A A A A A

Church: [Tithing]


Matuš 5:17
Na gindin tume ke me avilem te dav rigate o zakono vai le profeton. Me či avilem te šiudav, numa te sikavav lengo pherdo čačimos.

Matuš 6:21
Ke kothe kai si tjiro mandjin, kothe si vi tjiro ilo.

Matuš 23:23
Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume pokjinen deš pala jekh šel anda e menta, anda o anel ai anda o kumin, numa tume muken so si o mai baro ande o zakono, e kris, e mila ai o čačimos; kudia sas te keren angla savořende, bi te bustren le kaver dieli.

Rimanenge 2:29
Numa o Židovo, si kudo kai si andral; ai o šinimos, si le ilesko, sar si o duxo ai na sar si o zakono. O luvudimos kudale Židovosko či avel katar le manuš, numa katar o Del.

Rimanenge 12:1
Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.

Marek 12:41-44
[41] O Jesus bešlo angla e kutia le lovengi, dikhelas sar o narodo tholas love. Uni barvale thonas but.[42] Mai avili jekh čoři phivli, ai thodias andre dui tsinoře xarkune kotora, si jekh šuv.[43] Atunči o Jesus, akhardias peske vortakon, phenel lenge: Me phenav tumenge čačimasa, kadia čoři phivli voi thodias mai but de sar le kaver kai thodine ande e kutia.[44] Ke sa thodine kai či mai trubulas len, numa voi thodias so trubulas la, sogodi sas la, sogodi sas la te trail.

Rimanenge 3:21-31
[21] Numa akana, bi le Zakonosko sikadiol sar o Del kerel le manušes vorta angle peste. Eta si martururi vi o Zakono ai vi le profeturi.[22] O Del kerel vorta angla peste katar o patiamos ande o Jesus Kristo sa kudalen kai patian. Ke angla o Del sa jekh fialo sam.[23] Ke sa kerde bezexa ai nas len o vestimos le Devlesko;[24] ai vo kerel len vorta ivia katar pesko mištimos, katar o pokjinimos kai si ande o Jesus Kristo.[25] O Del dias les sar sakrifiso eta ke katar lesko merimos, o Kristo skipil katar le bezexa le manušen kai patian ande leste. O Del kamlias te sikavel kadia sar vo si vorta: Angla savořende ažiukerdias ai muklias bi te pokinen le bezexa. Numa, ande kadia vramia, vo sikavel peski kris te kerel le vorta ka leske jakha. Ke vo kamel t'aven vorta sa kudala kai patian ande o Jesus.[26] Kai si e diela te luvudis tu? Naštil t'avel. Katar savo zakono? Katar o zakono le butiango? Niči, numa katar o zakono le patiamasko.[27] Ke ame gindisaras ke o manuš avel vorta katar o patiamos, bi le butia le zakonoske.[28] Vai o Del si vo ferdi o Del le Židovongo? Vo si vi le nai-Židovongo? Ei, vo si vi le nai-Židovongo,[29] sar si ferdi jekh Del, kai kerel vorta katar o patiamos kas si šinde, ai katar o patiamos le bi-šinden.[30] Rimosarasa ame o zakono katar o patiamos? Dur kothar! Aver fialo, ame das ka o zakono lesko barvalimos.[31] So phenasa ame ke o Abraham, amaro dad, lias sar manuš?

Rimanenge 8:4
ai kudia ke e kris le Zakonoski te kerdiol ande amende, kai traisaras, na sar si o mas, numa sar si o Duxo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004