A A A A A

Bad Character: [Hypocrite]


1 Jan 4:20
Ke si varekon ke phenel: Drago mange o Del, ai ke vo vuřitsil peske phrales, si jekh xoxamno; ke kudo kai či kamel peske phrales kai vo dikhel, sar kamela vo le Devles kai či dikhel les?

1 Peter 2:16
San slobodo, numa na keren anda kudia slobodia jekh zanaveska te garavel o nasulimos, numa keren sar služi le Devleske.

Galaťanenge 6:3
Te si varekon ke gindil pe ke vo si varekon, makar ke von nai khanči, vo korkořo diliarel pe.

Lukaš 6:46
Sostar akharen ma tume Baro, Baro! ai či keren tume so me phenav tumenge?

Lukaš 12:2
Nai khanči garado kai te na anklel avri, či garado te na avel prinžiardo.

Marek 7:6
O Jesus del len palpale: Athaitoria, o Esai mišto phendias pe tumende, sar si ramome: Kado narodo vestil ma katar le vuš numa lesko ilo si dur mandar.

Matuš 6:1
Len tume sama te na keren tumaro zakono angla le manuš, te dikhen tumen; aver fialo, tumen či avela pokjinimos paša tumaro Dad kai si ande o čeri.

Rimanenge 10:3
Či žianen e kris le Devleski, ai roden ke thon pengi kris, von nai thodine tela e kris le Devleski;

Titoske 1:16
Von keren sar ke te žianen le Devles, numa von den les palpale katar penge butia, si vuřitsoso, buntuin pe, ai nai laše pe či jekh laši butji.

Matuš 23:27-28
[27] Nasul t'avel tumenge, zakonaria ai Farizianuri, athaitoria! Ke tume miazon sar le groapoševuri parniarde, kai miazon šukar avrial, ai andral si pherde kokala mulenge ai sako fialo mahrime.[28] Tume sa kadia, avrial, tume miazon mišto ka le manuš, numa, andral, tume san pherde xoxaimos ai bezex.

Lukaš 20:46-47
[46] Len tume sama katar le zakonaria kai drago lenge te phiraven pe ande le lungi řobi, ai te den len pozdraimos ande le thana le narodoske, kai roden le mai anglune thana ande le khangeria židovitsko, ai le mai anglune thana ande le pativa;[47] kai xan le mištimata le phivliange, ai naročno řudjin. Von avena dine pe e kris mai zurales.

Jakob 1:22-23
[22] Keren opre e vorba e Devleski, ai na ferdi ašunen la, te xoxaven tume korkořo, katar le falši ginduri.[23] Ke, te si varekon ke ašunel e vorba ai či kerel so phenel, si jekh fialo sar jekh manuš kai dikhel ande jekh glinda pesko mui,

Matuš 6:16-18
[16] Kana tume postin, na nekežin tumaro mui, sar le athaitoria, kai rimon pengo mui, te sikaven le manušenge ke von postin. Me phenav tumenge čačimasa, von line pengo pokjinimos.[17] Numa kana tu postis, tho duxi pe tjiro šero ai xalav tjiro mui,[18] Eta te na sikaves le manušenge ke tu postis, numa tjire Dadeske kai garadilo; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.

Matuš 7:21-23
[21] Kudala kai phenen mange: Baria, Baria! či dena andre ande e amperetsia le čereski, numa kudo ferdi kai kerel so mangel muřo Dad kai si ande o čeri.[22] But phenena mange ande kudo dies: Baria, Baria, phendiam e Devleski vorba. Gonisardiam ame le demonon pa tjiro anav ai kerdiam ame but čudeni pa tjiro anav.[23] Atunči me phenava lenge vorta: Me šoha či prinžiardem tumen, žiantar mandar, tume kai či keren sar trubul.

Matuš 15:7-9
[7] Athaitoria, o Esai mišto phendias pe tumende, kana vo phendias:[8] Kado narodo del ma pativ pa le vušt. Numa lesko ilo dur lo mandar.[9] Intaino von den ma pativ, kai sikiaren zakonuri kai si poronki katar le manuš.

Matuš 6:1-4
[1] Len tume sama te na keren tumaro zakono angla le manuš, te dikhen tumen; aver fialo, tumen či avela pokjinimos paša tumaro Dad kai si ande o čeri.[2] Kana tu desa vareso le čořenge, na bašav e tuturiaza angla tute, sar keren le athaitoria ande le khangeria židovitsko ai ande le vulitsi, eta te aven luvudime katar le manuš. Me phenav tumenge čačimasa, von line lengo pokjinimos.[3] Numa kana tu des le čořenge, ke tjiro vast o stingo te na žianel so del tjiro vast o čačo.[4] Eta so des t'avel garado; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.

2 Timoteoske 3:1-5
[1] Te žianen ke ande le mai paluno dies, avela vramia trudno.[2] Ke le manuš avena barimatange, vortača le lovenge, luvudina pe, dena opral, prasana, buntuina-pe pe penge niamuri, či naisina, či patiana,[3] zurale, nai čače, ningerena divano, či řibdina, bengeske, dušmaia le ženenge kai si laše,[4] Nai laše, bariarena pe, phukiona ande le barimata, drago lenge avela o traio mai but sar o Del,[5] sikavena pe avrial sar ke si len amaro patiamos numa dena palpale leski zor. Žia dur katar kudala manuš.

Rimanenge 2:1-5
[1] O manuš, tu kai des duma pa le kaver, kon san tu, tuke naštin te jertin; ke, kai des e kris le kavren, tu des tu strafo korkořo, sar tu des kris, tu keres sa jekh fialo.[2] Ame žianas, čačes, ke e kris le Devleski pe kudala kai keren kasave dieli si sar si o čačimos.[3] Ai gindis tu tu, kai des kris kudalen kai keren kasave dieli, ai kai keres le, ke tu skipisa tu katar e kris le Devleski?[4] Vai vuřitsis tu le barvalimata katar leski dragostia, lesko ninkerimos ai lesko lašimos, či hatiares tu ke o mištimos le Devlesko spidel tut te keis tu?[5] Numa, pala tjiro zuralimos ai pala tjiro ilo kai či keil pe, tu kjides tuke jekh mandjin xoliako pe o Dies kana o Del sikavela peski xoli ai peski vorta kris,

Jakob 1:21-26
[21] Sa anda kudia, šiuden sa o mahrime ai sa e xitrenia, len kovles mišto e vorba kai si thodini ande tumende, ai kai šai skipil tumare duxuri.[22] Keren opre e vorba e Devleski, ai na ferdi ašunen la, te xoxaven tume korkořo, katar le falši ginduri.[23] Ke, te si varekon ke ašunel e vorba ai či kerel so phenel, si jekh fialo sar jekh manuš kai dikhel ande jekh glinda pesko mui,[24] ai kai, pala ke dikhlias pe, žialtar, ai strazo vo bustrel sar vo sas.[25] Numa kudo kai thol pesko dikhimos ande o zakono o lašio, o zakono le skipimasko, ai kai ninkerel pe leste, ai či bustrel so ašundias, numa kerel kadia, kudo avela veselo ande so vo kerel.[26] Te si varekon ke gindil ke patial, bi te ninkerel peski šib phangli, numa kai kerniol pesko ilo, o patiamos kudale manušesko si intaino.

Lukaš 6:37-42
[37] Na den pe e kris, ai tume či avena dine pe e kris; na den strafo, ai tume či avena dine pe o strafo; jertin, ai tume avena jertime.[38] Den, ai avela tumen dino: Von dena muial ande e bari pošotsi kai si pe tumaro dži jekh laši mezura, kjidini, miškisardi ai dini opral; ke von mezurina tumenge la mezurasa kai sas tumari.[39] Vo phenel lenge vi kadia paramiči: Jekh kořo šai ningerel vo jekhe kořes? Či perena von vi le dui ande jekh groapa?[40] O vortako nai vo mai baro sar o birevo; numa sako vortako kai sikiola avela sar o birevo.[41] Sostar dikhes tu o sulum kai si ande e jakh tjire phraleski, ai či dikhes tu e beli kai si ande tjiri jakh?[42] Vai sar šai phenes tu tjire phraleske: Phrala, muk ma te lav o sulum kai si ande tjiri jakh, tu kai či dikhes e beli kai si ande tjiri? Xoxamno, le angla savořende e beli anda tjiri jakh, ai atunči tu dikhesa sar te les o sulum kai si ande e jakh tjire phraleski.

Matuš 7:1-6
[1] Na de pe kris, eta te na aves dino pe kris.[2] Ke von dena tumen pe kris krisasa sar tume dena kris, ai mezurina tumen sar tume mezurin.[3] Sostar dikhes tu o sulum kai si ande e jakh tjire phraleski, ai či dikhes tu e beli kai si ande tjiri jakh?[4] Vai sar tromas tu te phenes tjire phraleske: Muk ma te lav jekh sulum anda tjiri jakh, tu kai si tu jekh beli ande tjiri?[5] Athaitori, le mai angluno e beli anda tjiri jakh, ai atunči tu dikhesa sar te les o sulum anda e jakh tjire phraleski.[6] Na den le dieli svintsi ka le žiukel daratar ke ambolden pe ai šinen tumen, ai na šiuden tumare perli angla le bale, daratar ke inčaren le tela le punře.

1 Jan 2:1-6
[1] Muře glati, me ramov tumenge kadala dieli, eta te na keren tume bezexa. Ai te si varekon ke kerdias bezex, amen si ame jekh advokato paša o Dad, o Jesus Kristo o vorta.[2] Vo inke si kai pokjinel amare bezexa, na ferdi pala amende, numa pala sa la lumiake.[3] Te garavasa ame leske poronki, kothar ame žianas ke prinžiaras les.[4] Kudo kai phenel: Me prinžiarav les, ai kai či garavel leske poronki, si jekh xoxamno, ai o čačimos nai ande leste.[5] Numa kudo kai garavel leski vorba, o kamimos le Devlesko si čačes vorta ande leste; kothar ame žianasa ke sam ande leste.[6] Kudo kai phenel ke vo bešel ande leste vi trubul te phirel sar phirel vo.

Lukaš 16:10-15
[10] Kudo kai si čačo ande le mai tsinoře dieli avela vorta vi ande le bare, ai kudo kai nai vorta ande le tsinoře dieli či avela vorta či ande le bare.[11] T'avela ke či san čače ande le barvalimata kai nai laše, kon dela tumen sama ka le barvalimata čače?[12] Ai te tume či sanas čače ande so si le avresko, kon dela tumen so si tumaro?[13] Či jekh sluga naštil te služil do birevon. Ke, vai ke vuřitsila le jekhes ai kamela le kavres; vai ke astardiola ka jekh ai vuřitsila le kavres. Tume naštin te služin le Devles ai le Love.[14] Le Farizianuri, kai sas xanžvale, ašunenas vi von sa kudia, ai marena mui lestar.[15] O Jesus phenel lenge: Tume, tume roden te miazon vorta angla le manuš, numa o Del žianel tumare ile; ke so si uštiado angla le manuš si jekh žiungalimos angla o Del.

Jakob 2:14-26
[14] Muře phralale, so avela kudaleske kai phenel ke si les o patiamos te nai les leske butia? O patiamos šai skipil les?[15] Te si jekh phral vai jekh phei nange ai nai len so te xan sako dies,[16] ai ke jekh anda tumende phenel lenge: Žian ande e patia, tation ai pravardion! ai ke tume či den len so trubul o stato, so avela kudo?[17] Kadia si anda o patiamos; O patiamos korkořo bi le butiango si mulo.[18] Numa uni phenena: Tu, si tut o patiamos; ai me, si ma le butia. Sikav mange tjiro patiamos bi le butiango, ai me, sikavava tuke o patiamos katar muře butia.[19] Tu patias ke si ferdi jekh Del, tu keres mišto; vi le demonuri patian, ai von isdran.[20] Kames tu te žianes, manuša dilo, ke o patiamos bi le butiango si intaino?[21] O Abraham, amaro dad, nas vo čačardo katar peske butia, kana vo dias peske šiaves o Isak pe o altari?[22] Tu dikhes ke lesko patiamos kerdias butile butiansa, ai ke katar le butia o patiamos kerdilo sar mai mišto.[23] Kadia aresel so phenel o ramomos: O Abraham patiaias ande o Del, ai kudia sas leske laši kris; ai vo sas akhardo vortako le Devlesko.[24] Tume dikhen ke o manuš si kerdu vorta angle o Del katar le butia, ai na ferdi katar o patiamos.[25] E Rahab e kurva nas vi voi čačardi katar le butia, kana voi lias sama katar le tradine ai kerdias te žiantar pa jekh kaver vurma?[26] Sar o stato bi duxosko si mulo, sa kadia o patiamos bi le butiango si mulo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004