A A A A A

Additional: [Death Penalty]


Rimanenge 6:23
Ke o pokjinimos la bezexako, si o merimos; numa so del o Del ivia, si o traio pe sakda ande o Jesus Kristo amaro Baro.

Skutki 25:11
Te me kerdem vareso kai nai mišto, vai varesavi beda kai trubul te merav, me či dav ma palpale te na merav; numa, t'avena le dieli kai von thon beda pe mande ke si xoxamne, khonik nai leske slobodo te del ma lende. Me mangav katar o Tsesar.

Zjaveňie 21:8
Numa le darane, kudala kai či patian, le vuřitsi, le mudarimaske, le kurvaria, le drabarne, kudala kai si lenge drago le staturi, ai sa le xoxamne, lengi partia avela ande e balta phabardi la jagaki kai phabol o sulfuro. Kudia si e duito martia.

Rimanenge 13:1-7
[1] Ke sako manuš t'ašel tela le rai bare; ke sako putiaria avela katar o Del, ai le rai bare kai thode len o Del.[2] Sa anda kudia kudo kai ninkerel-pe pe le rai bare ninkerel-pe pe e poronka le Devleski kai vo thodias, ai kudala kai ninkeren pe len jekh strafo pe pende.[3] Nai pala jekh laši diela, si pe jekh nasul, ke le rai bare daran lendar. Kames tu te na daras katar o rai baro? Ker o mištimos, ai tut ažutila tu.[4] Ke vo kerel butji le Devleski te keres o mištimos. Numa te keresa o nasulimos, trubul te daras ke nai intaino ke si les e xanřo. O rai baro si sluga le Devleski pe tjiro mištimos. Numa te keresa tu nasul, dara; ke nai intaino ke vo si les e xanřo, si sluga le Devleski te kerel te pokjinen kudala kai keren o nasulimos.[5] Musai te ašes tela le bare, na ferdi daratar ke e xoli Devleski avel, numa vi pala tjiri godji.[6] Si vi pe kudia ke tume pokjinen love le themeske. Ke le rai bare si ministeri le Devleske sa thodine te keren pengi butji.[7] Den ka sako so si lesko: O pokjinimos kaske kames o pokjinimos, e dar kaske kames e dar, e pativ kaske tu kames e pativ.

Jan 8:3-11
[3] Atunči le zakonaria ai le Farizianuri andine jekha žiuvlia lini sar kerel kurvetsia; ai thodine la maškar o narodo;[4] von phenen leske: Birevo, kadia žiuvli line la sar kerel kurvetsia.[5] O Moše, ande o Zakono, dias amen ordina te mudaras la bařensa kasave žiuvlian; tu kadia, so phenes tu?[6] Von phenenas kudia te zumaven les, eta te thon pe leste beda. Numa o Jesus, bangilo, ramolas pe e phuv le naiesa.[7] Sar von mai pušenas lestar, vo uštilo ai phenel lenge: Ke kudo anda tumende kai nai les bezex šiudel o mai angluno bař pe late.[8] Ai vo pale bangilo, vo ramolas pe e phuv.[9] Kana von ašunde kudia, von geletar jekh pala kaver, de katar o mai phuro ži ka o mai paluno; ai o Jesus bešlo korkořo la žiuvliasa kai sas kothe maškaral.[10] Atunči vo uštilo, ai dikhel ferdi la žiuvlia; o Jesus phenel lake: Žiuvlio, kai le kudala kai thon beda pe tute? Nai khonik te den tu strafo?[11] Voi del palpale: Niči, Baria. Ai o Jesus phenel lake: Či me či dav tu strafo; žia, ai na mai ker bezex.

Matuš 5:17
Na gindin tume ke me avilem te dav rigate o zakono vai le profeton. Me či avilem te šiudav, numa te sikavav lengo pherdo čačimos.

Matuš 5:38-39
[38] Tume ašundian ke sas phendo: Jakh pala jakh, ai dand pala dand.[39] Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.

Rimanenge 12:19
Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.

Rimanenge 13:9
Čačes, le poronki: Tu či keresa kurvetsia, tu či mudaresa, tu či čoresa, tu či rodesa te les so si avresko, ai si te aven aver poronki, si ande kadia vorba: T'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.

Matuš 7:5
Athaitori, le mai angluno e beli anda tjiri jakh, ai atunči tu dikhesa sar te les o sulum anda e jakh tjire phraleski.

Rimanenge 5:8
Numa o Del sikadias pesko kamimos karing amende, ande so si, kana ame inke samas bezexale, o Kristo mulo pala amende.

Lukaš 23:33
Kana aresle ande o than kai akharen les Šero Nango, von amblade les kothe, vi le do čoren, jekh pe e čači, o kaver pe e stingo.

Matuš 7:1
Na de pe kris, eta te na aves dino pe kris.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004