A A A A A

Church: [Deacons]


1 Timoteoske 3:1-13
[1] Kadia vorba si siguro: T'avela varekon te kamel te lel sama e khangeri, vo rodel jekh diela laši.[2] Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, řom jekha řomniako, triazo, te phiravel pe mišto, te avel gostari, te žianel te sikiarel.[3] Trubul te na del pe ka e mol, či te buntuil pe, numa te avel kovlo, patiako, te mukel pe. Te na kamel le love.[4] Vo trubul te mišto ninkerel pesko kher, ai te ninkerel peske glaten ande pesko te patian lesko mui.[5] Ke si te varekon kai či naštil te ninkerel pesko kher, sar lela vo sama katar e Khangeri le Devleski?[6] Či trubul t'avel vo jekh nevo kai dias pe ka o Del, daratar ke phukiol barimata kai te perel tela e kris le bengeski.[7] Mai trubul te si te lel jekh laši marturia kudalendar kai si avrial, eta te na perel ande o lažiav ai ande le kletki le bengeske.[8] Le diakonuri kai služin vi von trubul t'aven čače, dur katar o dilimos, katar e but mol, katar jekh nirimos kai nai lašio,[9] te garaven e čudenia le patiamaski ande jekh godji vuži.[10] Te zumaven len angla savořende, ai atunči, te nai pe lende či jekh doš te keren pengi ministeria.[11] Lenge řomnia, sa jekh fialo, trubul t'aven pativalia, triazi, te na bulguin, te na pen, čače ande sa le dieli.[12] Le diakonuri trubul t'aven řom jekha žiuvliako, ai te ninkeren mišto penge šiaven ai penge khera;[13] ke kudala kai len sama mišto katar pengi ministeria len jekh řindo pativalo, ai jekh bari zor ande o patiamos ande o Jesus Kristo.

Filipanenge 1:1
Lil katar o Paul ai o Timoteo, služi katar o Jesus Kristo, ka sa le svintsi ande o Jesus Kristo kai si ande o Filipi, ka le bare řasa ai ka le diakonuri:

Skutki 6:1-7
[1] Ande kudia vramia, le vortača bution, ai le Židovuri kai den duma grekisko bulguin pe le Židovuri katar o Foro, ke lenge phivlia sas busterde ande so denas sako dies.[2] Le deš-u-dui akharde le but vortakon, ai phenen: Nai mišto ke ame mukas e vorba le Devleski te služisaras ka e skafidi.[3] Sa anda kudia, phralale, alon maškar tumende efta manušen, kai si le jekh laši patia, kai si pherde Svinto Duxo ai godi, ai kai ame thasa pe lende kudia butji.[4] Ai ame, ame žias sakda te řudjisaras ai ka e služetsia la vorbaki.[5] So von phende drago sas kudalenge kai sas kjidine kothe. Von alosarde le Stefano, manuš pherdo patiamos ai kai si les o Svinto Duxo, le Filipo, le Proxoro, le Nikanor, le Timon, le Parmenas, ai le Nikolas, proselito anda o Antioxi.[6] Von sikade le ka le apostoli, kai pala ke řudjisarde, thode pe lende le vast.[7] E vorba le Devleski žialas angle but ai mai but, le vortača bution but ande o Jerusalem, ai but žene anda le raša lias le o patiamos.

Rimanenge 16:1
Me tradav tumenge amari phei, e Febe, kai služil ka e khangeri ande o Senkere,

Titoske 1:7
Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, sar te lel sama katar e butji Devleski; ke te na avel barimatango, te na del pe ka e mol, te na marel pe, te na kamel te niril intaino;

Skutki 6:3
Sa anda kudia, phralale, alon maškar tumende efta manušen, kai si le jekh laši patia, kai si pherde Svinto Duxo ai godi, ai kai ame thasa pe lende kudia butji.

Jan 8:32
Tume žianena o čačimos, ai o čačimos skipila tumen.

Efežanenge 4:11
Ai vo dias podarki jekhen te aven sar apostoli, le kavren sar profeturi, le kavren te sikiaren, le kavren sar pastuřuri ai doktoruri,

Skutki 20:28
Len tume sama tumendar, ai pe sa kudala pe save o Svinto Duxo thodias tumen, te len sama katar e Khangeri le Bareski, kai vo kjindias pe pesko rat.

Jan 6:54
Kudo kai xal muřo mas ai kai pel muřo rat si les o traio pe sakda; ai me živindiva les o mai paluno dies.

Marek 6:3
Nai vo o kaštari, o šiav la Mariako, o phral le Jakobosko, le Josefosko, le Judesko ai le Simonosko? Ai leske pheia nai von maškar amende? Ai kudia či patian pe ande leste.

1 Korinťanenge 12:28
Ai o Del thodias ande e Khangeri angla savořende le apostolon, pe e duito le profeton, pe e trito le doxtoron, atunči kudalen kai si le dino te keren čudeni, porme kudalen kai si len dino te sastiaren, te ažutisaren, te porončin, te den duma but šiba.

Galaťanenge 1:19
Numa me či dikhlem či jekh anda le kaver apostoli, te na nas ferdi o Jakob, o phral le Baresko.

Židenge 13:17
Patian o mui kudalengo kai ningeren tumen ai len sama lendar, ke von len sama katar tumare duxuri ai musai sa te phenen le Devleske; t'avel kadia, eta ke von keren e služba veselimasa. Te na avel kadia, keren la vatimasa, ai či avela tumenge miškimos.

Jan 3:3-5
[3] O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.[4] O Nikodem phenel leske: Sar jekh manuš šai mai arakhadiol kana si phuro? Šai mai del vo ande o peř peska dako ai arakhadiol?[5] O Jesus del palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš arakhadiola anda o pai ai o Duxo, naštil te del andre ande e amperetsia le Devleski.

Židenge 12:14
Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.

Skutki 6:4
Ai ame, ame žias sakda te řudjisaras ai ka e služetsia la vorbaki.

1 Timoteoske 3:1-7
[1] Kadia vorba si siguro: T'avela varekon te kamel te lel sama e khangeri, vo rodel jekh diela laši.[2] Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, řom jekha řomniako, triazo, te phiravel pe mišto, te avel gostari, te žianel te sikiarel.[3] Trubul te na del pe ka e mol, či te buntuil pe, numa te avel kovlo, patiako, te mukel pe. Te na kamel le love.[4] Vo trubul te mišto ninkerel pesko kher, ai te ninkerel peske glaten ande pesko te patian lesko mui.[5] Ke si te varekon kai či naštil te ninkerel pesko kher, sar lela vo sama katar e Khangeri le Devleski?[6] Či trubul t'avel vo jekh nevo kai dias pe ka o Del, daratar ke phukiol barimata kai te perel tela e kris le bengeski.[7] Mai trubul te si te lel jekh laši marturia kudalendar kai si avrial, eta te na perel ande o lažiav ai ande le kletki le bengeske.

1 Timoteoske 2:12
Me či mukav la žiuvlia te sikiarel, či t'avel voi bari pe o murš; numa voi trubul te bešel muto.

Skutki 14:23
Von thonas le puranen lenge ande sako khangeri, ai, pala ke řudjisarde ai postisarde, von den le ka o Baro, ande kaste von patian.

1 Timoteoske 5:17
Ke le phure kai porončin mišto t'aven dine kris jekh duvar mai pativale, mai but kudala kai keren butji te den duma ai te sikiaren.

Židenge 13:7
Den tume godji ka kudala kai ningerde tumen angle kai phende tumenge e vorba le Devleski; len sama sar traisarde ai sarmule, ai keren sar lende.

Titoske 1:8
numa t'avel lašio gostari, vortako le ženenge kai si laše, manuš kai lel pe sama, vorta, svinto, kai ninkerel,

1 Peter 5:2
Len sama katar le bakroře le Devleske kai tume arakhen le, na pe e zor, numa anda tumende, sar kamel o Del; na pe jekh nirimos intaino, numa dragostiasa;

Titoske 1:6
T'arakhesa uni manušen pativale, řom jekha řomniako, te si len glati čače, kai nai pe lende doš ai či buntuin pe.

1 Timoteoske 5:22
Na tho le vast pe khanikaste sigo, ai na av kudalensa kai keren bezex; vi tu, garav tu vužio.

Titoske 1:5
Me muklem tu ande e Kreta, eta tu te lašiares so mai si te lašiares, ai ke, sar me dem tu ordina, tu te thos phure ande sako foro.

Galaťanenge 4:19
Muře glati, pala kudalende dukhal ma sar kana arakhadiol jekha žiuvliake jekh šiav, žikin či o Kristo t'avel ande tumende,

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004