Instagram
English
A A A A A

Church: [Pastors]
2 Timoteoske 4:2
phen e vorba, žia angle zuralimasa, te šai daštis vai niči, mai phen, phen vi kodo lenge kai či keren vorta, vazde le manušen, sa le kovlimasa ai le sikiarimasa.

Skutki 20:28
Len tume sama tumendar, ai pe sa kudala pe save o Svinto Duxo thodias tumen, te len sama katar e Khangeri le Bareski, kai vo kjindias pe pesko rat.

Židenge 13:17
Patian o mui kudalengo kai ningeren tumen ai len sama lendar, ke von len sama katar tumare duxuri ai musai sa te phenen le Devleske; t'avel kadia, eta ke von keren e služba veselimasa. Te na avel kadia, keren la vatimasa, ai či avela tumenge miškimos.

Jakob 3:1
Muře phralale, te na avel maškar tumende but manuš kai thon pe te sikiaren, ke tume žianen ke ame avasa pe e kris mai zurales.

Efežanenge 4:11-12
[11] Ai vo dias podarki jekhen te aven sar apostoli, le kavren sar profeturi, le kavren te sikiaren, le kavren sar pastuřuri ai doktoruri,[12] te lašiaren sar mai mišto le svintson ka e butji le ministereski ai te lašiaren o stato le Kristosko,

1 Peter 5:1-4
[1] Eta e vorba kai me phenav le phurenge kai si maškar tumende, me kai sim phuro sar tumende, marturo katar o kjinuimos katar o Kristo, ai kai si man partia ka o vestimos kai si te sikadiol:[2] Len sama katar le bakroře le Devleske kai tume arakhen le, na pe e zor, numa anda tumende, sar kamel o Del; na pe jekh nirimos intaino, numa dragostiasa;[3] na t'aven bare pe kudala kai si tumare te len sama, lendar numa te sikaven tume sar jekh modelo lenge.[4] Ai kana o Baro Pastuřo sikadiola, tume lena e kurona le vestimaski kai či rimol pe.

Titoske 1:5-9
[5] Me muklem tu ande e Kreta, eta tu te lašiares so mai si te lašiares, ai ke, sar me dem tu ordina, tu te thos phure ande sako foro.[6] T'arakhesa uni manušen pativale, řom jekha řomniako, te si len glati čače, kai nai pe lende doš ai či buntuin pe.[7] Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, sar te lel sama katar e butji Devleski; ke te na avel barimatango, te na del pe ka e mol, te na marel pe, te na kamel te niril intaino;[8] numa t'avel lašio gostari, vortako le ženenge kai si laše, manuš kai lel pe sama, vorta, svinto, kai ninkerel,[9] kai astardiol ka e čači vorba sar sas sikiardi, eta t'avel harniko te vazdel e sasti doktrinasa ai te del rigate so nai mišto.

1 Timoteoske 3:1-13
[1] Kadia vorba si siguro: T'avela varekon te kamel te lel sama e khangeri, vo rodel jekh diela laši.[2] Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, řom jekha řomniako, triazo, te phiravel pe mišto, te avel gostari, te žianel te sikiarel.[3] Trubul te na del pe ka e mol, či te buntuil pe, numa te avel kovlo, patiako, te mukel pe. Te na kamel le love.[4] Vo trubul te mišto ninkerel pesko kher, ai te ninkerel peske glaten ande pesko te patian lesko mui.[5] Ke si te varekon kai či naštil te ninkerel pesko kher, sar lela vo sama katar e Khangeri le Devleski?[6] Či trubul t'avel vo jekh nevo kai dias pe ka o Del, daratar ke phukiol barimata kai te perel tela e kris le bengeski.[7] Mai trubul te si te lel jekh laši marturia kudalendar kai si avrial, eta te na perel ande o lažiav ai ande le kletki le bengeske.[8] Le diakonuri kai služin vi von trubul t'aven čače, dur katar o dilimos, katar e but mol, katar jekh nirimos kai nai lašio,[9] te garaven e čudenia le patiamaski ande jekh godji vuži.[10] Te zumaven len angla savořende, ai atunči, te nai pe lende či jekh doš te keren pengi ministeria.[11] Lenge řomnia, sa jekh fialo, trubul t'aven pativalia, triazi, te na bulguin, te na pen, čače ande sa le dieli.[12] Le diakonuri trubul t'aven řom jekha žiuvliako, ai te ninkeren mišto penge šiaven ai penge khera;[13] ke kudala kai len sama mišto katar pengi ministeria len jekh řindo pativalo, ai jekh bari zor ande o patiamos ande o Jesus Kristo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004