A A A A A

Additional: [Drugs]


Efežanenge 5:18
Na mation la moliasa: si o čořimos, Aven, aver fialo, pherde duxo;

Galaťanenge 5:19-21
[19] Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;[20] o řudjimos ka le vobrazi ai o drabarimos. Aven dušmaia jekh avreske, čingaren pe, xan pe sar le žiukel, xoliaren pe, hulaven pe ai sako žial pe peski rig;[21] kamen te len avrestar, mation ai xan but, ai keren aver kasave dieli. Me phenav tumenge angla savořende, sar mai phendem, ke kudala kai keren kasave dieli, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

1 Korinťanenge 6:19-20
[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

1 Peter 5:8
Aven strazi, len sama. Tumaro dušmano o Beng, rodel sar jekh liono kai tsipil, rodel kas te xal.

1 Korinťanenge 5:11
Akana, so me ramosardem tumenge, si te na keren khanči unensa kai, akharen pe phral, si kurvari, vai xanžvale, vai kai patian ande le kaver dela vai prasan, vai matiarne, vai čora, te na inke xan kasave manušensa.

1 Timoteoske 5:23
Te na pes ferdi pai, numa pi jekh tsiřa mol, pala tjiro peř ai ke butivar nai tuke mišto.

Zjaveňie 21:8
Numa le darane, kudala kai či patian, le vuřitsi, le mudarimaske, le kurvaria, le drabarne, kudala kai si lenge drago le staturi, ai sa le xoxamne, lengi partia avela ande e balta phabardi la jagaki kai phabol o sulfuro. Kudia si e duito martia.

Zjaveňie 9:21
ai te na keina pe anda penge merimata, či katar penge drabarimata, či katar pengi kurvetsia či katar penge čorimata.

1 Peter 4:7
O getimos sa le dielengo pašiol. Aven godiaver ai strazi, te šai žian te řudjin.

1 Peter 1:13
Sa anda kudia, thon tumare ginduri t'ašunen, na soven, ai t'avel tumaro ažiukerimos ande o mištimos kai anena tumenge, kana o Jesus Kristo avela.

Zjaveňie 18:23
e vedaria le lamposki či mai strefiala ande tute, ai o hango le řomesko ai la řomniako či ašunena le ande tute, ke kudala kai bikjinenas sas le bare la phuviake, ke sa le thema diliardian le tjire drabarimatensa,

Matuš 27:34
Von dine les te pel mol drabesa hamime; numa, kana vo zumadias, či kamlias te pel.

1 Korinťanenge 6:9-19
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[11] Ai kathe si so sanas tume, uni anda tumende. Numa tume san xalade, numa tume san svintsime, numa pe tumende manai kris ande o anav le Baresko o Jesus Kristo, ai katar o Duxo amare Devlesko.[12] Sa si mange slobodo, numa sa či trubul man; sa si mange slobodo, numa či mukav ma t'avav sluga khančeske.[13] Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.[14] Ai o Del, kai živindisardias le Bares, živindila ame katar peski zor.[15] Či žianen tume ke tumaro stato si kotora le Kristoske? Lava me kotora katar o Kristo, te kerav lensa kotora jekha kurvake?[16] Dur kothar! Či žianen tume ke kudo kai astardiol ka jekh kurva si jekh stato lasa? Ke, si phendo, le dui avena ferdi jekh mas.[17] Numa kudo kai astardiol ka o Baro si lesa ferdi jekh duxo.[18] Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?

1 Tesaloničanenge 5:6-8
[6] Na soven sar le kaver, numa te las sama ai te na avas mate.[7] Ke kudala kai soven e riat, ai kudala kai mation e riat.[8] Numa ame kai sam le dieseske, te na avas mate, liam pe amende le tsalia sastrune le patiamaske ai la milake, ai si ame t'ažiukeras o skipimos.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

Jan 10:10
O čor avel ferdi te čorel, te mudarel ai te phařavel; me avilem eta ke le bakroře t'avel le o traio, ai te bešen ande o but mištimos.

1 Tesaloničanenge 5:6
Na soven sar le kaver, numa te las sama ai te na avas mate.

1 Korinťanenge 6:10
či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

Titoske 1:7-8
[7] Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, sar te lel sama katar e butji Devleski; ke te na avel barimatango, te na del pe ka e mol, te na marel pe, te na kamel te niril intaino;[8] numa t'avel lašio gostari, vortako le ženenge kai si laše, manuš kai lel pe sama, vorta, svinto, kai ninkerel,

Titoske 3:1
Mai phen lenge te muken pe pala le rai bare ai ka e kris, te patian, t'aven laše ka sa e laši butji,

Jan 1:2
Vo sas de anda o gor le Devlesa.

Rimanenge 13:13
Phiras ande o čačimos, sar ande o pherdo dies, dur katar o but xamos ai katar o but matimos, katar o lažiamos ai katar e kurvetsia, katar le čingaria ai katar e žaluzia.

Galaťanenge 5:16
Me phenav kadia: Phiren sar si o Duxo, ai tume či kerena sar kamel o mas.

Rimanenge 13:1-2
[1] Ke sako manuš t'ašel tela le rai bare; ke sako putiaria avela katar o Del, ai le rai bare kai thode len o Del.[2] Sa anda kudia kudo kai ninkerel-pe pe le rai bare ninkerel-pe pe e poronka le Devleski kai vo thodias, ai kudala kai ninkeren pe len jekh strafo pe pende.

1 Korinťanenge 6:9-10
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

1 Peter 5:10
O Del sa le kamimasko, kai akhardias tumen ande o Jesus Kristo pala pesko vestimos pe sakda, pala ke tume kjinuisailian jekh tsiřa vramia, lašiarela tumen vo inke, zuriarela tumen, kerela anda tumende te na miškin tume.

Filipanenge 1:6
Me sim siguro ke kudo kai lias pe ande tumende kudia laši butji kerela la mai mišto pe o dies katar o Jesus Kristo.

Rimanenge 15:13
Ke o Del kai ažiukeren te pherel tume sako veselia ai sako patia ande o patiamos, t'aven tume but t'ažiukeren, katar e zor le Svinto Duxoski!

Židenge 12:1
Kadia vi ame, sar si krugom amende jekh baro nuvero martururi, šiudas pa amende sa o pharimos ai e bezex kai si pe amende vušori, ai našas zurales ande so si amenge puterdo,

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004