A A A A A

Bad Character: [Jealousy]


1 Korinťanenge 3:3
ke tume inke san maseske. Čačes, sar si maškar tumende žaluzia ai čingara, či san tume mai maseske, ai či phiren tume sar si o manuš?

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

1 Korinťanenge 13:4
E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,

Jakob 4:11
Na den duma nasul jekh pa kavreste, phralale. Kudo kai del duma nasul pa jekh phral, vai kai del kris peske phrales, del duma nasul pa o zakono ai del kris o zakono. Eta, te desa tu kris o zakono, tu či les sama o zakono, numa tu san krisinitori.

Rimanenge 12:21
Na muk tu te niril tu o nasulimos, numa de opral o nasulimos katar o mištimos.

Jakob 4:2-3
[2] Tume kamen vareso, ai tumen nai tume; tume san mudarimaske ai kamen te len; tumen si tume čingara ai marimata, ai tumen nai tume, ke tume či mangen.[3] Tume mangen, ai tume či len, ke tume či žianen sar te mangen, ke tume kamen te keren pe tumari.

Galaťanenge 5:22-23
[22] Numa e fruta katar o Duxo, si o kamimos, e veselia, e patia, e řabda, o lašimos, e mila, o čačimos,[23] o kovlimos, ai o ninkerimos. O Zakono nai pe kudala dieli!

1 Peter 2:9
Tume, aver fialo, tume san jekh vitsa alome, raša kai služin le Amperatos, jekh narodo svinto: jekh narodo develsko, alome te phenen le butia le mai šukar le Develske e kai akhardias tumen anda o tuniariko ka e šukar vedaria,

1 Korinťanenge 1:27-29
[27] Numa o Del alosardias le dieli dile anda e lumia te teliarel le godiaveren; o Del alosardias le dieli kovle anda e lumia te teliarel le dieli zurale;[28] ai o Del alosardias le dieli žiungale anda e lumia ai kudala kai vuřitsin le, ai kudala kai si khanči te rimol so mangel e lumia,[29] eta te na či jekh mas te na luvudil pe angla o Del.

Filipanenge 2:3
Na keren khanči katar o duxo rigate vai katar o intaino vestimos, numa muken tume prosti te dikhen pe le kaver sar t'aven tume mai tele katar le kaver.

Jakob 3:14-16
[14] Numa te si tumen ande tumaro ilo žaluzia kerki ai jekh duxo čingarako, na luvudin tume ai na xoxaven pe o čačimos.[15] Kadia godiaverimos nai voi kai avel de opral; numa si phuviaki, maseski, bengeski.[16] Ke kothe kai si jekh žaluzia sigo ai jekh duxo čingarako, si buntuimos ai sako diela nasul.

Jakob 4:7-8
[7] Muken tume le Devleske; ninkeren tume pe o beng, ai vo našela dur tumendar.[8] Pašion paša o Del, ai vo pašiola paša tumende. Xalaven tumare vast, manuš bezexale; vužiaren tumare ile, manuš prosti.

Galaťanenge 5:14-15
[14] Ke sa o Zakono si thodino ande ferdi jekh vorba, ande kadia: T'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.[15] Numa te xana ai te nakhavena le uni le kavren sar le žigeni, len tume sama ke te na rimon tume le uni le kavren.

Kološanenge 1:11
zuriarde sako fialo katar leski zor vestime, kadia t'aven sakda ai veselimasa te ninkeren ai te ažiukeren.

1 Timoteoske 3:10
Te zumaven len angla savořende, ai atunči, te nai pe lende či jekh doš te keren pengi ministeria.

Židenge 10:36
Ke tumen trubul tume te ninkeren mišto, eta pala ke kerdian so manglias o Del, tume lena so sas tumenge phendo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004