A A A A A

Bad Character: [Conflict]


Židenge 10:32
Den tume godji ka kadala mai angluni dies, kana, pala ke tume žianglian, tume ninkerdian jekh baro marimos maškar tumare dukha,

Matuš 18:15
T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.

1 Timoteoske 3:15
numa trubul tu te žianes, te či avava sigo, sar tu trubul te žias ande o kher le Devlesko, kai si e khangeri le Devleski živindo, o piluro kai ninkerel o čačimos.

Jan 8:32
Tume žianena o čačimos, ai o čačimos skipila tumen.

Matuš 5:23-24
[23] T'avela te sikaves so des ka o altari, ai ke kothe des tu godji ke tjiro phral si les vareso pe tute,[24] muk kothe sode te des angla o altari, ai žia angla savořende te lašiardios tjire phralesa; porme, aidi ai de tjiri podarka.

Jan 6:54
Kudo kai xal muřo mas ai kai pel muřo rat si les o traio pe sakda; ai me živindiva les o mai paluno dies.

Marek 6:3
Nai vo o kaštari, o šiav la Mariako, o phral le Jakobosko, le Josefosko, le Judesko ai le Simonosko? Ai leske pheia nai von maškar amende? Ai kudia či patian pe ande leste.

Efežanenge 5:25
Řom, t'aven tumenge drago tumare řomnia, sar o Kristo si leske drago e Khangeri, ai vo dias pe pala late,

Židenge 12:14
Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.

Matuš 18:15-17
[15] T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.[16] Numa, te na ašunela tute, le tusa jekhe vai do ženen, eta ke sa e diela te lašiardiol pe so phenen dui vai trin martururi.[17] Te na kamela t'ašunel len, phen les ka e khangeri, ai te na kamela t'ašunel e khangeri, t'avel tuke sar jekh kai či patial ai jekh kai kjidel e taksa.

Jakob 5:16
Puřin tumare bezexa jekh avreske, ai řudjin jekh avreske, eta t'aven saste. O řudjimos kudalesko kai si vorta si zuralo.

Galaťanenge 1:19
Numa me či dikhlem či jekh anda le kaver apostoli, te na nas ferdi o Jakob, o phral le Baresko.

Filipanenge 1:30
te ninkeren tume sa kudo marimos kai dikhlian ke ninkerdem ma, ai kai ašunen tumen akana ke mai si ma te ninkerav.

Kološanenge 2:1
Me kamav, čačes, ke tume te žianen sode si baro o marimos kai me ninkerav pala tumende, ai pala kudala kai si ande e Laoditsea, ai sa kudalenge kai či dikhle muřo mui masesko,

Rimanenge 12:18
Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

Efežanenge 4:26
T'avela tumen xoli, na keren bezex; ke o kham te na perel tele pe tumari xoli,

Jakob 1:19
Te žianen, muře phral dragi, kadia. Ke sako manuš te gribil pe t'ašunel, kovles te del duma, kovles te xoliavol;

Matuš 5:9
Veseli kudala kai keren e patia, von avena akharde šiave le Devleske!

Jan 3:3-5
[3] O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.[4] O Nikodem phenel leske: Sar jekh manuš šai mai arakhadiol kana si phuro? Šai mai del vo ande o peř peska dako ai arakhadiol?[5] O Jesus del palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš arakhadiola anda o pai ai o Duxo, naštil te del andre ande e amperetsia le Devleski.

Jakob 1:19-20
[19] Te žianen, muře phral dragi, kadia. Ke sako manuš te gribil pe t'ašunel, kovles te del duma, kovles te xoliavol;[20] ke o xoli le manušeski či kerel e kris le Devleski.

Galaťanenge 4:19
Muře glati, pala kudalende dukhal ma sar kana arakhadiol jekha žiuvliake jekh šiav, žikin či o Kristo t'avel ande tumende,

Matuš 16:18
Ai me, phenav tuke ke tu san o Petri (o bař), ai ke pe kudo bař me vazdava muři khangeri, ai ke e martia naštila te kerel khanči lake.

Matuš 18:15-18
[15] T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.[16] Numa, te na ašunela tute, le tusa jekhe vai do ženen, eta ke sa e diela te lašiardiol pe so phenen dui vai trin martururi.[17] Te na kamela t'ašunel len, phen les ka e khangeri, ai te na kamela t'ašunel e khangeri, t'avel tuke sar jekh kai či patial ai jekh kai kjidel e taksa.[18] Me phenav tumenge čačimasa, sogodi tume phandena pe e phuv avela phanglo ande o čeri, ai sogodi tume putrena pe e phuv avela puterdo ande o čeri.

Efežanenge 1:22-23
[22] Vo sa thodias tela leske punře, ai vo dias les sar birevo o mai baro ka e Khangeri,[23] kai si lesko stato, o pherdimos kudalesko kai pherel sa e lumia.

Efežanenge 5:23-24
[23] ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.[24] Eta, sar e Khangeri řebdil le kristos, vi e řomni trubul te řebdil pe řomes ande sako diela.

Skutki 4:32
Le but kudala kai ašunde patianas, sas len ferdi jekh ilo ai jekh duxo. Khonik či phenelas ke so si lesko sas čačes lesko, numa sa sas ande jekh than maškar lende.

1 Korinťanenge 1:10
Me vazdav tumen, phralale, katar o anav amare Baresko o Jesus Kristo, t'avel tumen sa jekh šib, ai te na avel čingar maškar tumende, numa t'aven vorta ande jekh than ande jekh duxo ai ande jekh godji.

Jan 12:48
Kudo kai šiudel man ai kai či lel muře vorbi si les lesko krisinitori; e vorba kai me phendem, voi si kai dela les pe e kris o mai paluno dies.

Matuš 7:12
Sa so tume kamen ke le manuš keren tumenge, keren sa kadia lenge, ke kudia si o zakono ai le profeturi.

Jan 14:28
Tume ašundian ke me phendem tumenge: Me žiavtar, ai me avava karing tumende. Te kamena man tume, tume veselina tume ke me žiavtar ka o Dad; ke o Dad si mai baro mandar.

1 Tesaloničanenge 2:2
Pala o kjinuimos ai o lažiav kai liam ande o Filipi, sar tume žianen, ame liam zor ande amaro Del, te phenas tumenge e Laši Viasta ande o Del, maškar le but marimata.

1 Korinťanenge 13:4
E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,

Rimanenge 1:20
Čačes, le lašimata kai či dikhion katar o Del, leski zor pe sa e vramia ai lesko stato devlikano, dikhel-pe pe e jakh, dekin si e lumia, šai dikhes les ande leske butia. Kadia nai lenge jertimos.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004