A A A A A

Bad Character: [Anger]


Efežanenge 4:26-31
[26] T'avela tumen xoli, na keren bezex; ke o kham te na perel tele pe tumari xoli,[27] ai na muken t'avel o beng.[28] Kudo kai čorelas te na mai čorel; numa mai mišto te kerel butji te kerel anda peske vast so si mišto, te šai del kudales kai trubul les.[29] Te na anklel anda tumaro mui či jekh vorba nasul, numa feri uni laše vorbi, te vazden ai te den jekh mištimos kudalenge kai ašunen.[30] Na nekezin o Svinto Duxo le Devlesko, pala savo tume san astarde le dieseske kai avena skipime.[31] Ke sako vuřitsimos, sako buntuimos, sako phabardi xoli, sako tsipimos, sako xoxaimos, ai sako fialo nasulimos, te žialtar maškar tumendar.

Jakob 1:19-20
[19] Te žianen, muře phral dragi, kadia. Ke sako manuš te gribil pe t'ašunel, kovles te del duma, kovles te xoliavol;[20] ke o xoli le manušeski či kerel e kris le Devleski.

Kološanenge 3:8
Numa akana, muken tele sa kudala dieli, muken e xoli, na mesain tumen sar le žigeni, muken o nasulimos, o prasaimos ai le vorbi žiungale kai šai anklen anda tumaro mui.

Jakob 4:1-2
[1] Katar aven le marimata, ai katar aven le čingara maškar tumende? Nai ke katar so tume kamen kai maren pe ande tumende?[2] Tume kamen vareso, ai tumen nai tume; tume san mudarimaske ai kamen te len; tumen si tume čingara ai marimata, ai tumen nai tume, ke tume či mangen.

Matuš 5:22
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai xoliavol pe pesko phral trubul t'avel dino strafo katar le krisinitoria; kudo kai phenela peske phraleske: «Prosto!» trubul t'avel dino strafo katar e bari kris; ai ke kudo kai phenela leske: «Dilo!» trubul t'avel dino strafo katar e jag le merimaski.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004