A A A A A

Additional: [Cannibalism]


2 Korinťanenge 5:8
ame sam pherde t'ažiukeras, ai amenge si mai drago te mukas kado stato ai te bešas paša o Baro.

Lukaš 16:19-26
[19] Sas jekh manuš barvalo, kai sas pe leste phanřeski ai fino tsalia, ai kai sako dies sas les veselo ai šukar traio.[20] Jekh čořo, bušolas Lazar, sovelas ka lesko vudar, pherdo phugnia,[21] ai kamelas te kjidel le kotora kai perenas pa e skafidi le barvaleski; ai inke le žiukel avenas te čařen leske phugnia.[22] O čořo mulo, ai ningerde les le andželi ande o peř le Abrahamosko. O barvalo vi vo mulo, ai sas angropome.[23] Kothe kai si le mule, vo vazdias le jakha; ai, žikin vo sas kothe kai kjinuin les, vo dikhel de dural le Abraham, ai le Lazar paša leste.[24] Vo tsipil: Tate Abraham, t'avel tuke mila mandar, ai trade le Lazar, te makhel o gor peske naiesko ande o pai ai te šudrarel muři šib; ke me pria but kjinuiv ande kadia pařa.[25] O Abraham del palpale: muři glata, de tu godji ke tu lias tjire mištimata kana sas tu traio, ai ke o Lazar lias peske nasulimata ka pesko traio; akana vo si kathe řesgime, ai tu, tu kjinuis.[26] Mai, si maškar amende ai tumende jekh bari hunia, eta ke kudala kai kamena te nakhen kathar karing tumende, vai kothar amende, naštin te keren.

Zjaveňie 20:11-15
[11] Porme me dikhlem jekh baro skamin amperatisko parno, ai kudales kai bešelas pe leste. E phuv ai o čeri našenas angla leski fatsa, ai nas than lenge.[12] Ai me dikhlem le mulen, le baren ai le tsiknen, kai bešenas angla o skamin amperatisko. Kniški sas puterde. Ai jekh kaver kliška sas puterdi, kudia kai si e kliška le traioski. Ai le mule sas dine pe e kris sar von kerde le butia, sar sas ramome ande kudia kliška.[13] E maria dias palpale le mulen kai sas ande late, e martia ai o than kai bešenas le mule dine palpale le mulen kai sas ande lende; ai sako sas dino pe e kris sar vo kerdias butji.[14] Ai e martia ai o than kai bešen le mule sas šiudine ande e balta la jagaki. Si o duito merimos, e balta la jagaki.[15] Kon-godi nas ramome ande e kliška le traioski sas šiudino ande e balta la jagaki.

1 Korinťanenge 14:34-35
[34] ke e žiuvli t'ašel kai kjiden pe, ke nai lake slobodo te del duma; numa te kerel sar phenen lake, sar ke vi phenel o zakono.[35] Te kamena von te sikion pe vareso, ke te pušen katar penge řom ande o kher; ke nai mišto jekha žiuvliake te del duma ande e khangeri.

Lukaš 1:37
Ke khanči nai so naštil te na kerel o Del.

Jan 1:1
Anda gor sas e Vorba, ai e Vorba sas le Devlesa, ai e Vorba sas o Del.

1 Timoteoske 2:11-15
[11] Ke e žiuvli te ašunel muto so sikiol, sa so ašunel.[12] Me či mukav la žiuvlia te sikiarel, či t'avel voi bari pe o murš; numa voi trubul te bešel muto.[13] Ke o Adamo sas kerdo o mai angluno, e Eva pala kudia;[14] ai nai ke o Adamo sas diliardo, si e žiuvli kai, diliardi, aresli došali kai či patiaias.[15] Voi avela numa skipime kai aresel dei, te voi žiala angle lokořes ande o patiamos, ande e mila, ai ande o svintsimos.

1 Timoteoske 5:3-16
[3] De pativ le phivlian kai si čačes phivlia.[4] Te si jekh phivli ke si la glati vai nepotsi, ke te sikion angla savořende t'avel lenge mila karing pengi familia, ai te den ka pengi familia so von line lendar; ke kudia si drago le Devleske.[5] Kudia kai si čači phivli, ai kai bešel korkořo, thol pesko ažiukerimos ande o Del kai ninkerel riate ai diese ande le mangimata ai ande le řudjimata.[6] Numa kudia kai trail ande e lumia sar le kaver voi si muli, makar ke si živindi.[7] Phen lenge kadala dieli, eta te na aresen došale.[8] Te si varekon ke či lel sama katar peske niamuri, ai mai but katar kudala ande peski familia, vo del palpale pesko patiamos, ai vo si mai nasul sar kudo kai či patial.[9] Ke jekh žiuvli, t'avel voi ramome ande e kliška sar phivli, te na avel mai terni de šov-var-deš beršengi, ai te sas voi řomni ferdi jekhe řomeski,[10] te phenen pa late mištimata katar lake laše butia, bariardas glaten, lelas mišto sama katar le gosti, xaladias le punře le svintsonge, ažutisardias le čořen, kerdias sako fialo laši butji.[11] Numa na ramosar le ternia phivlian; ke, kana le barimata muken le katar o Kristo, von kamen t'ansurin pe,[12] ai von aresen došale ke von šinen so mai angle solaxade te ninkeren.[13] Kudala, sikion te žian kher kherestar; numa so si mai nasul, den duma ai či keren khanči, phenen so či trubul te phenen.[14] Me kamav ke le ternia t'ansurin pe, ke t'aven len glati, ke te porončin pe pengo kher, ke te na den ka o dušmano te phenel nasul pa amende;[15] Ke ži akana uni dine pe palpale te žian pala o Satan.[16] Ke te si uni čače žiuvlia, si len phivlia sar niamo, t'ažutin le, ai ke te na avel pharo pe e khangeri, ke trubul t'ažutisarel le phivlian kai si čačes sa korkoře.

1 Korinťanenge 11:2-16
[2] Me luvudiv tumen ke tume den tume godji anda mande ai ke tume ninkeren so sikiardem tumen.[3] Me kamav numa ke tume te žianen ke o Kristo si o birevo sakone manušesko, ke o manuš si o birevo la žiuvliako, ai ke o Del si o birevo le Kristosko.[4] Sako manuš kai řudjil vai kai phenela so avela mai angle, o šero stadiasa, del pe o lažiav peske birevos.[5] Sako žiuvli, aver fialo, kai řudjil vai kai phenel so avela, o šero bi dikhlesko, del pe o lažiav peske birevos: sar ke te si řangli.[6] Ke te si jekh žiuvli ke nai la dikhlo, ke te šinel vi peske bal. Eta, te si lažiav jekha žiuvliake t'avel lake bal šinde vai t'avel řangli, te thol dikhlo.[7] O manuš či trubul te garavel pesko šero, ke vo si o vobrazo ai o vestimos le Devlesko, žikin e žiuvli si o vestimos le manušesko.[8] Čačes, o manuš nai ankalado anda e žiuvli, numa e žiuvli si ankaladi anda o manuš;[9] ai o manuš nas kerdo pala e žiuvli, numa e žiuvli sas kerdi pala o manuš.[10] Sa anda kudia e žiuvli, pala le andželi, trubul t'avel la pe o šero jekh semno kaski voi si.[11] Numa, ande o Baro, e žiuvli nai bi le manušesko, či o manuš bi la žiuvliako.[12] Ke, sar ke e žiuvli sas ankaladi anda o manuš, sa kadia o manuš si les traio katar e žiuvli, ai sa avel katar o Del.[13] Den tume pe kris: mišto avela ke e žiuvli řudjil le Devles bi dikhlesko?[14] So si pe lumia či sikiarel tumen ke si lažiav le manušeske t'avel les bal lunzi,[15] numa ke si jekh luvudimos la žiuvliake t'avel la, ke le bal sas lake dine sar jekh dikhlo?[16] Te si varekon ke si leske drago ke nai kadia, amen nai amen aver zakono, ai le khangeria le Devleske nai len aver zakono.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004