A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Kološanenge 1:16
Ke ande leste si kerde sa le dieli kai si ande o čeri ai pe e phuv, so tume dikhen ai so či dikhen, putiaria duxoske, bare so porončin, rai bare. Sa si thodino lestar ai leske.

Lukaš 20:35-36
[35] numa kudala kai si arakhade harniči te train le berš mai angle ai te živindin anda le mule či lena či řomnia či řomes.[36] Ke von naština te mai meren, ke von avena sar le andželi, ai von avena šiave le Devleske, ke si šiave kai živindisaile.

Zjaveňie 4:8
Le štar živinde si le sako šov phaka, ai si pherde jakha sa krugom ai tela le phaka. Von sakda phenen diese ai riate: Svinto, svinto, svinto, si o Baro o Del, o Mai Zuralo, kai sas, kai si, ai kai avel!

Matuš 22:30
Ke, kana živindina, le manuš či lena řomnia, či le řomnia či lena řomen, numa von avena sar le andželi le Devleske ande o čeri.

Lukaš 15:10
Sa jekh fialo, me phenav tumenge, si veselia angla le andželi le Devleske pala jekh bezexalo kai keil pe.

Zjaveňie 14:6
Me dikhlem jekhe kaver andželos kai vurialas pa o maškar le čeresko, sas les jekh Laši Viasta pe sakda, te phenel la ka o narodo la phuviako, ka sako them, ka sako kumpania, ka sako šib, ai ka sako narodo.

Juda 1:6
Den tumen godji ka le andželi kai nas lenge mišto ande e putiaria kai sas lenge dini numa kai mukle le thana kai bešenas;

1 Peter 3:21-22
[21] Kudo pai sas, sar te phenas, jekh bolimos, nai o vužiarimos katar o marimos le statongo, numa te les tu jekh laši godji karing o Del, ai kai akana skipil tumen, vi tumen, pa o živindimos katar o Jesus Kristo,[22] kai si pe o čačo le Devleske, dekin gelotar ande o čeri, kai le andželi, le bare ai le zurale, si tela leste.

1 Peter 1:12
Sas lenge sikado ke nas lenge; numa tumenge, ke sas t'avel kadala dieli, kai si tumenge phende akana katar kudala kai den duma pa e Laši Viasta katar o Svinto Duxo tradino anda o čeri, ai ande save le andželi kamen te thon penge dikhimata.

Židenge 12:22
Numa tume pašilian ka e plai katar o Sion, ka o foro le Devlesko živindo, o Jerusalem čeresko, kai gjilaben mii andželi,

Zjaveňie 5:11-12
[11] Me dikhavas, ai me ašundem o hango bute andželongo krugom o skamin amperatisko ai katar le živinde ai katar le phure, ai sode sas von. Sas miriarduri ai miriarduri ai mii ai mii.[12] Von gjilabenas jekhe zurale hangosa: O Bakrořo kai sas šinado si harniko te lel e zor, o barvalimos, e godji, e putiaria, e pativ, o vestimos, ai o luvudimos.

Matuš 4:6-11
[6] ai phenel leske: Te san tu o Šiav le Devlesko, xuti tele; ke si ramome: Vo dela ordina ka peske andželi Te arakhen tu pe sa tjire vurmi; Von ningerena tu pe le vast, Daratar ke tjiro punřo te na malavel jekh bař.[7] O Jesus phenel leske: Vi mai si ramome: Tu či zumavesa le Bares, tjiro Del.[8] O beng mai ningerdias les pe jekh plai but vučo. Sikadias leske sa le thema la lumiake ai lengo vestimos.[9] Ai phenel leske: Me dava tut sa kadala dieli, te tu bangios ai te kames ma.[10] O Jesus phenel leske: Žiatar, Satan! Ke si ramome: Tuke avela drago o Baro, tjiro Del, ai tu služisa ferdi les.[11] Atunči o beng muklias les. Ai eta, andželi avile paša o Jesus, ai dine les te xal.

Matuš 16:27
Ke o Šiav le manušesko trubul t'avel ande o barimos peske Dadesko, peske andželonsa; ai atunči vo dela sakones sar kudo kerdias.

Matuš 18:10
Len tume sama te na vuřitsin jekhes ferdi anda kadala tsinoře; ke me phenav tumenge ke lenge andželi ande o čeri dikhen sakda e fatsa muře Dadeski kai si ande o čeri.

Matuš 24:31-35
[31] Vo tradela peske andželon ekha bari tuturiazasa, ai von kjidena le alomen pe le štar balvalia, de katar jekh gor le čeresko ži ka o kaver gor.[32] Sikion tume te keren sar si o kopači figengo. Sar leske kaštoře aresen kovle, ai ke le patria barion, tume prinžiaren ke o milai pašiol.[33] Sa jekh fialo, kana tume dikhena sa kudala dieli, te žianen ke o Šiav le manušesko pašiol ka o vudar.[34] Me phenav tumenge čačimasa, kadia vitsa či nakhela, ke sa kudia si t'aresel.[35] O čeri ai e phuv nakhena, numa muře vorbi či xasavona.

Lukaš 4:10
Vo dela ordina ka peske andželi pala tute, eta te len tutar sama;

Jan 20:11-12
[11] Numa e Maria bešelas avri paša o groapoševo ai rovelas. Sar voi rovelas, voi bangiolas te dikhel ande o groapoševo;[12] ai voi dikhlias do andželon sa ande parno, bešen pe o than kai sas o stato le Jesusosko, o jekh ka o šero, o kaver ka le punře.

Kološanenge 2:18
Na muken tumen te del tumen strafo varekon kai si leske drago kai kerel pes prosto avrial, ai řudjil le andželon, kai lel opre so vo dikhlias ande o suno. Jekh kasavo manuš si pria barimatango ai kudia anda intaino sar si lesko gindo manušesko le gindil,

Židenge 1:14
Von si duxuri hai služin le Devles, tradine te keren jekh ministeria te kerel mištimos kudalenge kai trubun te len o skipimos.

Židenge 2:6-13
[6] Eta varekon phendias varekai kadia: So si o manuš, te des tu tut godji leste, vai o šiav le manušesko, te les tu sama lestar?[7] Tu kerdian les pe jekh tsiřa vramia mai tele katar le andželi, Tu thodian pe leste e kurona le vestimaski ai le šukarimaski,[8] Tu sa thodian tela leske punře. Čačes, kai thodian tela leste sa le dieli, o Del či muklias khanči te na avel tela leste. Numa, ame či dikhas akana ke sa le dieli si tela leste.[9] Numa kudo kai sas kerdo pe jekh tsiřa vramia mai tele katar le andželi, ame dikhas les kuronasa vestime ai šukarimasa pala o merimos kai vo kjinuisardias, eta ke, katar o mištimos le Devlesko, vo kjinuisardias o merimos pala sa.[10] Trubulas, čačes, ke kudo kastar ai kaske si sa le dieli, ai kai kamel te ningerel ka e vestia but anda le šiave, uštiavel sar mai mišto katar e dukh le Prinsos kai skipisardias len.[11] Ke kudo kai svintsol ai kudala kai svintsisaile le von sa avile anda jekh Dad. Sa anda kudia vo nas leske lažiav t'akharel len phral.[12] Kana vo phenel: Me vestiva tjiro anav mašar muře phral. Me luvudiva tut makar e kumpania.[13] Ai mai: Me puřiva ma tute. Ai mai: Eta me ai le glati kai o Del dias ma.

Židenge 13:2
Na bustren te len gosten; ke kana kerde kadia, uni bešle lende andželi, bi te žianen.

2 Peter 2:4
O Del či keisailo pa le andželi kai kerde bezex, numa vo šiudias le ande le uni ande o tuniariko ai garadias le pe e kris;

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004