A A A A A

Church: [Womens Roles]


Galaťanenge 3:28
Nai či Židovo či Greko, manai či řobo či slobodo, manai či murš či žiuvli; ke tume san sa jekh ande o Jesus Kristo.

1 Timoteoske 2:9-15
[9] Me vi mai kamav ke le žiuvlia t'aven uriarde sar trubul bi-lažiaves ai prosto, te na muken penge čunřa, tela len pe pende sunakai, či meržali, či tsalia pria kuč,[10] numa te len pe pende le lašimata, sar trubul le žiuvlian kai kamen te služin le Devles.[11] Ke e žiuvli te ašunel muto so sikiol, sa so ašunel.[12] Me či mukav la žiuvlia te sikiarel, či t'avel voi bari pe o murš; numa voi trubul te bešel muto.[13] Ke o Adamo sas kerdo o mai angluno, e Eva pala kudia;[14] ai nai ke o Adamo sas diliardo, si e žiuvli kai, diliardi, aresli došali kai či patiaias.[15] Voi avela numa skipime kai aresel dei, te voi žiala angle lokořes ande o patiamos, ande e mila, ai ande o svintsimos.

1 Timoteoske 2:12
Me či mukav la žiuvlia te sikiarel, či t'avel voi bari pe o murš; numa voi trubul te bešel muto.

1 Korinťanenge 11:3
Me kamav numa ke tume te žianen ke o Kristo si o birevo sakone manušesko, ke o manuš si o birevo la žiuvliako, ai ke o Del si o birevo le Kristosko.

Lukaš 8:1-3
[1] Atunči o Jesus žialas foro forostar ai gav gavestar, delas duma ai phenelas e laši viasta la amperetsiaki le Devleski.[2] Le deš-u-dui sas lesa, ai uni žiuvlia kai sastiardias le katar le duxuri xitri ai anda le nasvalimata: E Maria (phenen lake anda e Magdala), anda kaste anklistias avri efta demonuri,[3] e Johanna, řomni le Xusaski, kai lelas sama katar le mištimata le Herodoske, e Suzana, ai but kaver, kai ažutinas les penge mištimasa.

Efežanenge 5:22-33
[22] Žiuvlia, patian tumare řomen, sar t'avel o Baro;[23] ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.[24] Eta, sar e Khangeri řebdil le kristos, vi e řomni trubul te řebdil pe řomes ande sako diela.[25] Řom, t'aven tumenge drago tumare řomnia, sar o Kristo si leske drago e Khangeri, ai vo dias pe pala late,[26] eta te svintsil la katar e vorba, pala ke vužiardias la katar o bolimos le paiesko,[27] eta te sikadiol angla leste kudia Khangeri vestime, bi-makhli, bi semnosko po mui, numa svinto ai bi došako.[28] Kadia trubul ke le řom t'aven lenge drago lenge řomnia sar kamen penge staturi. Kudo kai si leske drago leski řomni si vo peske drago.[29] Ke šoha khonik či vuřitsil pesko mas; numa pravarel les ai lel sama lestar, sar o Kristo kerel la Khangeriake,[30] Ke ame sam sa ande jekh stato.[31] Sa anda kudia o manuš mukela peske dades ai peska da, ai astardiola ka peski řomni, ai le dui avena ferdi jekh mas[32] Kadia čudenia si bari; me phenav ke kadia kerel o Kristo ai e Khangeri.[33] So mai si, ke sako anda tumende t'avel leske drago leski řomni sar si drago peske, ai ke e řomni te del pativ pesko řom.

1 Timoteoske 2:11-15
[11] Ke e žiuvli te ašunel muto so sikiol, sa so ašunel.[12] Me či mukav la žiuvlia te sikiarel, či t'avel voi bari pe o murš; numa voi trubul te bešel muto.[13] Ke o Adamo sas kerdo o mai angluno, e Eva pala kudia;[14] ai nai ke o Adamo sas diliardo, si e žiuvli kai, diliardi, aresli došali kai či patiaias.[15] Voi avela numa skipime kai aresel dei, te voi žiala angle lokořes ande o patiamos, ande e mila, ai ande o svintsimos.

Lukaš 10:38-42
[38] Sar o Jesus sas pe e vurma peske vortakonsa vo dias andre ande jekh gav, ai jekh žiuvli, bušol Marta, lias les ande pesko kher.[39] La sas la jekh phei, bušol Maria, kai, bešelas ka le punře le Bareske, ašunelas leski vorba.[40] E Marta, kerelas butji sar jekh sluga, avili ai phenel: Baria, nai tuke khanči ke muři phei mukel ma korkořo te služiv? Phen lake te ažutil ma.[41] O Baro del la palpale: Marta, Marta, tu gindis tu ai tu miškis tu pala tsiřa dieli.[42] Jekh diela ferdi trubul. E Maria alosardias e laši partia, kai či avela lini latar.

Titoske 2:3-5
[3] Phen ke le phuria, trubul vi von te phiraven pe sar trubul o svintsimos, te na den duma intaino, te na pen mol; ke trubun von te sikiaren mišto,[4] Te si te sikiaren le ternia žiuvlian t'avel lenge drago lenge řom ai lenge glati,[5] te ninkeren pe, pativalia, te len sama katar e butji le khereski, laše, t'ašunen o mui penge řomengo, eta ke e vorba le Devleski te na prasan la.

1 Korinťanenge 11:2-16
[2] Me luvudiv tumen ke tume den tume godji anda mande ai ke tume ninkeren so sikiardem tumen.[3] Me kamav numa ke tume te žianen ke o Kristo si o birevo sakone manušesko, ke o manuš si o birevo la žiuvliako, ai ke o Del si o birevo le Kristosko.[4] Sako manuš kai řudjil vai kai phenela so avela mai angle, o šero stadiasa, del pe o lažiav peske birevos.[5] Sako žiuvli, aver fialo, kai řudjil vai kai phenel so avela, o šero bi dikhlesko, del pe o lažiav peske birevos: sar ke te si řangli.[6] Ke te si jekh žiuvli ke nai la dikhlo, ke te šinel vi peske bal. Eta, te si lažiav jekha žiuvliake t'avel lake bal šinde vai t'avel řangli, te thol dikhlo.[7] O manuš či trubul te garavel pesko šero, ke vo si o vobrazo ai o vestimos le Devlesko, žikin e žiuvli si o vestimos le manušesko.[8] Čačes, o manuš nai ankalado anda e žiuvli, numa e žiuvli si ankaladi anda o manuš;[9] ai o manuš nas kerdo pala e žiuvli, numa e žiuvli sas kerdi pala o manuš.[10] Sa anda kudia e žiuvli, pala le andželi, trubul t'avel la pe o šero jekh semno kaski voi si.[11] Numa, ande o Baro, e žiuvli nai bi le manušesko, či o manuš bi la žiuvliako.[12] Ke, sar ke e žiuvli sas ankaladi anda o manuš, sa kadia o manuš si les traio katar e žiuvli, ai sa avel katar o Del.[13] Den tume pe kris: mišto avela ke e žiuvli řudjil le Devles bi dikhlesko?[14] So si pe lumia či sikiarel tumen ke si lažiav le manušeske t'avel les bal lunzi,[15] numa ke si jekh luvudimos la žiuvliake t'avel la, ke le bal sas lake dine sar jekh dikhlo?[16] Te si varekon ke si leske drago ke nai kadia, amen nai amen aver zakono, ai le khangeria le Devleske nai len aver zakono.

Skutki 18:26
Vo thodias pe te del duma slobodo ande e khangeri židovitsko. O Akilas ai e Prisila ašunde leste, ai von sikade leske mai mišto e vurma le Devleski.

1 Korinťanenge 14:33-35
[33] ke o Del nai Del kai phařavel, numa o Del la patiako. Sar ande sa le khangeria le svintsonge,[34] ke e žiuvli t'ašel kai kjiden pe, ke nai lake slobodo te del duma; numa te kerel sar phenen lake, sar ke vi phenel o zakono.[35] Te kamena von te sikion pe vareso, ke te pušen katar penge řom ande o kher; ke nai mišto jekha žiuvliake te del duma ande e khangeri.

1 Timoteoske 2:11
Ke e žiuvli te ašunel muto so sikiol, sa so ašunel.

Efežanenge 5:22-24
[22] Žiuvlia, patian tumare řomen, sar t'avel o Baro;[23] ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.[24] Eta, sar e Khangeri řebdil le kristos, vi e řomni trubul te řebdil pe řomes ande sako diela.

Rimanenge 16:1
Me tradav tumenge amari phei, e Febe, kai služil ka e khangeri ande o Senkere,

Titoske 2:4-5
[4] Te si te sikiaren le ternia žiuvlian t'avel lenge drago lenge řom ai lenge glati,[5] te ninkeren pe, pativalia, te len sama katar e butji le khereski, laše, t'ašunen o mui penge řomengo, eta ke e vorba le Devleski te na prasan la.

Efežanenge 5:22
Žiuvlia, patian tumare řomen, sar t'avel o Baro;

1 Timoteoske 5:14
Me kamav ke le ternia t'ansurin pe, ke t'aven len glati, ke te porončin pe pengo kher, ke te na den ka o dušmano te phenel nasul pa amende;

Matuš 27:55-56
[55] Sas kothe but žiuvlia kai dikhenas de dural; von gele pala o Jesus de anda e Galilea te služin les.[56] Maškar lende sas e Maria anda e Magdala, e Maria, e dei katar o Jakob ai katar o Josef, ai e dei le šiavengi katar o Zebedeo.

1 Korinťanenge 14:34-35
[34] ke e žiuvli t'ašel kai kjiden pe, ke nai lake slobodo te del duma; numa te kerel sar phenen lake, sar ke vi phenel o zakono.[35] Te kamena von te sikion pe vareso, ke te pušen katar penge řom ande o kher; ke nai mišto jekha žiuvliake te del duma ande e khangeri.

Rimanenge 16:7
Den pozdraimos ka o Andronikus ai o Junias, muře niamuri ai muře vortača kai sas mansa phangle ande e temnitsa. Si le bari pativ maškar le apostoli, ai kai inke sas ande o Kristo angla savořende mandar.

Efežanenge 5:21
Řebdin jekh le kavreske ande e dar katar o Jesus Kristo.

Titoske 2:1
Numa tu, phen le dieli kai si vorta sar si e sasti doktrina.

1 Korinťanenge 11:7
O manuš či trubul te garavel pesko šero, ke vo si o vobrazo ai o vestimos le Devlesko, žikin e žiuvli si o vestimos le manušesko.

1 Timoteoske 2:13-14
[13] Ke o Adamo sas kerdo o mai angluno, e Eva pala kudia;[14] ai nai ke o Adamo sas diliardo, si e žiuvli kai, diliardi, aresli došali kai či patiaias.

1 Timoteoske 3:2
Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, řom jekha řomniako, triazo, te phiravel pe mišto, te avel gostari, te žianel te sikiarel.

1 Timoteoske 3:11
Lenge řomnia, sa jekh fialo, trubul t'aven pativalia, triazi, te na bulguin, te na pen, čače ande sa le dieli.

Efežanenge 5:23
ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.

Titoske 2:3
Phen ke le phuria, trubul vi von te phiraven pe sar trubul o svintsimos, te na den duma intaino, te na pen mol; ke trubun von te sikiaren mišto,

1 Peter 3:7
Numa, vi tume, řom, sikaven godji kana san tumare řomniansa, ke von si le mai kove; den len pativ, ke vi tumensa von lena partia ande le mištimata. Ke t'avel kadia, eta te na avel khanči te ninkeren tume te na řudjin.

Kološanenge 3:18-19
[18] Řomnia, patian o mui tumare řomengo, sar trubul ande o Baro.[19] Řoma, kamen tumare řomnian, ai na xoliavon pe lende.

1 Peter 3:1-7
[1] Žiuvlia, patian tumare řomen, eta ke, te si uni ke či patian e vorba e Devleski, t'aven von nirisarde bi be mothon tumen jekh vorba pala o traio kai train tumen,[2] kai dikhen sar tume train vužia ai dine rigate.[3] T'avel tumaro, šukarimos na kudia avrial kai si ande le bal khuvde, le dieli sunakune, vai ke le tsalia kai len pa tumende,[4] numa ke tumaro šukarimos te avel, so si tume andral kai či rimol pe, jekh duxo guglo ai kovlo; kai si jekh baro kuč angla o Del.[5] Kadia lenas pe pende kaver data le svintsi žiuvlia kai ažiukerenas le Devles, ašunenas ka penge řom,[6] sar e Sara, kai patialas le Abrahamo ai akharelas les lako baro. Latar tume san le šeia, kai keren so si mišto bi darako.[7] Numa, vi tume, řom, sikaven godji kana san tumare řomniansa, ke von si le mai kove; den len pativ, ke vi tumensa von lena partia ande le mištimata. Ke t'avel kadia, eta te na avel khanči te ninkeren tume te na řudjin.

1 Korinťanenge 14:34
ke e žiuvli t'ašel kai kjiden pe, ke nai lake slobodo te del duma; numa te kerel sar phenen lake, sar ke vi phenel o zakono.

Kološanenge 4:15
Den pozdraimos le phralen kai si ande o Laoditsea, ai ka e Nimfa, ai ka e Khangeri kai si ande lako kher.

Filipanenge 4:2-3
[2] Me mangav e Evodi ai e Sintixi t'avel len jekh fialo gindo ande o Baro.[3] Ai vi tu, čačo vortako, e, řudjiv tu t'ažutis le, von kai marde pe pala e Laši Viasta mansa, le Klementosa ai le kavrensa muře vortača ande e butji, kai lenge anava si ande e kliška le traioski.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004