A A A A A

Church: [False Teachers]


Lukaš 6:26
Nasul, kana sa le manuš phenena mištimos pa tumende, ke kadia kerenas lenge dada karing le falši profeturi!

Matuš 24:24
Ke uštena falši Kristuri ai falši profeturi; von kerena bare šodimata ai čudeni, kadia te diliaren, te šai daštin, inke le alomen.

Matuš 16:11-12
[11] Sar tume či hatiaren ke me či dem duma pa o manřo? Len tume sama katar e drosda le Farizianongi ai le Sadusenongi.[12] Atunči von hatiarde ke nai anda e drosda le manřeski ke vo phendias te len pe sama, numa anda so sikiaren le Farizianuri ai le Sadusenuri.

2 Timoteoske 4:3-4
[3] Ke avela jekh vramia kana le manuš či řibdina svinto sikiarimos; numa, xal le e mortsi kana ašunen le dieli drago, von kjidena but doxtori sar von kamen.[4] Dena rigate o kan katar o čačimos, ai von amboldena pe karing le kovle.

2 Timoteoske 4:3-4
[3] Ke avela jekh vramia kana le manuš či řibdina svinto sikiarimos; numa, xal le e mortsi kana ašunen le dieli drago, von kjidena but doxtori sar von kamen.[4] Dena rigate o kan katar o čačimos, ai von amboldena pe karing le kovle.

Skutki 20:28-30
[28] Len tume sama tumendar, ai pe sa kudala pe save o Svinto Duxo thodias tumen, te len sama katar e Khangeri le Bareski, kai vo kjindias pe pesko rat.[29] Me žianav ke avena maškar tumende, pala ke me žiavatar, ruva bengeske kai rimon le bakrořen,[30] ai kai vazdena pe maškar tumende manuš kai sikiarena dieli žiungale, te ningeren le vortakon pala pende.

2 Peter 3:14-18
[14] Sa anda kudia, muře kuč, žikin ažiukeras kudala dieli, thon zor t'arakhe tume vo bi makhle ai bi došake ka e patia.[15] Gindin o ažiukerimos amare Baresko si tumaro skipimos, sar amaro drago phral o Paul vi vo ramosardias les tumenge; sar e godji kai sas les dini.[16] So vo kerdias ande sa peske lila, kai vo del duma pa kadala dieli, ande save si plenturi trudno te hatiaras, kai le žene kai či žianen ambolden le sar si, sar le kaver Ramomata, te peren von tele.[17] Tume kadia, muře kuč, kai si tumenge phendo, thon tume te len tume sama, daratar ke te na ningeren tume le žiungale rigate, ai te na aresen tumete peren tele katar tumaro zuralimos.[18] Numa barion ande o mištimos ai ande o žianglimos katar ande amaro Baro ai Skipitori o Jesus Kristo. Leske t'avel o vestimos, akana ai pe sogodi avela! Amen!

1 Jan 4:1-6
[1] Muře dragi, na patian ka sako duxo; numa zumaven le duxon, te len sama te si katar o Del, ke but falši profeturi avile ande e lumia.[2] Prinžiaren pe kadia o Duxo le Devlesko: sako duxo kai phenel pa o Jesus Kristo ke avilo ande pesko stato si anda o Del;[3] ai sako duxo kai či prinžiarel le Jesus nai katar o Del, si katar o dušmano le Kristosko, kai tume ašundias ke si t'avel, ai ke akana avilo inke ande e lumia.[4] Tume, tsinoře glati, tume san anda o Del, ai tume nirisardian le xoxamne profeton, ke kudo kai si ande tumende si mai baro sar kudo kai si ande e lumia.[5] Von, si anda e lumia; sa anda kudia von den duma sar si e lumia, ai e lumia ašunel lende.[6] Ame, ame sam anda o Del; kudo kai žianel le Devles ašunel amende; kudo kai nai anda o Del či ašunel amende: kothar si ke tume prinžiaren o duxo le čačimasko ai o duxo le šibimasko.

Matuš 7:15-20
[15] Arakhen tume katar le falši profeturi. Von aven tumende ande le tsalia le bakrenge, numa andral si ruva bokhale.[16] Tume prinžiarena le ka lenge fruti. Kjidena tume struguro vai figi pe le kanře?[17] Sako lašio kopači del laše fruti, numa e čořo kopači del čoře fruti.[18] Jekh lašio kopači naštil te ninkerel čoře fruti, či jekh čořo kopači te ninkerel laše fruti.[19] Sako kopači kai či ninkerel laše fruti si šindi ai šiudini ande e jag.[20] Si kadia ke ka lenge fruti ke tume prinžiarena le.

2 Peter 1:12-21
[12] Eta anda soste me dav ma sama te phenav tumenge kadala dieli, makar ke tume žianen le ai ke tume žian angle ande o čačimos kai si ži akana.[13] Ai me dikhav ke trubul, kadia but vramia kai me sim ande kadia tseřa, te ninkerav tumen te na soven pa so me phenav tumenge[14] ke me žianav ke sigo si te mukav la, sar ke amaro Rai o Jesus Kristo kerdias te žianav.[15] Numa me dava sama ke kana me žiavatar tume te šai daštin sakda te den tume godji anda kadala dieli.[16] Nai so gindin, čačes, ke geliam pala le paramiči xoxamne kana ame kerdiam te tume te žianen e zor ai sar avela amaro Rai o Jesus Kristo, numa si sar t'avel ke ame dikhliam leski amperetsia amare vuže jakhensa.[17] Ke vo lias katar o Del o Dad pativ ai vestimos, kana o vestimos o mai šukar kerdias t'ašunel jekh hango kai phenelas: Kado si muřo Šiav o mai drago, ande kaste me thodem sa muři dragostia.[18] Ai ame ašundiam kudo hango kai avilo anda o čeri, kana ame samas lesa pe o svinto plai.[19] Ai ame ninkeras sar mai siguro e vorba kai sas phendi angla savořende, ke tume kerenas mišto te thon kan late, sar ka jekh lampa kai strefial ande jekh than tamlo, ži kai či o dies avel te sikadiol ai ke e čeřai la diminiatsaki uštel ande tumare ile;[20] žianen angla savořende ande tumende ke či jekh profeto anda o Ramomos naštil te phenel jekh profesia korkořo anda peste,[21] ke nai katar so jekh manuš kamel ke jekh profesia a sas andini, numa si spidine katar o Svinto Duxo ke le manuš dine duma katar o Del.

Titoske 1:6-16
[6] T'arakhesa uni manušen pativale, řom jekha řomniako, te si len glati čače, kai nai pe lende doš ai či buntuin pe.[7] Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, sar te lel sama katar e butji Devleski; ke te na avel barimatango, te na del pe ka e mol, te na marel pe, te na kamel te niril intaino;[8] numa t'avel lašio gostari, vortako le ženenge kai si laše, manuš kai lel pe sama, vorta, svinto, kai ninkerel,[9] kai astardiol ka e čači vorba sar sas sikiardi, eta t'avel harniko te vazdel e sasti doktrinasa ai te del rigate so nai mišto.[10] Si, čačes, mai but katar kudala kai si šinde, but žene kai buntuin pe ai kai diliaren le kavren.[11] Von trubul te phandaven tumen lengo mui. Von diliaren famili antregi, sikiaren pala jekh lov lažiavardo so či trubul te sikiaren.[12] Jekh anda lende, lengo profeto, phendias: Kretanuri sakda si xoxamne žigeni nasul, peřa khaile.[13] Kudia marturia si čači. Sa anda kudia len len zurales, eta t'avel len jekh patiamos sasto,[14] ai te na astardiol ka le paramiča židovitsko ai ka le poronki le manušenge kai den pe palpale katar o čačimos.[15] Sa si vužio kudalenge kai si vuže; numa nai khanči vužio kudalenge kai si mahrime ai či patian, lengi godji ai lengo gindo si mahrime.[16] Von keren sar ke te žianen le Devles, numa von den les palpale katar penge butia, si vuřitsoso, buntuin pe, ai nai laše pe či jekh laši butji.

2 Peter 2:1-22
[1] Si maškar o narodo falši profeturi, ai inke avena maškar tumende falši doxtoruri, kai anena tumenge aver žiungale patiamata, ai kai šudena le Birevos kai kjindias len, anena pe pende jekh phařaimos strazo[2] But žian pala lende ande pengo dilimos, ai e vurma le čačimaski avela prasaime pala lende.[3] Katar o xanžalimos, von lena tumendar katar le paramiči xoxamne, von kai daran de dumult le strafostar, ai kudalengo phařaimos či sovel.[4] O Del či keisailo pa le andželi kai kerde bezex, numa vo šiudias le ande le uni ande o tuniariko ai garadias le pe e kris;[5] O Del či keisailo pa e purani lumia, numa vo skipisardias le Noa, kai delas duma pa e kris, ai efta kaver, kana vo andias le bare paia pe jekh lumia kurvetsisko;[6] vo dias strafo kana phaglias ai inčardias pulberia le foruri Sodomo ai Gomořa, kerdias les te le bidevleske manušenge so be ažiukeren,[7] ai te vo muklia le Lot le vorta, pria but sas leske nekazo hana dikhlias so kerenas kudala manuš bikrisake ande pengo dilimos[8] (ke kudo vorta, kai bešelas maškar lende, rimolas sako dies pesko duxo vorta pala so vi dikhelas ai ašunelas pa lenge butia mudarimaske);[9] kadia o Baro žianel sar te skipil katar o zumadimos le manušen kai patian, ai te thol rigate te garavel kon nai vorta t'aven dine strafo o dies kai avela kris,[10] kudala mai but kai žian pala o mas ai kai si mahrime ande pende ai kai vuřitsin o barimos le devlesko. Von thon zor ai maren mui, von či daran te prasan le vestimen,[11] žikin le andželi, mai bare ande e zor ai zurale, či ningeren pe lende kris prasaimaski angla o Baro.[12] Numa von, sar žigeni bigodiake arakhadile t'aven line ai phařade, von den duma jekh prasamasa anda so von či žianen, ai von xasavona katar pengo dilimos sar žigeni,[13] len kadia o pokjinimos pengo kurvatsiako. Von arakhen pengi dragostia kai den pe so si lenge drago ande o dies; manuš melale ai mahrime-von guglion ande penge xoxaimata, kana xan mišto tumensa.[14] Len si lenge jakha pherde kurvetsia ai nai lengo šoha dosta le bezexa; von athavon le duxuri kai nai mišto ninkerde; lengo ilo si kerdo pe o xanžalimos; von si le glati armandine.[15] Pala ke von mukhle le e vurma vorta, von xasaile kai gele pala e vurma katar o Balam, šiav katar o Beor, kai sas leske drago o pokjinimos katar o nasulimos,[16] kadia vo sas lino pala ke či patiaias: jekh magaritsa muto dias duma jekhe hangosa manušeske, terdiadias o dilimos le profetosko.[17] Kudala manuš si xainga bi paiesko, nuveria kai gonin e turberia, o Del thol len rigate ande o kalimos.[18] Le divanonsa phukiarde barimatansa, von astaren katar so kamel o mas, katar le dilimata, kudalen kai daba skipisaile katar le manuš kai trainas rigate;[19] von phenen lenge ke si te skipin pe, kana inke von si řoburi le rimomaske, ke sako si řobo anda so nirisardias pe leste.[20] Čačes, te sia ke palake geletar katar o marimos la lumiako, ai žianen o Rai ai Skipitori o Jesus Kristo, von mai len pe neve ai xasarde, lengi mai paluno diela si mai trudno sar e mai angluno.[21] Ke mai mišto sas t'avel lenge te na žiangline e vurma la krisaki ke de sar te den palpale, kana von prinžiarde les, anda o svinto poronka kai sas lenge dini.[22] Areslias lenge so phenel jekh paramiči vorta: O žukel gelo palpale ka so vo šiadias, ai e bali xaladi geli palpale ande e čik.

Matuš 23:1-29
[1] Atunči o Jesus, del duma ka o narodo ai ka peske vortača, phenel:[2] Le zakonaria ai le Farizianuri bešen ai phenen sa o zakono le Mošesko.[3] Keren tume ai len sama sogodi von phenena tumenge; numa na keren sar lende. Ke von phenen, ai či keren.[4] Von phanden so si pharo, ai thon le pe le dume le manušenge, numa von či kamen te miškin o nai.[5] Sogodi von keren kamen te dikhel le o narodo. Kadia, le vorbi svintsi kai si pe lengo čikat ai pe lengo vast si le kuti pria bare, ai si len lunzi čukuri ka lenge tsalia.[6] Lenge drago le mai angluni thana ande le pativa, ai le mai angluni skamina ande le khangeria židovitsko.[7] Lenge drago te den len pozdraimos ande le thana kai si o narodo, ai t'akharen len le manuš Rabi, Rabi.[8] Numa tume, te na akharen tume Rabi; ke jekh si ferdi tumaro birevo, ai tume san sa phral.[9] Ai na akharen khanikas pe e phuv tumaro dad; ke ferdi jekh si tumaro Dad, kudo kai si ande o čeri.[10] Te na akharen tumen birevo; ke jekh si ferdi tumaro Birevo, o Kristo.[11] O mai baro maškar tumende avela tumari sluga.[12] Kon-godi vazdela pe perela tele, ai kon-godi perela tele avela thodino opre.[13] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume phandaven le manušenge e amperetsia le čereski, tume inke či dena andre, ai tume či muken te den andre kudalen kai kamen te den andre. [[14] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume xan sa o mištimos le phivliango, ai ke naročno keren but řudjimata te sikaven ke laše san; anda kudia, tume avena dine pe kris mai zurales.][15] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume našen e maria ai e phuv te roden manušes te pařuven les sar tumende; ai, kana arakhen les, tume keren anda leste du-var mai nasul sar tumende.[16] Nasul t'avel tumenge, kai ningeren le kořen ai phenen: T'avela varekon ke solaxal pa o templo, nai khanči; numa, t'avela varekon ke solaxal pa o sunakai le templosko, vo thodias pe te ninkerel so solaxadias.[17] Dile ai koře! Savo si o mai baro, o sunakai vai o templo kai svintsil o sunakai?[18] Te si varekon, mai phenen tume, solaxal pa o altari, nai khanči; numa, t'avela varekon kai solaxal pa so si pe o altari, vo thodias pe te ninkerel so solaxadias.[19] Koře! Savo si o mai baro, so si dino, vai o altari kai svintsil so si dino?[20] Kudo kai solaxal pa o altari solaxal pa o altari ai pa sa so si opral.[21] Kudo kai solaxal pa o templo solaxal pa o templo ai pa kudo kai bešel andre.[22] Kudo kai solaxal pa o čeri solaxal pe o skamin amperatisko le Devlesko ai pa kudo kai bešel pe leste.[23] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume pokjinen deš pala jekh šel anda e menta, anda o anel ai anda o kumin, numa tume muken so si o mai baro ande o zakono, e kris, e mila ai o čačimos; kudia sas te keren angla savořende, bi te bustren le kaver dieli.[24] Koře kai ningeren le kavren, kai lena avri le tsintsari anda tumaro pimos, ai kai nakhaven jekh gumula.[25] Nasul t'aven tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume khosen avrial o taxtai ai o tiari, numa andral von si pherde čorimos ai nasulimos.[26] Kořo Fariziano! Khos mai angluno andral o taxtai ai o tiari, eta ke vi avrial t'avel vužio![27] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume miazon sar le groapoševuri parniarde, kai miazon šukar avrial, ai andral si pherde kokala mulenge ai sako fialo mahrime.[28] Tume sa kadia, avrial, tume miazon mišto ka le manuš, numa, andral, tume san pherde xoxaimos ai bezex.[29] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume vazden le groapoševuri le profetonge ai uriaven le groapoševuri kudalenge kai sas vorta,

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004