A A A A A

Church: [Going To Heaven]


Jan 14:2-3
[2] Si but thana kai te bešen ande o kher muře Dadesko; te na avilinosas kadia, me phendemas les tumenge. Me žiav te lašiarav tumenge jekh than.[3] Ai, kana me žiavatar, ai ke lašiardem tumenge jekh than, me avava palpale, ai me lava tumen mansa. Eta ke kothe kai me avava t'aven vi tume.

Filipanenge 3:20-21
[20] Numa amaro foro amenge si ande o čeri, kai vi ažiukerel amen amaro Skipitori o Rai Jesus Kristo,[21] kai pařuvela o stato le lažiavesko, te keren ande leste jekh stato vestime, katar e putiaria kai si les ande sa le dieli.

Skutki 1:11
ai phenenas: Manuš anda e Galilea, sostar terdion tume te dikhen pe o čeri? Kudo Jesus, kai sas lino ande o čeri maškar tumende, vo avela palpale sa jekh fialo sar tume dikhlian les te žial ande o čeri.

Židenge 11:16
Numa akana von kamen jekh mai lašio, si kudia ande o čeri. Sa anda kudia o Del nai leske lažiav t'akharen les Del, ke vo lašiardias lenge jekh foro.

Jan 14:1-3
[1] Ke tumaro ilo te na rimol pe. Patian ande o Del, ai patian ande mande.[2] Si but thana kai te bešen ande o kher muře Dadesko; te na avilinosas kadia, me phendemas les tumenge. Me žiav te lašiarav tumenge jekh than.[3] Ai, kana me žiavatar, ai ke lašiardem tumenge jekh than, me avava palpale, ai me lava tumen mansa. Eta ke kothe kai me avava t'aven vi tume.

Matuš 18:15-18
[15] T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.[16] Numa, te na ašunela tute, le tusa jekhe vai do ženen, eta ke sa e diela te lašiardiol pe so phenen dui vai trin martururi.[17] Te na kamela t'ašunel len, phen les ka e khangeri, ai te na kamela t'ašunel e khangeri, t'avel tuke sar jekh kai či patial ai jekh kai kjidel e taksa.[18] Me phenav tumenge čačimasa, sogodi tume phandena pe e phuv avela phanglo ande o čeri, ai sogodi tume putrena pe e phuv avela puterdo ande o čeri.

Jan 14:28
Tume ašundian ke me phendem tumenge: Me žiavtar, ai me avava karing tumende. Te kamena man tume, tume veselina tume ke me žiavtar ka o Dad; ke o Dad si mai baro mandar.

Skutki 4:12
Nai skipimos ande či jekh aver; ke nai tela o čeri či jekh kaver anav kai si dino ka le manuš, katar savo ame trubusaras t'avas skipime.

Jan 3:13
Khonik či anklisto ande o čeri, te na avela kudo kai vulisto anda o čeri, o Šiav le manušesko kai si ande o čeri.

Zjaveňie 21:1-4
[1] Porme me dikhlem jekh nevi phuv ai jekh nevo čeri; ke o mai angluno čeri ai e mai angluno phuv bilaile, ai nas mai maria.[2] Ai me dikhlem ke vulel anda o Del, o foro svinto, o nevo Jerusalem, anda o čeri lašiardo sar jekh terni uriadi peske řomeske.[3] Ai me ašundem anda o skamin amperatisko jekh zuralo hango kai phenelas: Eta o tabernaklo le Devlesko le manušensa! Vo bešela lensa, ai von avena lesko narodo, ai inke o Del avela lensa.[4] Vo khosela sako asvin pa lenge jakha, ai e martia či mai avela, ai či mai avela te žalin, či tsipimos, či dukh, ke le mai angluni dieli bilaile.

1 Timoteoske 3:15
numa trubul tu te žianes, te či avava sigo, sar tu trubul te žias ande o kher le Devlesko, kai si e khangeri le Devleski živindo, o piluro kai ninkerel o čačimos.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

Marek 6:3
Nai vo o kaštari, o šiav la Mariako, o phral le Jakobosko, le Josefosko, le Judesko ai le Simonosko? Ai leske pheia nai von maškar amende? Ai kudia či patian pe ande leste.

Filipanenge 3:21
kai pařuvela o stato le lažiavesko, te keren ande leste jekh stato vestime, katar e putiaria kai si les ande sa le dieli.

Jan 1:12
Numa ka sa kadala kai line les, ka kudala kai patian ande lesko anav, vo dias len e putiaria t'aresen glati le Devleske,

1 Korinťanenge 13:12
Adies ame dikhas sar ande jekh glinda, kai či dikhas mišto ande late, numa atunči ame dikhasa fatsa pe fatsa; adies me žianav jekh partia, numa atunči me žianava sar žianel man o Del.

Jan 3:3-5
[3] O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.[4] O Nikodem phenel leske: Sar jekh manuš šai mai arakhadiol kana si phuro? Šai mai del vo ande o peř peska dako ai arakhadiol?[5] O Jesus del palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš arakhadiola anda o pai ai o Duxo, naštil te del andre ande e amperetsia le Devleski.

Židenge 12:14
Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.

Zjaveňie 21:1-2
[1] Porme me dikhlem jekh nevi phuv ai jekh nevo čeri; ke o mai angluno čeri ai e mai angluno phuv bilaile, ai nas mai maria.[2] Ai me dikhlem ke vulel anda o Del, o foro svinto, o nevo Jerusalem, anda o čeri lašiardo sar jekh terni uriadi peske řomeske.

1 Korinťanenge 15:40-49
[40] Vi mai si staturi le čereske ai staturi la phuviake; numa aver fialo si te strefian le čereske, aver le phuviake.[41] Aver fialo strefial o kham, aver fialo strefial o šiunuto, ai aver fialo strefian le čeřaia; inke jekh čeřai či strefial sar jekh kaver čeřai;[42] Kadia si kai živindin le mule. O stato si thodino te bariol rimome, vo živindila bi rimome;[43] vo si thodino te bariol vuřito, vo živindila vestime; vo si thodino te bariol bango, vo živindila pherdo zor;[44] vo si thodino te bariol stato žiganiako, vo živindila stato duxosko. Te si jekh stato žiganiako, vi mai si jekh stato duxosko.[45] Sa anda kudia si ramome: O mai angluno manuš, o Adam, areslo jekh živindo. O mai paluno Adam areslo jekh duxo živindo.[46] Numa so si duxosko nai o mai angluno, so si masesko si; so si anda o duxo avel pala kudo.[47] O mai angluno manuš, tsirdino anda e phuv, si phuviako; o duito manuš si anda o čeri.[48] Sar o manuš phuviako, kadia si vi le phuviake; ai sar o manuš čeresko, kadia si vi le čereske.[49] Ai sa sar jekh fialo ame ninkerdiam o vobrazo la phuviako, ame ninkerasa vi o vobrazo le čeresko.

Lukaš 24:39
Dikhen muře vast ai muře punře, mišto me sim; asban man ai dikhen: jekh duxo nai les či mas či kokalo, sar tume dikhen ke si man.

Židenge 9:27
Ai sar si šinado le manušenge te meren jekh data, pala kodia te avel e kris,

Filipanenge 1:21-23
[21] ke o Kristo si muřo traio, ai e martia si mange jekh nirimos.[22] Numa te trubul pala muři butji ke te traiv ande muřo mas, me či žianav so šai te phenav.[23] Me gribiv ma pa le dui riga: me kamav te žiavtar ai t'avav le Kristosa, so si o mai lašio;

Efežanenge 1:22-23
[22] Vo sa thodias tela leske punře, ai vo dias les sar birevo o mai baro ka e Khangeri,[23] kai si lesko stato, o pherdimos kudalesko kai pherel sa e lumia.

1 Korinťanenge 1:10
Me vazdav tumen, phralale, katar o anav amare Baresko o Jesus Kristo, t'avel tumen sa jekh šib, ai te na avel čingar maškar tumende, numa t'aven vorta ande jekh than ande jekh duxo ai ande jekh godji.

Jan 8:12
O Jesus mai del lensa duma, ai phenel: Me sim e vedaria la lumiaki; kudo kai avel pala mande či phirela ande o tuniariko, numa avela les e vedaria le traioski.

1 Peter 3:15
Numa svintson ande tumare ile le Kristos le Bare. Aven sakda gata te den angali, le kovlimasa ai la darasa, kudalen kai pušen tumendar pa o ažiukimos kai si ande tumende,

Lukaš 5:10
Sa jekh fialo sas ka o Jakob ai ka o Jono, šiave katar o Zebedeo, kai sas ande jekh than le Simonosa. Atunči o Jesus phenel le Simonoske: Na dara; d'akanara tu astaresa le manušen.

Jakob 5:16
Puřin tumare bezexa jekh avreske, ai řudjin jekh avreske, eta t'aven saste. O řudjimos kudalesko kai si vorta si zuralo.

2 Timoteoske 2:2
So tu ašundian mandar angla le but martururi, de le ka le kaver manuš čače harniči te sikiaren vi le kavren.

Zjaveňie 12:1
Jekh baro semno sikadilo ande o čeri: jekh žiuvli uriadi ande o kham, o šiunuto tela lake punře, ai jekh kurona anda deš-u-dui čeřaia pe lako šero.

Jan 6:51
Me sim o manřo živindo kai vulisto anda o čeri. Te si varekon kai xal anda kudo manřo, vo traila pe sakda; ai o manřo kai me dava, si muřo mas, kai me dava pe o traio la lumiako.

2 Korinťanenge 5:8
ame sam pherde t'ažiukeras, ai amenge si mai drago te mukas kado stato ai te bešas paša o Baro.

Lukaš 10:16
Kudo kai ašunel tumende ašunel mande, ai kudo kai šiudel tumen šiudel man; ai kudo kai šiudel man šiudel kudales kai tradias man.

Jan 16:13
Kana o Duxo le čačimasko avela, vo ningerela tumen ande sa o čačimos; ke vo či dela duma anda peste, numa vo phenela sa so vo ašundias, ai vo phenela tumenge le dieli kai avena.

1 Jan 4:6
Ame, ame sam anda o Del; kudo kai žianel le Devles ašunel amende; kudo kai nai anda o Del či ašunel amende: kothar si ke tume prinžiaren o duxo le čačimasko ai o duxo le šibimasko.

Jan 21:15-19
[15] Pala ke xale, o Jesus phenel ka o Simon Petri: Simon, šiav katar o Jonas, mai but kames ma tu sar kamen ma kadala? Vo del les palpale: Ei, Baria, tu žianes ke me kamav tu. O Jesus phenel leske: Le sama katar muře bakroře.[16] Vo mai phenel leske jekh duito data: Simon, šiav katar o Jonas, kames ma tu? O Petri del les palpale: Ei, Baria, tu žianes ke me kamav tu. O Jesus phenel leske: Le sama katar muře bakroře.[17] Vo phenel leske pe e trito data: Simon, šiav katar o Jonas, kames ma tu? O Petri lias les o nekazo ke vo phendias leske pe e trito data: Kames ma tu? Ai vo dias les palpale: Baria, tu žianes sa le dieli, tu žianes ke me kamav tu. O Jesus phenel leske: Le sama katar muře bakroře.[18] Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, kana tu sanas mai terno, tu korkořo phandesas tu, ai tu žiasas kai tu kamesas; numa kana tu avesa phuro, tu desa tjire vast, ai jekh kaver phandela tu, ai ningerela tu kai tu či kamesa.[19] O Jesus phenel kadia te sikavel leske katar kudala vorbi sar merela o Petri ai vestila le Devles. Ai dias duma kadia, vo phenel leske: Av mansa.

Matuš 6:14
Te jertina tume le manušenge so kerde tumenge nasul, tumaro Dad anda o čeri jertila tumenge vi vo.

Matuš 24:37-41
[37] So areslo ande e vramia kana sas o Noa, sa kadia aresela kana avela o Šiav le manušesko.[38] Ke, ande le dies angla savořende o baro pai kai tasadias sa, le manuš xanas ai penas, ansurinas pe ai ansurinas penge šiaven, ži ka o dies kai o Noa dias andre ande o čuno;[39] ai von či gindinas pe ka khanči, žikin či o baro pai avilo ai tasadias le sa: Sa kadia avela kana avela palpale o Šiav le manušesko.[40] Atunči, anda le dui manuš kai si pe o kimpo, jekh avela lino ai o kaver muklo.[41] Katar le dui žiuvlia kai inčaren pe o ašav, jekh avela lini ai e kaver mukli.

1 Timoteoske 2:4
kai kamel te sa le manuš t'aven skipime ai te aresen te žianen o čačimos.

1 Tesaloničanenge 4:17
Pala kudia, ame le živinde, kai ašiliam, ame avasa sa ande jekh than line lensa pe le nuveria, t'arakhas le Bares ande o čeri, ai kadia ame avasa sakda le Baresa,

1 Jan 5:13
Me ramosardem tumenge kadala dieli, eta ke tume te žianen ke tumen si tume o traio pe sakda, tume kai patian ande o anav le Šiavesko le Devlesko.

Rimanenge 8:28
Ame žianas, so mai si, ke o Del kerel mištimos kudalensa kai si lenge drago o Del, kudala kai si akharde sar vo kamlias.

Jan 5:24
Čačimasa, čačimasa, me phenav tumenge, kudo kai ašunel muři vorba, ai kai patial kudales kai tradias ma, si les o traio pe sakda ai či avela dino pe kris, numa nakhel katar e martia ka o traio.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

Matuš 25:46
Ai kudala žiana ka e dukh pe sakda, numa le vorta ka o traio pe sakda.

Lukaš 23:43
O Jesus del les palpale: Me phenav tuke čačimasa, adies tu avesa mansa ande o řaio.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004