A A A A A

Buen Personaje: [Cuidando]


1 Timoteo 5:4
Ima huaccha huarmis churiyuj ajpi, churi huahuayuj ajpis, cai churiuna yachanauchu paiguna quiquin yayaunara cuirangaj, paiguna iñachishcara cutipangaj. Caimi Dios ali munashca.

1 Timoteo 3:15
Randi, ñuca unaiyasha, caita quillcauni can yachangaj imasna rasha causanami angui Diospa huasii, causaj Diospa iglesiai, cai iglesia huasi cierto shimi istandi cuentami, cierto shimira shayachijmi.

Juan 8:32
Paiguna Jesusta cutipanauca: Abrahanmanda miraiguna anchi, imahoras pitas mana sirvishcanchichu. ¿Imarasha ningui, Liuriyachishcauna anguichi?

Apocalipsis 17:5
Paihua urintii shu shutira quillcashca aca: Pacashca Shimi, Atun Babilonia, Tacarisiqui Huarmiunahua Mama, Cai Pacha Irusgunahua Mama nishca.

Santiago 1:27
Dios Yaya ñaupajpi ali cierto quirina, mana imas huajlishcahua, caimi: huaccha huahuaunajpi huaccha huarmiunajpis pasiai rinami paiguna llaquiriushcai, shinallara dueñora mundumanda ima huajlinamandas huacachingaj.

Juan 6:54
Maicans ñuca aichara micuj yahuarda upij huiñai causaira charin; puchucai punzhai ñuca paita causachishami.

Marcos 6:3
Paiga, ¿manzhu carpintero runa? ¿Manzhu María churi? ¿Manzhu Jacobo, José, Judas, Simón nishcauna paihua uquiuna? ¿Manzhu paihua paniuna caibi ñucanchihua tianaun? Paimanda piñarinauca.

Juan 14:6
Jesús paita nica: Ñuca ñambi ani, cierto shimi ani, causáis ani. Mana pihuas Yayama shamun, mana ñucahua shamusha.

1 Timoteo 5:8
Shu runa paihua aillura mana carasha, maspas paihua quiquin huasii tiajgunaras, pai quirishcara huajlichishcami, shu mana quirijtas yali tucun.

Gálatas 1:19
Jacobo, Señorba uquiras, ricucani, maspas shu cachashca runaunara mana ricucanichu.

Juan 3:3-5
[3] Jesús cutipasha paita nica: Cierto pacha canda nini: Maicambas mana cuti pagarisha, Dios mandana pachara ricunara mana ushangachu.[4] Nicodemo nica: Runaga ¿imasna rasha cuti pagaringachu rucu asha? ¿Paiga mama icsai cuti icunara ushangachu pagaringaj?[5] Jesús cutipaca: Cierto pacha canda nini, maicans yacumandas Espiritumandas mana pagarisha, Dios mandana pachai icunara mana ushangachu.

Hebreos 12:14
Cushi shungura charichi tucui runaunahua, chuyaj shunguras. Cai illajga pi runas Señorda mana ricungachu.

Apocalipsis 17:18
Can ricushca huarmiga atun llactami, cai pacha rey apuunara mandaj.

Mateo 16:18
Ñucas canda nini: Can Pedro nishca angui. Cai peñas ahuai ñuca iglesiara sicachishami. Ucu pacha ushaiguna paita mana vencinaungachu.

Apocalipsis 17:9
Cai shimiga iyaiyuj runa iyarinami: Canzhis umauna canzhis urcuunami, chi urcuuna ahuai huarmi tiarin.

Filipenses 4:6-7
[6] Imais ama turbarichichu, astaun tucuibi mañashcahuas rugashcahuas agrasishcahuas Diosta mañaichi.[7] Shinasha, Diospa cushi, tucui intíndinara pasaj, canguna shunguras canguna iyairas huacachingami Cristo Jesuspi.

Gálatas 4:19
Ñuca churihuauna, cangunamanda cutillara nanahuanmi huahuara pagarichina nanaigunahua cuenta, Cristo canguna ucui iñangagama.

1 Pedro 3:15
Canguna shungüi Cristora quiquin Señor cuenta ahuayachichi, chicanyachichi, tucui horas puruntushca asha ali shunguhua manso shunguhuas cutipangaj, tucui cangunara tapujgunara: ¿Imai quirishara chapaunguichiri? nisha.

Apocalipsis 17:1
Canzhis vasora charij angelgunamanda shuj ñucajma shamuca. Ñucahua rimasha, nica: Caima shami. Canda ricuchisha yapa tacarisiqui huarmi taripashcara, huarmi ashca yacu ahuai tiaj.

Mateo 18:15-18
[15] Shinasha, camba uqui canhua ucharajpi, ri, paita rimangui sapalla ashcai. Pai canda uyajpiga, camba uquira ganashcanguimi.[16] Astaun pai canda mana uyajpiga, canhua pariju shujta ishquiras pushai, ishqui quinsa ricujguna shimimanda tucui rimashca shimi uyaringaj.[17] Pai cangunara mana uyasha nijpiga, iglesiara cuentai. Pai iglesiara mana uyajpiga, paita ña shu yanga mana valij runa cuenta iyashca achu.[18] Cierto pacha cangunara nini, tucui imaras canguna cai pachai huatajpi, ahua pachais huatashca anga; tucui imaras cai pachai pascajpis, ahua pachais pascashca anga.

Efesios 1:22-23
[22] Shinasha, Dios tucuira Cristo chaqui ucui churashcami. Shinallara paita uma cuenta churashcami tucui ahuai, iglesiama.[23] Iglesiaga paihua aichami. Cristo tucuira tucuibi undachin shinallara paihua aichai undajta causaun.

Efesios 5:23
Cariga paihua huarmi umami, imasna Cristo iglesia umami; iglesia paihua aichami, Cristoga iglesiara Quishpichijmi.

Hechos 4:32
Quirij runauna, ashca ashas, shu corazonlla shu almalla tucunauca. Paiguna charishcunamanda mana pihuas: Caita ñucajmi nisha rimajguna aca. Astaun tucui pariju charijguna aca.

1 Corintios 1:10
Cangunara rugauni, uquiuna, Señor Jesucristo shutira llaquishcamanda, canguna tucui shina tonoi rimanguichi, ama chican montombi chaupirisha, astaun tucui parijulla shu iyaiyujlla tucusha, shu iyarinallahuas, shu ricunallahuas.

Juan 12:48
Maicans ñucaras,_ñuca shimiras mana chasquisha, paita taripangaj charin. Ñuca rimashca shimi paita taripangami puchucai punzhai.

Juan 14:28
Uyashcangui imasnara cangunara nicani: Riunimi, shinallara tigramunimi. Canguna ñucara llaquisha, cierto pacha cushiyanguichima, Yayajma riunimi nishcamanda, Yaya ñucamanda yali ashcaraigu.

Hebreos 1:14
Angelgunaga, ¿manzhu paiguna tucui sirvij espirituuna, quishpichina ajgunara yanapangaj cachamushcauna?

Mateo 18:10
Ricuichi ama pishü churaichichu shuj cai ichilla huahuaunamanda. Cangunara nini, paiguna ahua pachai tiaj ángelguna tucui horas ñuca ahua pachai tiaj Yaya ñahuira ricunaun.

Efesios 6:12
Ñucanchi macanaunaga mana aichahuachu mana yahuarhuachu, astaumbas atungunahua, shinzhiunahuas, llandu tuta mundu apuunahuas, ahua huairai tiau milli supaigunahuas.

Juan 3:16
Casnami Dios cai pachara llaquica, paihua sapalla Churira cuca, maicans paihuajpi quirisha ama chingarichu, astaumbas huiñai causaira charichu.

Juan 17:17
Paigunara chicanyachi camba cierto shimii. Can rimashca shimi ciertomi.

Apocalipsis 2:9
Can rashcaunara yachani, can tormendarishcaunaras, can tsuntsu ashcaras, shinajllaira can charij angui. Ñuca yachani judio mani nijguna manali rimashcara, mana judiogunachu anaun, astaun shu Supai Apu tandarinami.

Gálatas 2:10
Ñucanchi tsuntsuunara iyaringaj, caillarara rugahuanauca. Shinallara caita munaihua rangaj camacani.

Romanos 3:23
Tucui runauna ucharanaushcami, Diospa sumajmanda anzhurinaushcami;

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972