A A A A A

Additional: [Work]


Kološanenge 3:23
Sa sogodi tume keren, keren les laše ilesa, sar le Bareske ai na le manušenge,

Efežanenge 4:28
Kudo kai čorelas te na mai čorel; numa mai mišto te kerel butji te kerel anda peske vast so si mišto, te šai del kudales kai trubul les.

Jan 6:27
Keren butji, na pala o xamos kai xasavol, numa pe kudo kai bešel pe o traio sakda, ai kai o Šiav le manušesko dela tume; ke vo si kai o Del tumaro Dad thodias pe leste e pečata.

Galaťanenge ٦:٤-٥
[٤] Ke sako te lel sama so kerel, ai atunči šai luvudil pe katar leske butia, na sar lela sama sar keren le kavre;[٥] Ke sako ningerela pesko pharimos.

Filipanenge 4:13
Me šai kerav sa katar kudo kai del ma zor.

Kološanenge ٣:٢٤
žianen ke tume lena katar o Baro so si lesko t'avel tumaro. Služin le Kristos, o Rai.

Lukaš 1:37
Ke khanči nai so naštil te na kerel o Del.

1 Timoteoske ٥:٨
Te si varekon ke či lel sama katar peske niamuri, ai mai but katar kudala ande peski familia, vo del palpale pesko patiamos, ai vo si mai nasul sar kudo kai či patial.

2 Timoteoske 2:6
trubul ke kudo kai thol te bariol kerel butji angla savořende te kjidel le fruti.

Titoske ٢:٧-٨
[٧] te sikaves tu vi tu karing sar jekh modelo laše butiango, ai te des jekh sikimos vužio, vorta,[٨] jekh vorba sasti, bi-došaki, eta ke o dušmano te perel tele, te na avel les khanči nasul te phenel pa amende.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004