A A A A A

Signos matemáticos: [Número 3]


1 Timoteo 2:5
Shu sapalla Dios tian. Dioshua runahua chaupi shungüi shu alichij tian. Paiga Jesucristo, runa.

2 Timoteo 3:16
Tucui Dios Quillcashca Diosmanda rimashcami. Valinmi yachachingaj, camachingaj, alichingaj, ali causanara yachachingaj,

Hechos 17:28
Paihuajpi causanchi, purinchi, tiaunchi; imasna huaquinguna canguna quiquin rimajguna rimashcasna: Ñucanchis paimanda mirajguna manchi.

Colosenses 2:9
Cristoi entero Dios runa aichai causan.

Hebreos 4:12
Diospa shimiga causajmi, ushajmi, tucui ishqui iluyuj esparamanda yali. Ushan almara espiritumanda, tullu mucuunara tullu ñuctumandas chicanyachingaj. Shungu iyairas munairas ricsin.

Juan 4:24
Diosga Espiritumi. Paita adorajguna almai cierto adorangaj ministirinmi.

Mateo 12:40
Imasnara Jonás atun aichahua icsai tiauca quinsa punzhara quinsa tutara, shinallarami ñuca, Runa Churi nishca, allpa ucui tiashami quinsa punzhara quinsa tutara.

Apocalipsis 1:4
Ñuca, Juan, Asia partii tiaj canzhis iglesiaunama quillcauni: Gracia nishca ali iyairas, cushi shunguras charichi Diosmanda, pai tianmi, tiacami, shamunami; shinallara canzhis espiritumanda, Diospa tiarina ñaupajpi tiajguna;

Tito 1:12
Paigunamanda shuj, paiguna quiquin rimaj asha, nica: Creta runauna, tucui horas llullaisiquiuna, manali animalguna, quillaisiqui icsara sajsachijguna.

1 Corintios 15:33
Ama pandaichichu. Manali runaunahua compañausha, ali causanara huajlichin.

1 Juan 5:7-9
[7] Ahua pachai quinsa rimaj tian: Yaya Dios, Causana Shimi, Espíritu. Cai quinsa shujllami.[8] Cai pachai quinsa rimaj tian: Diospa Espíritu, yacus, yahuars. Cai quinsa chi tupullarami rimanaun.[9] Ñucanchi maican runa rimashcaras chasquijpi, Dios rimashca yalimi. Caimi Dios rimashca paihua Churimanda.

Juan 3:16-18
[16] Casnami Dios cai pachara llaquica, paihua sapalla Churira cuca, maicans paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huiñai causaira charichu.[17] Diosga paihua Churira mana cachamucachu cai pachara causayachingaj, astaun paimanda cai pachara quishpichingaj.[18] Maicans paihuajpi quirijga mana causayachishcachu, astaun maicans mana quirijta ña causayachishcami, Diospa sapalla Churi shutii mana quirishcamanda.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972