A A A A A

Additional: [Tattoos]


1 Korinťanenge 6:18-20
[18] Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

Zjaveňie 19:16
Sas pe lesko tsolo ai pe leski pulpa jekh anav ramome: Amperato le amperatongo ai Baro le barengo.

1 Korinťanenge 10:23-31
[23] Sa si slobodo, numa sa či trubul; sa si slobodo, numa sa či lašiarel.[24] Ke khonik te na rodel so si lašio leske, numa ke sako te rodel so trubul le kavres.[25] Xan sogodi bikjindiol pe o bazari, bi te les sama pala so si tu ande e godji;[26] ke le Devleske si e phuv ai sa sogodi si ande late.[27] Ke te si jekh kai či patial akharel tu gosto ai ke tu kames te žias, xa sogodi dena tu, bi te les sama khanči pala tjiri godji.[28] Numa te si varekon te phenel tuke: Kako si jekh sakrifiso, na xa, pala kodo kai phendias tuke, ai pala e godji.[29] Me dav duma kathe, na anda tumari godji, numa pala le kavreski. Sostar, čačes, muřo skipimos avela pe e kris katar e godji streino?[30] Te xava me le řudjimasa, sostar prasana ma pala jekh diela kai naisardem?[31] T'avela ke tume xan, t'avela ke tume pen, t'avela ke tume keren aver diela, keren sa pe e dragostia le Devleski.

Efežanenge 5:10
Len sama so si drago le Bareske;

1 Korinťanenge 3:16-17
[16] Či žianen tume ke tume san o templo le Devlesko, ai ke o Duxo le Devlesko bešel ande tumende?[17] te si varekon ke phagel o templo le Devlesko, o Del phagela les; ke o templo le Devlesko si svinto, ai tume san kudo templo.

1 Korinťanenge 9:27
Numa me zurales ninkerav muřo stato ai kerav t'avel sar me kamav, daratar ke šai te šiuden vi man, pala ke dem duma le kavrenge.

Rimanenge 12:1
Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004