A A A A A

God: [Being Saved]


Skutki 16:31
O Paul ai o Silas den palpale: Patia ande o Rai o Jesus ai tu avesa skipime, tu ai tjiri familia.

Efežanenge 2:8-9
[8] Ke si katar o mištimos ke tume san skipime, pala o patiamos. Ai kudia či avel tumendar, si dino katar o Del.[9] Nai katar le butia, eta ke te khonik te na luvudil pe.

Rimanenge 10:9-10
[9] Te avela te phenas pa tjiro mui ke o Jesus si o Baro, ai te patiasas tu ande tjiro ilo ke o Del živindisardias les katar le mule, tu avesa skipime.[10] O manuš patial anda o ilo ai o Del kerel les vorta, ai o manuš phenel pa pesko mui ai aresel ka o skipimos.

Marek 16:16
Kudo kai patiala pe ai avela boldo avela skipime, numa kudo kai či patiala avela strafome.

Efežanenge 2:8-10
[8] Ke si katar o mištimos ke tume san skipime, pala o patiamos. Ai kudia či avel tumendar, si dino katar o Del.[9] Nai katar le butia, eta ke te khonik te na luvudil pe.[10] Ke ame sam leski butji, sam lašiarde ande o Jesus Kristo pe le laše butia, kai o Del lašiardias angla savořende, eta ame te keras kudia.

Rimanenge 10:13
Ke kon-godi akharel o anav le Baresko avela skipime.

Matuš 10:22
Tume avena vuřitsime savořendar, pala muřo anav; numa kudo kai ninkerela ži ande o gor avela skipime.

Skutki 2:38
O Petri phenel lenge: Kein tume, ai ke sako anda tumende t'avel amboldo ande o anav le Jesus Kristosko, te jertil tumare bezexa; ai tumen avela dino o Svinto Duxo.

Jan 3:16
Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.

Matuš 25:31-46
[31] Kana o Šiav le manušesko avela ande pesko vestimos, sa le andželonsa, vo bešela pe pesko skamin vestimasko.[32] Sa le thema avena kjidine angla leste. Vo hulavela le unen katar le kaver, sar o pastuřo hulavela le bakren katar le buznia.[33] Ai vo thola le bakrořen pe peski čači, ai le buznian pe peski stingo.[34] Atunči o amperato phenela kudalenge kai si pe leski čači: Aven, tume kai san svintsime katar muřo dad; len e amperetsia kai sas tumenge lašiardi dekin si e lumia.[35] Ke me simas bokhalo, ai tume dian man te xav; me simas trušalo, ai tume dian ma te piav; me simas streino, ai tume lian sama mandar.[36] Me simas nango, ai tume uriadian ma; me simas nasvalo, ai tume avilian mande; me simas ande e temnitsa, ai tume avilian karing mande.[37] Le vorta den les palpale: Baria, kana dikhliam tu ame ke tu sanas bokhalo, ai diam tu ame te xas; vai ke sanas trušalo, ai diam tu ame te pes?[38] Ai kana dikhliam tu ame streino, ai ame liam sama tutar; vai nango, ai ame uriadiam tut?[39] Kana dikhliam tu ame nasvalo, vai ande e temnitsa, ai geliam ame karing tute?[40] Ai o amperato dela palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data kai tume kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře katar muře phral, mange si ke tume kerdian.[41] Atunči vo phenela kudalenge kai si pe leski stingo: Durian mandar, armandine; žian ande e jag kai si pe sakda kai si lašiardi le bengeske ai leske andželonge.[42] Ke me simas bokhalo, ai tume či dian ma te xav; me simas trušalo ai tume či dian ma te piav.[43] Me simas streino, ai tume či lian sama mandar; me simas nango, ai tume či uriadian ma; me simas nasvalo ai ande e temnitsa, ai tume či avilian mande.[44] Von dena palpale: Baria, kana dikhliam tu ame ke tu sanas bokhalo, vai trušalo, vai streino, vai nango, vai nasvalo, vai ande e temnitsa, ai či ažutisardiam tu ame?[45] Ai vo del len palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data ke tume či kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře, mange si ke tume či kerdian.[46] Ai kudala žiana ka e dukh pe sakda, numa le vorta ka o traio pe sakda.

Matuš 7:21-23
[21] Kudala kai phenen mange: Baria, Baria! či dena andre ande e amperetsia le čereski, numa kudo ferdi kai kerel so mangel muřo Dad kai si ande o čeri.[22] But phenena mange ande kudo dies: Baria, Baria, phendiam e Devleski vorba. Gonisardiam ame le demonon pa tjiro anav ai kerdiam ame but čudeni pa tjiro anav.[23] Atunči me phenava lenge vorta: Me šoha či prinžiardem tumen, žiantar mandar, tume kai či keren sar trubul.

Jan 3:3
O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.

Rimanenge 3:23
Ke sa kerde bezexa ai nas len o vestimos le Devlesko;

Jakob 2:24
Tume dikhen ke o manuš si kerdu vorta angle o Del katar le butia, ai na ferdi katar o patiamos.

Skutki 22:16
Ai akana, so ažiukeres tu? Ušti, av boldo, ai xalado anda tjire bezexa, kai akhares o anav le Baresko.

Rimanenge 6:23
Ke o pokjinimos la bezexako, si o merimos; numa so del o Del ivia, si o traio pe sakda ande o Jesus Kristo amaro Baro.

2 Korinťanenge 5:17
Te si varekon ande o Kristo, vo si neviardo manuš. Le dieli le purane nakhle; eta, sa le dieli aresle neve.

Galaťanenge 3:27
tume sa, kai san bolde ande o Kristo, tume lian pe tumende sar tsalia o traio ande o Kristo.

Lukaš 10:25-28
[25] Jekh zakonari uštilo, ai phenel ka o Jesus, te zumavel les: Birevo, so trubul te kerav t'avel ma o traio pe sakda?[26] O Jesus phenel leske: So si ramome ande o zakono? So gjines tu kothe?[27] Vo del palpale: T'avel tuke drago o Baro, tjiro Del, anda sa tjiro ilo, anda sa tjiro duxo, anda sa tjiri zor, ai anda sa tjiri godji; ai tjiro vortako sar tu.[28] Tu mišto dian palpale, phenel leske o Jesus; ker kudia, ai traisa.

Jan 3:16-18
[16] Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.[17] O Del, čačes, či tradias peske Šiaves ande e lumia te del kris la lumia, numa ke e lumia t'avel skipime lestar.[18] Kudo kai patial ande leste nai dino pe kris; numa kudo kai či patial si vuže dino kris, ke vo či patial ande o anav le jekhe Šiavesko le Devlesko.

Efežanenge 2:10
Ke ame sam leski butji, sam lašiarde ande o Jesus Kristo pe le laše butia, kai o Del lašiardias angla savořende, eta ame te keras kudia.

1 Korinťanenge 12:13
Amen si amen sa, čačes, bolde ande jekh Duxo, t'avel amen jekh stato, te sam Židovuri, te sam Grekuri, te sam řoburi, te sam skipime, ai ame sa sam pravarde katar ferdi jekh Duxo.

2 Peter 3:9
O Baro sigo si te kerel so vo phendias, sar uni patian; numa les si les řabda karing tumende, či kamel te xasavol jekh anda tumende, numa sa t'aresen te skipin pe.

Skutki 17:30
O Del, bi te mai del pe godji ande e vramia kana či žianenas, phenel akana ka sa le manuš, ande sako than, te žial te keil pe,

Jakob 2:18
Numa uni phenena: Tu, si tut o patiamos; ai me, si ma le butia. Sikav mange tjiro patiamos bi le butiango, ai me, sikavava tuke o patiamos katar muře butia.

Jan 8:24
Sa anda kudia me phenav tumenge ke tume merena ande tumare bezexa; ke tume či patian kon sim me, tume merena ande tumare bezexa.

Lukaš 13:3
Niči, me phenav tumenge; numa tume te na keina tume, vi tume xasavona.

Jakob 2:14-17
[14] Muře phralale, so avela kudaleske kai phenel ke si les o patiamos te nai les leske butia? O patiamos šai skipil les?[15] Te si jekh phral vai jekh phei nange ai nai len so te xan sako dies,[16] ai ke jekh anda tumende phenel lenge: Žian ande e patia, tation ai pravardion! ai ke tume či den len so trubul o stato, so avela kudo?[17] Kadia si anda o patiamos; O patiamos korkořo bi le butiango si mulo.

Jan 6:47
Čačimasa, čačimasa, me phenav tumenge, kudo kai patial ande mande si les o traio pe sakda.

Jan 11:25-26
[25] O Jesus phenel lake: Me sim o živindimos ai o traio. Kudo kai patial ande mande traila, makar t'avela mulo;[26] ai kon-godi trail ai patial ande mande či merela šoha. Patias tu kudia?

Židenge 6:4-6
[4] Ke naštil pe ke kudala kai sas jekh data ande e vedaria, kai zumade so dias o čeri, kai si len partia ka o Svinto Duxo,[5] kai zumade e laši vorba le Devleski ai e zor le beršengi kai avena,[6] ai kai pele tele, šai mai avena neviarde ai andine te kein pe, ke von mai karfon pe o trušul le Šiaves le Devlesko ai thon les pe o lažiav.

1 Jan 5:13
Me ramosardem tumenge kadala dieli, eta ke tume te žianen ke tumen si tume o traio pe sakda, tume kai patian ande o anav le Šiavesko le Devlesko.

Jan 3:17
O Del, čačes, či tradias peske Šiaves ande e lumia te del kris la lumia, numa ke e lumia t'avel skipime lestar.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

2 Timoteoske 2:10
Sa anda kudia me sa ninkerav pala le alome, eta ke vi von te len o skipimos kai si ande o Jesus Kristo, le vestimasa pe sakda.

Rimanenge 8:29-30
[29] Kudala kai o Del žianelas len angla savořende, vo šinadias len t'aven jekh fialo sar lesko Šiav ke lesko Šiav t'avel o mai angluno kai arakhadilo maškar but phral.[30] Ai kudalen kai vo šinadias, vo vi akhardias le; ai kudalen kai vo akhardias, vo vi kerdias len vorta angla peste; ai kudalen kai vo dias kris, vo vestisardias le.

Matuš 3:11
Me, bolav tume ande o pai, anav tumen te kein tume; numa kudo kai avel pala mande mai zuralo si mandar, ai me či sim harniko te lav leske papuča. Vo, bolela tumen ande o Svinto Duxo ai ande e jag.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004