen: So xasa ame? So piasa ame? Sar avasa ame uriade?[32] Ke sa kudala dieli, si kai či patian pe ke roden le. Tumaro Dad čeresko vo žianel so trubul tumen.[33] Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.[34] Na daran so avela tehara; ke tehara o dies lela sama pestar. Sako dies si les pesko kjinuimos.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004