A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


Zjaveňie 6:3-8
[3] Kana vo puterdias e duito pečata, me ašundem o duito živindo kai phenelas: Aidi.[4] Ai anklisto jekh kaver grast, lolo. Kudo kai bešel opre lias e putiaria te lel e patia pa e phuv, eta ke te le manuš te šinen pe jekh avres; ai jekh bari xanřo dine les.[5] Kana puterdias e trito pečata, me ašundem o trito živindo kai phenelas: Aidi. Me dikhavas, ai eta, sikadilo jekh grast kalo. Kudo kai bešel opre ninkerelas jekh kintari ande o vast.[6] Ai me ašundem maškar le štar živinde jekh hango kai phenelas: Jekh kilo dživ pe jekh dinaro, ai trin mezuri orzo pe jekh dinaro; numa na amin tume ka o vuloi ai ka e mol.[7] Kana puterdias e štarto pečata, me ašundem o hango katar o štarto živindo kai phenelas: Aidi.[8] Me dikhavas, ai eta, sikadilo jekh grast galbeno. Kudo kai bešel opre bušol e martia ai avel pala late o Than le mulengo. E putiaria sas leske dini pe jekh firtari la phuviako, te mudarel le manušen katar e xanřo, katar e bokh, katar o merimos, ai katar le žigeni sirbati la phuviake.

2 Korinťanenge 4:7
Ame ningeras kudo mandjin ande le kanti la phuviake, eta ke kudia bari zor t'avel le Devleske, ai na amenge.

Jakob 4:10
Kovlion tume angla o Baro, ai vo vazdela tumen.

Matuš 6:24
Khonik naštil te služil do birevon. Ke, vai ke vuřitsila jekhes, ai kamela le kavres; vai ke astardiola ka jekh, ai vuřitsila le kavres. Tume naštin te služin le Devles ai le Love.

Filipanenge 4:6
Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.

Jakob 1:2-6
[2] Muře phralale, dikhen sa le but zumaimata sar jekh diela vesel kai šai avel pe tumende,[3] žianen ke o zumaimos tumare patiamasko del e řabda.[4] Numa trubul ke e řabda kerel mišto peski butji, eta tume t'aven vorta ai gata, ai te na peren ande khanči.[5] Te si anda tumende varekon ke nai les godji, te mangel la katar o Del, kai del sakones sar kamel ai bi te pušel, ai avela les dino.[6] Numa te mangel la patiamasa, te na gindil aver fialo; ke kudo kai gindil aver fialo si sar le talazuri la mariake, miškine katar e balval spidine pe jekh rig ai e kaver.

Zjaveňie 9:15-19
[15] Ai le štar andželi kai sas gata pe o časo, o dies, o šion ai o berš, sas puterde ke te mudaren jekh anda trin manuš.[16] Sode sas le grastaria la armiake sas deš mi-var deš mii; me ašundem sode sas.[17] Ai kadia me dikhlem le grasten ande o dikhimos, ai kudala kai bešenas opre, sas pe lende tsalia sastrune lole sar e jag, vineto sar o jatsinto ai galbeno sar o sulfuro. Le šere le grastenge sas sar le šere le liononge; ai anda lengo mui anklelas jag, thuv, ai sulfuro.[18] Pašte dopaš le manuš sas mudarde anda kudala trin dukha, katar e jag, katar o thuv, ai katar o sulfuro, kai anklelas avri anda lengo mui.[19] Ke e putiaria le grastengi sas ande lenge muia ai ande lenge poria; lenge poria sas jekh fialo sar le sapa t'aven len šere, ai lensa von kerenas nasul.

Marek 13:32-37
[32] Kana avela o dies vai o časo, khonik či žianel, či le andželi ande o čeri, či o Šiav, numa o Dad ferdi.[33] Len tume sama, arakhen tume ai řudjin, ke tume či žianen kana kudia vramia avela.[34] Avela sa jekh fialo kai jekh manuš kai, žiantar pe o drom, mukel pesko kher, thol bare pe leste peske slugen, del sakones so te kerel, ai del ordina ka o vudarari te lel sama.[35] Len sama, ke tume či žianen kana avela o birevo le kheresko, vai e riat, vai maškar e riat, vai kana gjilabel o kokošo, vai diminiats.[36] Daran ke vo arakhel tume ke soven, kana vo avela strazo.[37] So me phenav tumenge, me phenav les savořenge: Arakhen tume.

Lukaš 21:5-38
[5] Sar varekon delas duma pa le šukar bař ai le podarki kai šukarenas o templo, o Jesus phenel:[6] Le dies avena kai, de so tume dikhen, či bešela bař pe bař te na perel.[7] Von pušen les: Birevo, kana aresela kudia, ai ka če semno žianasa ame ke kudala dieli si t'aven.[8] O Jesus del palpale: Len tume sama te na diliaren tumen. Ke but avena ande muřo anav, phenena: Me sim, ai e vramia pašiol. Na žian pala lende.[9] Kana tume ašunena ke den duma pa le marimata ai le buntuimata, te na len tumen e dar, ke trubul ke kudala dieli aresen mai anglal. Numa či avela strazo te getol pe e lumia.[10] Atunči vo phenel lenge: Jekh them vazdela-pe pe jekh them, ai jekh amperetsia pe jekh amperetsia.[11] Avena pria bare isdraimata la phuviake, ai, ande uni riga, ponuri ai bokha; avena čudeni pria zurale, ai bare semnuri ande o čeri.[12] Numa, angla savořende sa, thona o vast pe tumende, ai marena tumen; dena tumen ka le khangeria židovitsko, šiudena tumen ande le temnitsi, ningerena tumen angla le amperatsi ai angla le vladoruri, pala muřo anav.[13] Kudia aresela tumenge t'aven lenge martururi.[14] Na thon tumenge ande e godji angla savořende sar šai den tume palpale;[15] ke me dava tumen jekh mui ai jekh godji ke te tumare dušmaia naština te ninkeren vai te den palpale.[16] Tume avena dine ande o vast inke katar tumare dada ai deia, katar tumare phral, katar tumare kai si paše ai katar tumare vortača, ai kerena te meren but anda tumende.[17] Tume avena vuřitsime savořendar, pala muřo anav.[18] Numa či xasavola jekh bal anda tumaro šero;[19] tumari řabda skipila tumare duxuri.[20] Kana tume dikhena o Jerusalem krugom lestar but ketani, te žianen atunči ke o phařaimos nai dur.[21] Atunči, ke kudala kai si ande e Judea našen ande le plaia, ke kudala kai si ande o Jerusalem anklen avri, ai ke kudala kai si ande le kimpuri te na den ande o foro.[22] Ke avena dies kai trubun te pokjinen, t'aresel pe sa so sas ramome.[23] Nasul avela le žiuvliange kai si phare ai kudalenge kai den čuči ande kudo dies! Ke avela jekh baro baio ande o them, ai xoli pe kudo narodo.[24] Von perena pe o šinimos la xanřesko, von avena ningerde phangle maškar sa le thema, ai o Jerusalem avela inčardo tela le punře sa le themenge, žikin či le vrami le themenge nakhen.[25] Avena semnuri ande o kham, ande o šiunuto ai ande le čeřaia. Ai pe e phuv, avela dar ka le thema kai či žianena so te keren, kana bašen e maria ai le talazuri.[26] Le manuš merela pengo duxo daratar kai ažiukeren so avela pe e phuv; ke le zora le čereske avena te isdran.[27] Atunči dikhena le šiaves le Manušesko pe jekh nuvero zorasa ai jekhe bare vestimasa.[28] Kana kudala dieli lena pe t'aven, ušten ai vazden le šere, ke tumaro skipimos pašiol.[29] Ai vo phenel lenge jekh paramiči: Dikhen e figa, ai sa le kopačia.[30] Kana tumen dikhen ke lenge patria len te barion, tume žianen anda tumende, ke o milai pašiol.[31] Sa jekh fialo, kana dikhena tume ke kudala dieli pašion, te žianen ke e amperetsia le Devleski pašiol.[32] Me phenav tumenge čačimasa, kadia vitsa či nakhela, ke sa kudia si t'aresel.[33] O čeri ai e phuv nakhena, numa muře vorbi či nakhena.[34] Len tume sama tume, ke tumare ile te na pharion katar o but xamos ai katar o pimos, ai katar le ginduri le traioske, ai ke kudo dies avel pe tumende bi te žianen;[35] ke vo avela sar jekh setka pe sa kudala kai bešen pe sa e fatsa la phuviaki.[36] Arakhen tume ai řudjin ande sa e vramia, eta t'avel tumen e zor te skipin tume katar sa kudala dieli kai aresena, ai t'aven pe punřende angla o Šiav le manušesko.[37] Diese, o Jesus sikiarelas ande o templo, ai vo žialas te nakhel e riat pe o plai akharen les o plai le Maslinengo.[38] Ai sa o narodo, de diminiatsara, žianas karing leste ande o templo t'ašunen leste.

Matuš 24:1-35
[1] Sar o Jesus žialastar avri anda o templo, leske vortača pašile te sikaven leske sar si kerdo.[2] Numa vo phenel lenge: Dikhen tume sa kado? Me phenav tumenge čačimasa, či bešela kathe bař pe bařeste te na perel.[3] Vo bešel pe o plai katar le Maslini. Ai le vortača aven ferdi von leste te pušen les: Phen amenge, kana kudia avela, ai savo avela o semno kana avesa ai getola pe e lumia?[4] O Jesus del len palpale: Len tume sama te na khonik te na diliarel tume.[5] Ke but avena ande muřo anav, phenena: Me sim o Kristo. Ai von diliarena bute ženen.[6] Tume ašunena ke den duma pa le marimata ai e viasta le marimaski; len tume sama te na daran, ke trubul kudala dieli t'aresen. Numa inke či getola pe e lumia.[7] Jekh them vazdela-pe pe jekh kaver them, ai jekh amperetsia pe jekh kaver amperetsia, ai avena, ande but thana, bokha ai isdrala e phuv.[8] Sa kudia si ferdi ke len pe le dukha.[9] Atunči dena te kjinuin tume, ai mudarena tumen; ai tume avena vuřitsi sa le themenge, pala muřo anav.[10] Kadia but perena ai von puřina pe, vuřitsina jekh kavres.[11] But falši profeturi vazdena pe, ai diliarena bute ženen.[12] Ai, ke e bezex butiola, e mila butengi šudriola.[13] Numa kudo kai ninkerela ži ande o gor avela skipime.[14] Kadia laši viasta la amperetsiaki avela phendi pe sa e lumia, t'avel marturo ka sa le thema. Atunči avela te getol pe e lumia.[15] Sa anda kudia, kana tume dikhena e bari griatsa, kai dias duma latar o profeto Daniel, thodini ande o than svinto, — ke kudo kai gjinel te lel sama![16] Atunči sa kudala kai si ande e Judea našena ande le plaia.[17] Ke kudo kai si pe o čardako te na vulel tele te lel so si lesko ande o kher.[18] Ai ke kudo kai si ande le kimpuri te na avel palpale te lel peski bunda.[19] Nasul t'avel le žiuvliange kai ažiukeren glati ai kudalenge kai den čuči ande kudala dies![20] Řudjin ke te tumaro našimos te na avel ivende, či jekh dies sabato.[21] Ke atunči, tumaro nekazo avela baro kai nas inke kadia dekin si e lumia ži akana, ai ke či mai avela kadia šoha.[22] Ai, te na kamlinosas o Del te teliarel kudala dies, khonik či naštino te trail; numa pala le manuš kai alosardias, kudala dies avena mai tsiřa.[23] T'avela varekon ke phenel tumenge atunči: O Kristo si katka, vai: Kathe lo, te na patian tume.[24] Ke uštena falši Kristuri ai falši profeturi; von kerena bare šodimata ai čudeni, kadia te diliaren, te šai daštin, inke le alomen.[25] Eta, me phendem tumenge angla savořende.[26] T'avela te phenen tumenge: Eta, vo si ande e pusta, na žian; eta, vo si ande e soba, na patian len.[27] Ke, sar o strefiaimos avel pa e rig e čači ai sikadiol ži pe e rig e stingo, kadia aresela kana avela o Šiav le manušesko.[28] Ande savo than kai avela stato mulesko, kothe kjidena pe le uluri.[29] Strazo pala kudala dies nekežime, o kham tamlola, o šiunuto či mai dela peski vedaria, le čeřaia perena anda o čeri, ai le zora le čereske miškina pe.[30] Atunči o semno katar o Šiav le manušesko sikadiola ande o čeri, sa le kumpani la phuviake vatina pe, ai dikhena sar o Šiav le manušesko avela pe o nuvero le čeresko zorasa ai bare vestimasa.[31] Vo tradela peske andželon ekha bari tuturiazasa, ai von kjidena le alomen pe le štar balvalia, de katar jekh gor le čeresko ži ka o kaver gor.[32] Sikion tume te keren sar si o kopači figengo. Sar leske kaštoře aresen kovle, ai ke le patria barion, tume prinžiaren ke o milai pašiol.[33] Sa jekh fialo, kana tume dikhena sa kudala dieli, te žianen ke o Šiav le manušesko pašiol ka o vudar.[34] Me phenav tumenge čačimasa, kadia vitsa či nakhela, ke sa kudia si t'aresel.[35] O čeri ai e phuv nakhena, numa muře vorbi či xasavona.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004