A A A A A

Bad Character: [Fear]


Jan 14:27
Me mukav tumenge e patia. Me či dav la tumenge sar e lumia del la. Ke tumaro ilo te na rimol pe, ai te na daral.

Matuš 6:34
Na daran so avela tehara; ke tehara o dies lela sama pestar. Sako dies si les pesko kjinuimos.

Rimanenge 8:38-39
[38] Ke sim siguro ke či o merimos či o traio, či le andželi či le bare čereske, či le dieli akana či le dieli kai avena,[39] či le zurale, či opral či telal, či jekh kaver kai arakhadilo naština te hulaven ame katar o kamimos le Devlesko sikado ande o Jesus Kristo amaro Baro.

1 Peter 5:6-7
[6] Kein tume kadia tela o zuralo vast le Devlesko, eta ke vo te uštiavel tumen ande e vramia kai trubul;[7] ai thon pe leste sa tumare ginduri, ke inke vo lel sama tumendar.

2 Timoteoske 1:7
Ke nai jekh duxo lažiavesko kai o Del dias amen, numa jekh duxo zuralo, kamimasko ai godiako.

Matuš 10:28
Na daran kudalendar kai mudaren o stato ai kai naštin te mudaren o duxo; daran mai sigo katar kudo kai šai mudarel o duxo ai o stato ande e jag le merimaski.

Rimanenge 8:15
Ai tume či lian jekh duxo kai kerel tumen služi, te mai aven ande e dar; numa ame liam jekh duxo kai kerel amende šiave Devleske, katar savo ame tsipisaras le Devleske: Aba! Tate!

1 Korinťanenge 16:13
Len tume sama, ningeren o patiamos, aven zurale, zuriaren tume.

Židenge 13:5-6
[5] Na den tume te kamen le love; t'avel tumenge dosta so si tumen; ke o Del inke vo phendias: Me či mukava tut, ai či mukava tut korkořo.[6] Sigurimasa ame šai te phenas: O Baro ažutil man, či darav khanikastar; So šai kerel mange jekh manuš?

1 Jan 4:18
E dar nai ande o kamimos, numa o kamimos lašio del rigate e dar; ke katar e dar šai t'avel jekh strafo, ai kudo kai daral nai leske mišto ande o kamimos.

1 Peter 3:13-14
[13] Ai ken marena tumen, te san tume gribime pe o mištimos?[14] Kaver fialo, kana tume kjinuin pala e kris, tume avena veseli. Te na avel tume lendar či jekh dar, ai te na rimon tume.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004