A A A A A

Bad Character: [Bitterness]


Skutki 8:23
ke me dikhav ke tu san pherdo nasul griatsa ai ande o phanglimos le bezexako.

Kološanenge 3:8-13
[8] Numa akana, muken tele sa kudala dieli, muken e xoli, na mesain tumen sar le žigeni, muken o nasulimos, o prasaimos ai le vorbi žiungale kai šai anklen anda tumaro mui.[9] Na xoxaven jekh avres, ke muklian o purano traio ai leske butia,[10] ai thodian pe tumende o traio nevo, kai neviol, sar si o vobrazo kudalesko kai kerdias tumen.[11] Nai kathe či Greko či Židovo, či šindo či bi-šindo, či sirbato či Skito, či řobo či slobodo; numa o Kristo si sa ai ande sa.[12] Kadia si, sar alome katar o Del, svintsi ai pria dragi, thon pe tumende le pořa la milake, le kamimaske, le kovlimoske, le guglimaske, le ažukerimaske.[13] Ai, te si jekh anda tumende te vatil-pe pe o kaver, ninkeren tume jekh avres, jertin tume jekh avres. Sar ke o Kristo jertisardias tumen vi tume jertin tumen.

Efežanenge 4:26
T'avela tumen xoli, na keren bezex; ke o kham te na perel tele pe tumari xoli,

Marek 11:25
Ai, kana san opre te řudjin tume, te si tume vareso pe varekaske, jertin leske, eta ke tumaro Dad kai si ande o čeri jertil tumenge vi vo tumare bezexa.

Rimanenge 3:14
Lengo mui si pherdo armaia ai žiungalimata;

Matuš 6:14-15
[14] Te jertina tume le manušenge so kerde tumenge nasul, tumaro Dad anda o čeri jertila tumenge vi vo.[15] Numa te na jertina tume le manušenge, tumaro Dad či vo či jertila tumare nasulimata.

Jakob 1:19-20
[19] Te žianen, muře phral dragi, kadia. Ke sako manuš te gribil pe t'ašunel, kovles te del duma, kovles te xoliavol;[20] ke o xoli le manušeski či kerel e kris le Devleski.

Židenge 12:14-15
[14] Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.[15] Len sama te khonik te na mukel pe katar o mištimos le Devlesko; te na avel či jekh vuna vuřito kai bariol, te na kerel nasul bute ženenge.

Efežanenge 4:31-32
[31] Ke sako vuřitsimos, sako buntuimos, sako phabardi xoli, sako tsipimos, sako xoxaimos, ai sako fialo nasulimos, te žialtar maškar tumendar.[32] T'aven laše jekh karing kavreste, miloso, te jertin jekh avreske, sar o Del jertisardias tumenge ande o Kristo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004