A A A A A

Additional: [Talent]


Efežanenge 2:10
Ke ame sam leski butji, sam lašiarde ande o Jesus Kristo pe le laše butia, kai o Del lašiardias angla savořende, eta ame te keras kudia.

Jakob 1:17
sa o mai lašio mištimos ai sa o mai lašio dinimos vulel de opral, katar o Dad la vedariako, kaste nai pařudimos ai či kerniol pe te kerel ušialin.

1 Korinťanenge 12:5-6
[5] but službiri, numa feri jekh Baro;[6] But so šai keren, numa sa o jekh Del kai kerel sa ande sa.

1 Peter 4:10-11
[10] Sar le laše manuša kai si tumen but mištimata le Devlestar, ke sako anda tumende te thol te služil le kavren anda o mištimos vo lias.[11] Te si varekon te del duma, t'avel sar ke te phenel so avela katar o Del; te si varekon te služil, te služil sar la zoriasa le Devleski kai del les, eta ke ande sa le dieli o Del t'avel vestime katar o Jesus Kristo, kaske si o vestimos ai e zor, berš beršestar. Amen!

Matuš 5:14-16
[14] Tume san e vedaria la lumiaki. Jekh foro thodino pe jekh plai naštil t'avel garado;[15] ai či den jag jekh lampa te thon les tela e vadra, numa thon les pe e vadra, ai vo strefial sa sogodi si ande o kher.[16] Ke te tumari vedaria te strefial kadia angla le manuš, eta te dikhen tumare laše dieli, ai te luvudin tumare Dades kai si ande o čeri.

Matuš 6:1-4
[1] Len tume sama te na keren tumaro zakono angla le manuš, te dikhen tumen; aver fialo, tumen či avela pokjinimos paša tumaro Dad kai si ande o čeri.[2] Kana tu desa vareso le čořenge, na bašav e tuturiaza angla tute, sar keren le athaitoria ande le khangeria židovitsko ai ande le vulitsi, eta te aven luvudime katar le manuš. Me phenav tumenge čačimasa, von line lengo pokjinimos.[3] Numa kana tu des le čořenge, ke tjiro vast o stingo te na žianel so del tjiro vast o čačo.[4] Eta so des t'avel garado; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.

Rimanenge 12:3-8
[3] Katar o mištimos kai si mange dino, me phenav ka sako anda tumende te na avel tumenge te gindin tume ke san bare, numa te len pe tumende o gindo mai tele, sar si e mezura le patiamaski kai o Del dias sakones.[4] Ke, sar ame si ame vast ai punře ande ferdi jekh stato, ai ke sa kudala dieli či keren sako jekh butji,[5] kadia, ame kai sam mai but, amen si ame ferdi jekh stato ande o Kristo, ai ame sam ande jekh than le jekh ai le kaver.[6] Amen si ame ke o Del dias aver fialo podarki ai trubul te keras butji lensa. Ke kudo kai dias les o Del te profetil te kerel kudia sar dias les o patiamos;[7] ke kudo kai si akhardo ka e ministeria t'astardiol ka peski ministeria; ke kudo kai sikiarel t'astardiol ka pesko sikiarimos,[8] ai kudo kai vazdel ka pesko vazdimos. Ke kudo kai del te del sar vo kamel anda peste; ke kudo kai porončil te kerel sigo; ke kudo kai kerel o mištimos te kerel veselimasa.

1 Korinťanenge 12:1-11
[1] Pe so si le dinimata duxoske, me kamav, phralale, ke tume te žianen.[2] Tume žianen ke, kana tume san te na patian, tume žian karing le staturi mutsi, sar tume sanas ningerde.[3] Sa anda kudia me phenav tumenge ke khonik, te dela duma katar o Duxo le Devlesko, či phenel: O Jesus si armandino! ai khonik naštil te phenel: O Jesus si o Baro! te na avela katar o Svinto-Duxo.[4] Si but fialuri so del o Del, numa feri jekh Duxo;[5] but službiri, numa feri jekh Baro;[6] But so šai keren, numa sa o jekh Del kai kerel sa ande sa.[7] Eta, sakoneske si les dino o Duxo t'avel lašio savořenge.[8] Čačes, ka jekh si dini katar o Duxo e putiaria te del duma katar e godji; ka o kaver, te del duma katar o žianglimos sa anda kodo Duxo;[9] ka jekh kaver, o patiamos, sa katar kodo Duxo, ka o kaver den les e putiaria te sastiarel, sa katar jekh Duxo;[10] ka jekh kaver, si les e putiaria te kerel čudeni; ka jekh kaver, te del duma ande o anav le Devlesko ka jekh kaver, te lel sama save si le duxuri; ka jekh kaver, te del duma pe le šiba; ka jekh kaver, te tolmačil kudia šib.[11] Jekh ferdi ai jekh fialo Duxo kerel sa kudala dieli, den le ka sakoneste sar vo kamel.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004