A A A A A

Additional: [Halloween]


1 Jan 1:5
E nevestia kai ame ašundiam tumendar, ai kai ame phenas la tumenge, si ke o Del si vedaria, ai ke nai ande leste tuniariko.

1 Peter 5:8
Aven strazi, len sama. Tumaro dušmano o Beng, rodel sar jekh liono kai tsipil, rodel kas te xal.

2 Korinťanenge 11:14
Ai kadia nai šodo, ke vi o Satan uriadias pe sar jekh andželo la vedariako.

3 Jan 1:11
Muřo drago, na ker sar o nasulimos, numa ker sar o mištimos. Kudo kai kerel o mištimos si katar o Del; kudo kai či kerel o mištimos nai katar o Del.

Rimanenge 14:9
Ke o Kristo mulo ai vo traisardias, eta te porončil pe le mule ai pe le živinde.

Rimanenge 12:2
Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.

Galaťanenge 5:19-21
[19] Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;[20] o řudjimos ka le vobrazi ai o drabarimos. Aven dušmaia jekh avreske, čingaren pe, xan pe sar le žiukel, xoliaren pe, hulaven pe ai sako žial pe peski rig;[21] kamen te len avrestar, mation ai xan but, ai keren aver kasave dieli. Me phenav tumenge angla savořende, sar mai phendem, ke kudala kai keren kasave dieli, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

Rimanenge 8:38-39
[38] Ke sim siguro ke či o merimos či o traio, či le andželi či le bare čereske, či le dieli akana či le dieli kai avena,[39] či le zurale, či opral či telal, či jekh kaver kai arakhadilo naština te hulaven ame katar o kamimos le Devlesko sikado ande o Jesus Kristo amaro Baro.

Titoske 1:15
Sa si vužio kudalenge kai si vuže; numa nai khanči vužio kudalenge kai si mahrime ai či patian, lengi godji ai lengo gindo si mahrime.

1 Tesaloničanenge 5:22
len tume sama katar sako nasulimos.

Efežanenge 6:12
Ke ame či maras ame pe le manuš, numa pa le amperatsi opral, pe le bare, pe le putiaria la lumiake kali, pe le duxuri nasul kai si ande o čeri.

Matuš 12:43-45
[43] Kana o duxo mahrime anklisto avri anda jekh manuš, vo žial ande le thana pusti, rodel te hodinil, ai vo či arakhel.[44] Atunči vo phenel: Me žiava palpale ande muřo kher katar me anklistem avri; ai, kana aresel, vo arakhel les nango, šulado ai khoslo.[45] Vo žialtar, ai vo lel pesa efta aver duxuri mai nasul lestar, von den andre ande o kher, bešen kothe, ai o manuš si mai nasul leske sar angla savořende. Sa kadia avela pe kadia vitsa nasul.

Efežanenge 5:15-16
[15] Len tume sama sar tume keren, na sar le dile, numa sar le godiaver;[16] keren mištimos sako data kai šai daštin, ke le diesa si nasul.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004