A A A A A

God: [Time]


2 Korinťanenge 6:2
Ke vo phenel: Ande e vramia kai trubul me kerav pe tjiri, O dies o skipimasko me ažutisarava tu. Eta akana si e vramia kai trubul, eta akana o dies le skipimasko.

1 Jan 2:17
Ai e lumia nakhel, ai vi so kamel voi; numa kudo kai kamel te kerel sar kamel o Del bešel pe sakda.

Jan 3:16
Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.

Jan 9:4
Trubul ame te keras, žikin si o dies, le butia kudaleske kai tradias man; e riat avel, kai khonik naštil te kerel butji.

Rimanenge 13:11
Kudia diela si bari ke tume žianen ande če vramia ame sam: Si o časo t'ušten anda e lindri, ke akana o skipimos si mai paše paša amende akana ke sar patiaiam pe e mai angluno data.

Marek 13:32-33
[32] Kana avela o dies vai o časo, khonik či žianel, či le andželi ande o čeri, či o Šiav, numa o Dad ferdi.[33] Len tume sama, arakhen tume ai řudjin, ke tume či žianen kana kudia vramia avela.

2 Peter 3:8-9
[8] Numa si jekh diela, muře kuč, kai tume te na bustrenla, si ke, angla o Baro, jekh dies si sar jekh mia berš, ai jekh mia berš sar jekh dies.[9] O Baro sigo si te kerel so vo phendias, sar uni patian; numa les si les řabda karing tumende, či kamel te xasavol jekh anda tumende, numa sa t'aresen te skipin pe.

Kološanenge 4:5-6
[5] Aven godiaver kudalensa kai si avri, ai keren mišto sako data kai šai daštin.[6] Ke tumari vorba t'avel sakda lasa o mištimos, thon pe late o guglimos, eta tume te keren te žianen sar te den palpale sakones.

Efežanenge 5:15-17
[15] Len tume sama sar tume keren, na sar le dile, numa sar le godiaver;[16] keren mištimos sako data kai šai daštin, ke le diesa si nasul.[17] Sa anda kudia te na aven prosti, numa te hatiaren so kamel o Baro.

1 Tesaloničanenge 5:1-3
[1] Pe so si e vramia ai kana avela, či trubul tumen, phralale, te ramosaras tumenge.[2] Ke vi tume žianen ke o Dies le Baresko avela sar jekh čor ande e riat.[3] Kana le manuš phenena: Patia ai mišto, atunči jekh phařaimos avela pe lende, sar le dukha kai len la žiuvlia kana avela la glata, ai von či skipina pe.

Jakob 4:13-17
[13] Šunen kai phenen: Adies vai tehara ame žiasa ande savo foro, ame nakhasa jekh berš, ame kerasa butji; ai ame nirisasa. Ažiukeren![14] Tume kai či žianen so aresela tehara! ke, so si tumaro traio? Tume san jekh aburo kai sikadiol pe jekh tsiřa vramia, ai kai atunči bilal.[15] Tume trubul te phenen, aver fialo: Te kamela o Del, ame traisarasa, ai ame kerasa kadia vai kudia.[16] Numa akana tume luvudin tume ande tumare ginduri barimatange. Si diela nasul ke te luvudin tume kadia.[17] Kudo kadia kai žianel so si te kerel, ai kai či kerel, kerel jekh bezex.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004