A A A A A

Additional: [Helping the Poor]


Galaťanenge 2:10
Von ferdi phenen amenge te das ame godji ka le čoře, so me lemas sama te kerav.

Matuš 19:21
O Jesus phenel leske: Te kamesa tu t'aves vorta, žia, bikjin so si tut, de le love ka le čoře, ai tut avela jekh mandjin ande o čeri. Porme aidi, ai av mansa.

Lukaš 12:33-34
[33] Bikjinen so si tumen, ai den ka le čoře. Keren tumenge tišili kai či rimon pe, jekh mandjin kai či bilal ande o čeri, kai le čor či pašion, ai kai o kermo či phařavel.[34] Ke kothe kai si tumaro mandjin, vi kothe si tumaro ilo.

Lukaš 14:12-14
[12] Vo mai phenel ka kudo kai akhardias les: Kana tu desa te xan o xamos ratiako vai diesesko na akhar sar gosti tjire vortakon, či tjire phralen, či tjire niamon, či tjire vortakon le barvale. Te keres kadia vi von si t'akharen tu ai te keren tuke sa jekh fialo.[13] Numa, kana tu des jekh pativ, akhar le čořen, le bangen, le langanen, le kořen.[14] Ai tu avesa veselo ke von naštin te keren tuke sa jekh fialo; ke avela tuke palpale kana živindina le vorta.

Lukaš 6:20-21
[20] Atunči o Jesus, vazdias le jakha pe le vortača, phenel: Veseli san tume kai san čoře, ke e amperetsia le Devleski si tumari![21] Veseli tume kai san bokhale akana, ke tume avena pravarde! Veseli tume kai roven akana, ke tume avena ande e veselia!

2 Korinťanenge 8:9
Ke tume žianen o mištimos katar amaro Rai o Jesus Kristo, kai sas barvalo, numa pala tumende kerdilo čořo, eta ke katar lesko čořimos tume te barvalen tume.

Jakob 2:5
Ašunen, muře phral dragi: O Del či alosardias vo le čořen ka le jakha la lumiake, t'aven von barvale ande o patiamos, ai t'avel lenge e amperetsia kai vo phendias ke del la kudalenge kai si leske drago?

Marek 14:7
Ke tumen si tume sakda čoře tumensa, ai tume šai keren lenge mištimos kana tume kamen, numa me či avava tumensa sakda.

Lukaš 6:38
Den, ai avela tumen dino: Von dena muial ande e bari pošotsi kai si pe tumaro dži jekh laši mezura, kjidini, miškisardi ai dini opral; ke von mezurina tumenge la mezurasa kai sas tumari.

Matuš 5:42
De ka kudo kai mangel tutar, ai na de tu palpale katar kudo kai mangel te lel tutar vužile.

Jakob 1:27
O patiamos vužio ai bi makhlo, angla o Del amaro Dad, si te žias te dikhes le bidadenge ai le phivlian ande lengo nekazo, te len pe sama katar o mahrimos la lumiako.

1 Jan 3:17
Te si varekon kai si les sa le mištimata la lumiake, ai kai dikhel peske phrales ke trubul les vareso, numa vo phandavel angla leste pesko ilo, sar šai bešel o kamimos le Devlesko ande leste?

Matuš 25:31-46
[31] Kana o Šiav le manušesko avela ande pesko vestimos, sa le andželonsa, vo bešela pe pesko skamin vestimasko.[32] Sa le thema avena kjidine angla leste. Vo hulavela le unen katar le kaver, sar o pastuřo hulavela le bakren katar le buznia.[33] Ai vo thola le bakrořen pe peski čači, ai le buznian pe peski stingo.[34] Atunči o amperato phenela kudalenge kai si pe leski čači: Aven, tume kai san svintsime katar muřo dad; len e amperetsia kai sas tumenge lašiardi dekin si e lumia.[35] Ke me simas bokhalo, ai tume dian man te xav; me simas trušalo, ai tume dian ma te piav; me simas streino, ai tume lian sama mandar.[36] Me simas nango, ai tume uriadian ma; me simas nasvalo, ai tume avilian mande; me simas ande e temnitsa, ai tume avilian karing mande.[37] Le vorta den les palpale: Baria, kana dikhliam tu ame ke tu sanas bokhalo, ai diam tu ame te xas; vai ke sanas trušalo, ai diam tu ame te pes?[38] Ai kana dikhliam tu ame streino, ai ame liam sama tutar; vai nango, ai ame uriadiam tut?[39] Kana dikhliam tu ame nasvalo, vai ande e temnitsa, ai geliam ame karing tute?[40] Ai o amperato dela palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data kai tume kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře katar muře phral, mange si ke tume kerdian.[41] Atunči vo phenela kudalenge kai si pe leski stingo: Durian mandar, armandine; žian ande e jag kai si pe sakda kai si lašiardi le bengeske ai leske andželonge.[42] Ke me simas bokhalo, ai tume či dian ma te xav; me simas trušalo ai tume či dian ma te piav.[43] Me simas streino, ai tume či lian sama mandar; me simas nango, ai tume či uriadian ma; me simas nasvalo ai ande e temnitsa, ai tume či avilian mande.[44] Von dena palpale: Baria, kana dikhliam tu ame ke tu sanas bokhalo, vai trušalo, vai streino, vai nango, vai nasvalo, vai ande e temnitsa, ai či ažutisardiam tu ame?[45] Ai vo del len palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data ke tume či kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře, mange si ke tume či kerdian.[46] Ai kudala žiana ka e dukh pe sakda, numa le vorta ka o traio pe sakda.

Skutki 20:35
Me sikadem tumenge anda sako fialo ke si te keren butji kadia ke te ninkeren le kovlen, ai te den tume godji ka e vorba le Bareski, kai vo phendias: Mai but si veselia te den sar te len.

Lukaš 3:11
Vo del len palpale: Kai si les dui bundi te hulavel kudalesa kai nai les, ai ke kudo kai si les te xal te kerel sa jekh fialo.

Efežanenge 4:28
Kudo kai čorelas te na mai čorel; numa mai mišto te kerel butji te kerel anda peske vast so si mišto, te šai del kudales kai trubul les.

1 Jan 3:17-18
[17] Te si varekon kai si les sa le mištimata la lumiake, ai kai dikhel peske phrales ke trubul les vareso, numa vo phandavel angla leste pesko ilo, sar šai bešel o kamimos le Devlesko ande leste?[18] Tsinoře glati, na kamen ferdi le vorbensa ai la šibasa, numa vi le kerimasa ai le čačimasa.

Matuš 25:40
Ai o amperato dela palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data kai tume kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře katar muře phral, mange si ke tume kerdian.

Galaťanenge 6:2
Ninkeren o pharimos jekh le kavreske, ai tume kerena kadia o zakono le Kristosko.

Židenge 13:16
Ai na bustren o mištimos ai so si dino, ke si anda kasave sakrifisuri ke si drago le Devleske.

Rimanenge 12:13
Ažutin so trubul le Svintson. Len sama mišto katar kudala kai aven tumende.

Lukaš 3:10-11
[10] O narodo pušel lestar, phenenas: So trubul ame te keras?[11] Vo del len palpale: Kai si les dui bundi te hulavel kudalesa kai nai les, ai ke kudo kai si les te xal te kerel sa jekh fialo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004