A A A A A

God: [Offerings]


2 Korinťanenge 9:7
Ke sako te del sar gindisailo ande pesko ilo, bi nekežimasko vai pe e zor; ke o Del kamel kudales kai del veselimasa.

Skutki 20:35
Me sikadem tumenge anda sako fialo ke si te keren butji kadia ke te ninkeren le kovlen, ai te den tume godji ka e vorba le Bareski, kai vo phendias: Mai but si veselia te den sar te len.

Židenge 13:15-16
[15] Lestar, das bi terdimasko jekh sakrifiso řudjimasko, si kudia, e fruta le vušengi kai phenen lesko anav.[16] Ai na bustren o mištimos ai so si dino, ke si anda kasave sakrifisuri ke si drago le Devleske.

Lukaš 6:38
Den, ai avela tumen dino: Von dena muial ande e bari pošotsi kai si pe tumaro dži jekh laši mezura, kjidini, miškisardi ai dini opral; ke von mezurina tumenge la mezurasa kai sas tumari.

Lukaš 16:10
Kudo kai si čačo ande le mai tsinoře dieli avela vorta vi ande le bare, ai kudo kai nai vorta ande le tsinoře dieli či avela vorta či ande le bare.

Matuš 23:23
Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume pokjinen deš pala jekh šel anda e menta, anda o anel ai anda o kumin, numa tume muken so si o mai baro ande o zakono, e kris, e mila ai o čačimos; kudia sas te keren angla savořende, bi te bustren le kaver dieli.

Rimanenge 12:1
Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.

Lukaš 12:33-34
[33] Bikjinen so si tumen, ai den ka le čoře. Keren tumenge tišili kai či rimon pe, jekh mandjin kai či bilal ande o čeri, kai le čor či pašion, ai kai o kermo či phařavel.[34] Ke kothe kai si tumaro mandjin, vi kothe si tumaro ilo.

Matuš 6:19-21
[19] Na kjide tuke mandjin pe e phuv, kai o kermo ai e řuzinia rimon, ai kai le čor phagen ai čoren;[20] Numa kjiden tumenge mandjin ande o čeri, kai o kermo ai e řuzinia či rimon, ai kai le čor či phagen ai či čoren.[21] Ke kothe kai si tjiro mandjin, kothe si vi tjiro ilo.

Matuš 6:31-33
[31] Na daran tume, ai na phenen: So xasa ame? So piasa ame? Sar avasa ame uriade?[32] Ke sa kudala dieli, si kai či patian pe ke roden le. Tumaro Dad čeresko vo žianel so trubul tumen.[33] Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.

Marek 12:41-44
[41] O Jesus bešlo angla e kutia le lovengi, dikhelas sar o narodo tholas love. Uni barvale thonas but.[42] Mai avili jekh čoři phivli, ai thodias andre dui tsinoře xarkune kotora, si jekh šuv.[43] Atunči o Jesus, akhardias peske vortakon, phenel lenge: Me phenav tumenge čačimasa, kadia čoři phivli voi thodias mai but de sar le kaver kai thodine ande e kutia.[44] Ke sa thodine kai či mai trubulas len, numa voi thodias so trubulas la, sogodi sas la, sogodi sas la te trail.

Lukaš 21:1-4
[1] O Jesus, vazdias le jakha, dikhel le barvalen kai thonas penge love ande e kutia ande o templo.[2] Vi mai sas jekh čoři phivli, kai thodias andre dui tsinoře xarkune kotora.[3] Ai vo phenel: Me phenav tumenge čačimasa, kadia čoři phivli voi thodias mai but sar sa le kaver;[4] ke si katar so či mai trubulas len ke kadala dine pestar ande e kutia, numa voi thodias anda so trubulas la, sa sogodi sas la te trail.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004