A A A A A

God: [Blessing]


Lukaš 6:38
Den, ai avela tumen dino: Von dena muial ande e bari pošotsi kai si pe tumaro dži jekh laši mezura, kjidini, miškisardi ai dini opral; ke von mezurina tumenge la mezurasa kai sas tumari.

Matuš 5:4
Veseli t'aven le nekežime, ke avena len mila!

Filipanenge 4:19
Ai muřo Del dela tumen so trubul savořen sar si lesko barvalimos, veselimasa, ande o Jesus Kristo.

Filipanenge 4:6-7
[6] Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.[7] Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Jakob 1:17
sa o mai lašio mištimos ai sa o mai lašio dinimos vulel de opral, katar o Dad la vedariako, kaste nai pařudimos ai či kerniol pe te kerel ušialin.

Jan 1:16
Ai ame sa liam leski dragostia ai mištimos pe šukarimos;

1 Jan 5:18
Ame žianas ke kon-godi si anda o Del či kerel bezex; numa kudo kai arakhadilo anda o Del lel pe sama vo, ai o Beng či asbal les.

2 Korinťanenge 9:8
Ai o Del šai pherel tumen anda sako mištimos, eta ke, t'aven tumen sakda sa le dieli so trubul tumen, ai but pala sa le laše dieli,

Filipanenge 4:7
Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Lukaš 6:38
Den, ai avela tumen dino: Von dena muial ande e bari pošotsi kai si pe tumaro dži jekh laši mezura, kjidini, miškisardi ai dini opral; ke von mezurina tumenge la mezurasa kai sas tumari.

Matuš 5:4
Veseli t'aven le nekežime, ke avena len mila!

Filipanenge 4:19
Ai muřo Del dela tumen so trubul savořen sar si lesko barvalimos, veselimasa, ande o Jesus Kristo.

Filipanenge 4:6-7
[6] Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.[7] Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Jakob 1:17
sa o mai lašio mištimos ai sa o mai lašio dinimos vulel de opral, katar o Dad la vedariako, kaste nai pařudimos ai či kerniol pe te kerel ušialin.

Jan 1:16
Ai ame sa liam leski dragostia ai mištimos pe šukarimos;

1 Jan 5:18
Ame žianas ke kon-godi si anda o Del či kerel bezex; numa kudo kai arakhadilo anda o Del lel pe sama vo, ai o Beng či asbal les.

2 Korinťanenge 9:8
Ai o Del šai pherel tumen anda sako mištimos, eta ke, t'aven tumen sakda sa le dieli so trubul tumen, ai but pala sa le laše dieli,

Filipanenge 4:7
Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004