A A A A A

Additional: [Self Defence]


Lukaš 11:21
Kana jekh manuš zuralo ai mišto armime arakhel pesko kher, so si lesko si garado.

Skutki 12:4
Pala ke lias les ai šiudias les ande e temnitsa, vo thodias les t'arakhen les štar-var-štar ketanen ke sas les gindo t'anen les angla o narodo pala e Patradi.

Lukaš 22:52
O Jesus phenel atunči ka le bare raša, ka le birevuri kai arakhen o templo ai ka le phure kai avile pe leste: Tume avilian sar pala jekh řobaš, le xanřensa ai le rovliansa.

Lukaš 10:29-37
[29] Numa vo, kamelas te sikavel pesko čačimos, phenel ka o Jesus: Ai kon si muřo vortako?[30] O Jesus mai lias e vorba, ai phenel: Jekh manuš vulelas anda o Jerusalem ande o Jeriko. Vo pelo maškar le čor kai line pa leste leske tsalia, marde les, ai geletar, mukle les dopaš mulo.[31] Jekh rašai, kai nečaino vulelas sa pa kudia vurma, dikhlias kudale manušes, nakhel inčial.[32] Jekh Levito, kai areslo vi vo ande kudo than, dikhlias les, nakhlo inčial.[33] Numa jekh Samaritano, kai žialas pe o drom, avilo kothe, lias les e mila kana dikhlias les.[34] Vo pašilo, ai phanglias leske řani seliasa, thodias opral vuloi ai mol; porme thodias les pe peski žigania, ninkerdias les ži ka jekh kher sovimasko, ai lias sama lestar.[35] Teharin, lias pestar dui dinari, dias le ka o birtaš, ai phenel: Le sama lestar, ai so tu desa mai but, me dava tuke kana avava palpale.[36] Savo miazol tuke anda kudala trin ke sas o vortako kudalesko kai pelo maškar le čor?[37] Kudo si kai sas leske mila karing leste, dias les palpale o zakonari. Ai o Jesus phenel leske: Žia, vi tu, ker sa kadia.

Lukaš 22:36
Ai vo phenel lenge: Akana, aver fialo, ke kudo kai si les jekh tišila te lel la, ke kudo kai si les jekh gono te lel les, ai ke kudo kai nai les xanřo te bikjinel peske tsalia ai te kjinel jekh.

Matuš 5:39
Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.

Rimanenge 12:19
Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.

Matuš 5:38-39
[38] Tume ašundian ke sas phendo: Jakh pala jakh, ai dand pala dand.[39] Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.

Rimanenge 13:4
Ke vo kerel butji le Devleski te keres o mištimos. Numa te keresa o nasulimos, trubul te daras ke nai intaino ke si les e xanřo. O rai baro si sluga le Devleski pe tjiro mištimos. Numa te keresa tu nasul, dara; ke nai intaino ke vo si les e xanřo, si sluga le Devleski te kerel te pokjinen kudala kai keren o nasulimos.

Lukaš 22:36-38
[36] Ai vo phenel lenge: Akana, aver fialo, ke kudo kai si les jekh tišila te lel la, ke kudo kai si les jekh gono te lel les, ai ke kudo kai nai les xanřo te bikjinel peske tsalia ai te kjinel jekh.[37] Ke, me phenav tumenge, trubul ke kudia vorba kai si ramome te kerdiol ande mande: Vo sas thodino maškar le čor. Ai so si pa mande si sigo t'aresel.[38] Von phenen: Baria, eta dui xanře. Ai vo phenel lenge: Dosta.

1 Timoteoske 5:8
Te si varekon ke či lel sama katar peske niamuri, ai mai but katar kudala ande peski familia, vo del palpale pesko patiamos, ai vo si mai nasul sar kudo kai či patial.

Rimanenge 12:18
Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.

Matuš 26:51
Ai eta, jekh anda kudala kai sas le Jesusosa vazdias o vast, ai tsirdias pesko xanřo; vo maladias la sluga katar o baro rašai ai peradias lesko kan.

Jan 18:10
O Simon Petri, kai sas les jekh xanřo, maladias la sluga katar o baro rašai, ai šindias lesko kan o čačo. Kadia sluga bušol Malxus.

Matuš 5:9
Veseli kudala kai keren e patia, von avena akharde šiave le Devleske!

Matuš 26:52-54
[52] Atunči o Jesus phenel leske: Tho tjiro xanřo palpale; ke sa kudala kai lena o xanřo xasavona katar o xanřo.[53] Gindis-tu tu ke me naštiv t'akharav muře Dades, kai dela man akana strazo deš-u-dui armi andželi?[54] Sar te aresen čače le Ramomata? Ke von phenen ke trubul t'avel kadia.

Matuš 24:43
Te žianen mišto, te o birevo le kheresko žianelas ka če časo la ratiako avela o čor, vo lela sama ai či mukela te phagen lesko kher.

Jan 18:10-11
[10] O Simon Petri, kai sas les jekh xanřo, maladias la sluga katar o baro rašai, ai šindias lesko kan o čačo. Kadia sluga bušol Malxus.[11] O Jesus phenel ka o Petri: Tho palpale tjiri xanřo ande o gono. Či piava me o taxtai kai o Dad dias man te piav?

Rimanenge 12:17
Na den khanikaske o nasulimos pala o nasulimos. Roden so si mišto angla sa le manuš.

Matuš 26:51-54
[51] Ai eta, jekh anda kudala kai sas le Jesusosa vazdias o vast, ai tsirdias pesko xanřo; vo maladias la sluga katar o baro rašai ai peradias lesko kan.[52] Atunči o Jesus phenel leske: Tho tjiro xanřo palpale; ke sa kudala kai lena o xanřo xasavona katar o xanřo.[53] Gindis-tu tu ke me naštiv t'akharav muře Dades, kai dela man akana strazo deš-u-dui armi andželi?[54] Sar te aresen čače le Ramomata? Ke von phenen ke trubul t'avel kadia.

Matuš 5:38-44
[38] Tume ašundian ke sas phendo: Jakh pala jakh, ai dand pala dand.[39] Numa me, phenav tuke te na malaves palpale kudales kai kerel tuke nasul. T'avela varekon kai del tut palma pe e buka e čači, muk les te del tu vi pe e buka e stingo.[40] T'avela varekon te kamel te kerel kris pe tute, ai te lel tjiro tsolo, mai muk leske vi tjiri bunda.[41] T'avela varekon te zuriarel tu te žial lesa jekh kilometro, žia dui lesa.[42] De ka kudo kai mangel tutar, ai na de tu palpale katar kudo kai mangel te lel tutar vužile.[43] Tume ašundian ke sas phendo: T'avel tuke drago tjiro vortako, ai te vuřitsis tjire dušmanos.[44] Numa me, phenav tumenge: Kamen tumare dušmanon, svintsin kudalen kai den tumen armaia, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen, ai řudjin kudalenge kai keren tumenge nasul ai kai maren tumen.

Rimanenge 12:18-21
[18] Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.[19] Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.[20] Numa t'avela tjiro dušmano bokhalo, de les te xal; t'avela trušalo, de les te pel; ke te keresa kadia, si angara phabarde ke tu kjides pe lesko šero.[21] Na muk tu te niril tu o nasulimos, numa de opral o nasulimos katar o mištimos.

Lukaš 22:50
Ai jekh anda lende malavel la sluga katar o baro rašai ai šindias lesko kan o čačo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004