A A A A A

Additional: [Piercings]


1 Korinťanenge 9:27
Numa me zurales ninkerav muřo stato ai kerav t'avel sar me kamav, daratar ke šai te šiuden vi man, pala ke dem duma le kavrenge.

1 Korinťanenge 15:44
vo si thodino te bariol stato žiganiako, vo živindila stato duxosko. Te si jekh stato žiganiako, vi mai si jekh stato duxosko.

2 Timoteoske 3:16
Sa o Ramomos avel katar o Del, ai si lašio te sikiarel, o čačimos te sikavel te lašiaren, te sikiarel te train ande e kris,

Matuš 5:18
Me phenav tumenge čačimasa, žikin o čeri ai e phuv či nakhena, či bilala katar o zakono ferdi jekh vorba vai jekh bukva, žikin či sa aresela.

1 Peter 3:3-4
[3] T'avel tumaro, šukarimos na kudia avrial kai si ande le bal khuvde, le dieli sunakune, vai ke le tsalia kai len pa tumende,[4] numa ke tumaro šukarimos te avel, so si tume andral kai či rimol pe, jekh duxo guglo ai kovlo; kai si jekh baro kuč angla o Del.

1 Korinťanenge 3:16-17
[16] Či žianen tume ke tume san o templo le Devlesko, ai ke o Duxo le Devlesko bešel ande tumende?[17] te si varekon ke phagel o templo le Devlesko, o Del phagela les; ke o templo le Devlesko si svinto, ai tume san kudo templo.

1 Korinťanenge 6:19-20
[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004