A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 Jan 2:9
Kudo kai phenel ke si ande e vedaria, ai kai vuřitsil peske phrales, mai si ande o tuniariko.

1 Jan 3:15
Kon-godi vuřitsil peske phrales si jekh kai mudarel, ai tume žianen ke či jekh kai mudarel nai les o traio pe sakda ande leste.

2 Timoteoske 1:7
Ke nai jekh duxo lažiavesko kai o Del dias amen, numa jekh duxo zuralo, kamimasko ai godiako.

Efežanenge 4:29
Te na anklel anda tumaro mui či jekh vorba nasul, numa feri uni laše vorbi, te vazden ai te den jekh mištimos kudalenge kai ašunen.

Efežanenge 6:12
Ke ame či maras ame pe le manuš, numa pa le amperatsi opral, pe le bare, pe le putiaria la lumiake kali, pe le duxuri nasul kai si ande o čeri.

Matuš 5:11
Veseli avena tume, kana dena tumen pe o lažiav, kana gonina tumen ai kana phenena xoxaimos pe tumende sako fialo, pala mande.

Rimanenge 2:1
O manuš, tu kai des duma pa le kaver, kon san tu, tuke naštin te jertin; ke, kai des e kris le kavren, tu des tu strafo korkořo, sar tu des kris, tu keres sa jekh fialo.

Rimanenge 12:18-19
[18] Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.[19] Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.

Rimanenge 12:20-21
[20] Numa t'avela tjiro dušmano bokhalo, de les te xal; t'avela trušalo, de les te pel; ke te keresa kadia, si angara phabarde ke tu kjides pe lesko šero.[21] Na muk tu te niril tu o nasulimos, numa de opral o nasulimos katar o mištimos.

Lukaš 6:27-28
[27] Numa me phenav tumenge, tumenge kai ašunen mande: Kamen tumare dušmanon, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen.[28] Svintson kudalen kai den tumen armaia, řudjin kudalenge kai maren tumen.

Matuš 5:44-45
[44] Numa me, phenav tumenge: Kamen tumare dušmanon, svintsin kudalen kai den tumen armaia, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen, ai řudjin kudalenge kai keren tumenge nasul ai kai maren tumen.[45] Eta tume t'aven šiave tumare dadeske kai si ande o čeri; ke vo uštiavel pesko kham pe le nasul ai pe le laše, ai vo del brišin pe le vorta ai pe le nai vorta.

Matuš 5:38-41
[38] Tume ašundian ke sas phendo: Jakh pala jakh, ai dand pala dand.[39] Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.[40] T'avela varekon te kamel te kerel kris pe tute, ai te lel tjiro tsolo, mai muk leske vi tjiri bunda.[41] T'avela varekon te zuriarel tu te žial lesa jekh kilometro, žia dui lesa.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004