A A A A A

Bad Character: [Revenge / Vengeance]


1 Peter 3:9
Na ker o nasulimos pala o nasulimos, ai na prasan pala o prasaimos, aver fialo den lenge o svintsimos, ke pe kudia tume san akharde, eta t'avela tumenge mai angle o svintsimos katar o Del.

1 Tesaloničanenge 5:15
Len tume sama ke khonik te del palpale o nasulimos katar o nasulimos; numa našen sakda pala o mištimos, t'avela maškar tumende, t'avela angla sa.

2 Korinťanenge 13:11
So mai si, phralale, aven ande e veselia, sikion mai but, ažutin tume, te keren sa jekh fialo, train ande e patia; ai o Del le dragosko ai la patiako avela tumensa.

2 Tesaloničanenge 1:8
maškar jekh pařa jagaki, te del strafo kudalen kai či žianen le Devles ai kai či patian ka e Laši Viasta amare Bareski o Jesus.

Židenge 10:30
Ke ame žianas kudales kai phendias: Mange pokjinen, mange si te den! ai mai: O Baro dela kris pesko narodo.

Marek 11:25
Ai, kana san opre te řudjin tume, te si tume vareso pe varekaske, jertin leske, eta ke tumaro Dad kai si ande o čeri jertil tumenge vi vo tumare bezexa.

Rimanenge 12:18-19
[18] Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.[19] Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.

Rimanenge 13:4
Ke vo kerel butji le Devleski te keres o mištimos. Numa te keresa o nasulimos, trubul te daras ke nai intaino ke si les e xanřo. O rai baro si sluga le Devleski pe tjiro mištimos. Numa te keresa tu nasul, dara; ke nai intaino ke vo si les e xanřo, si sluga le Devleski te kerel te pokjinen kudala kai keren o nasulimos.

Matuš 18:21-22
[21] Atunči o Petri pašilo paša leste, ai phenel: Baria, sodivar jertiva me muře phraleske, kana kerela doš pe mande? Ži ka efta datsi?[22] O Jesus phenel leske: Me či phenav tuke ži ka efta datsi, numa ži ka efta-var-deš var efta datsi.

Matuš 5:38-39
[38] Tume ašundian ke sas phendo: Jakh pala jakh, ai dand pala dand.[39] Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.

Lukaš 6:27-28
[27] Numa me phenav tumenge, tumenge kai ašunen mande: Kamen tumare dušmanon, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen.[28] Svintson kudalen kai den tumen armaia, řudjin kudalenge kai maren tumen.

Efežanenge 4:31-32
[31] Ke sako vuřitsimos, sako buntuimos, sako phabardi xoli, sako tsipimos, sako xoxaimos, ai sako fialo nasulimos, te žialtar maškar tumendar.[32] T'aven laše jekh karing kavreste, miloso, te jertin jekh avreske, sar o Del jertisardias tumenge ande o Kristo.

1 Peter 2:21-23
[21] Ai ka kudia tume san akharde, ke vi o Kristo kjinuisailo pala tumende, sikadias tumenge jekh vurma te trail, eta ke tume te žian pala leske vurmi,[22] vo kai či kerdias bezex, Ai ande o mui savesko či arakhadilias athaimos;[23] vo kai, kana prasanos les, či prasalas, kana marenas les, či daravelas, numa dias pe ka kudo kai del kris vorta;

Rimanenge 12:17-21
[17] Na den khanikaske o nasulimos pala o nasulimos. Roden so si mišto angla sa le manuš.[18] Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.[19] Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.[20] Numa t'avela tjiro dušmano bokhalo, de les te xal; t'avela trušalo, de les te pel; ke te keresa kadia, si angara phabarde ke tu kjides pe lesko šero.[21] Na muk tu te niril tu o nasulimos, numa de opral o nasulimos katar o mištimos.

Matuš 5:40-45
[40] T'avela varekon te kamel te kerel kris pe tute, ai te lel tjiro tsolo, mai muk leske vi tjiri bunda.[41] T'avela varekon te zuriarel tu te žial lesa jekh kilometro, žia dui lesa.[42] De ka kudo kai mangel tutar, ai na de tu palpale katar kudo kai mangel te lel tutar vužile.[43] Tume ašundian ke sas phendo: T'avel tuke drago tjiro vortako, ai te vuřitsis tjire dušmanos.[44] Numa me, phenav tumenge: Kamen tumare dušmanon, svintsin kudalen kai den tumen armaia, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen, ai řudjin kudalenge kai keren tumenge nasul ai kai maren tumen.[45] Eta tume t'aven šiave tumare dadeske kai si ande o čeri; ke vo uštiavel pesko kham pe le nasul ai pe le laše, ai vo del brišin pe le vorta ai pe le nai vorta.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004