A A A A A

Buen Personaje: [Responsabilidad]


Romanos 14:12
Shinajpi caran dueño pai quiquinmanda Diosta cuentangami.

Romanos 1:20
Diosmanda mana ricuihuajguna, paihua huiñaigama ushana, pai Dios asnearas ali ricurimunaun, cai pacha rashca horasmanda. Caiguna intindinaushcami pai rashcaunamanda. Chi raigumanda runauna cutipanara mana ushanaunzhu, Mana yachacanichu, nisha.

Santiago 5:16
Shinajpi canguna ucharashcaunara parijumanda rimanguichi. Shinallara cangunapura parijumanda mañanuichi, canguna aliyai tucungaj. Ali runa shungumanda pacha mañashcaga ashca ranara ushanga.

Romanos 2:12
Tucui ley camachishca shimi illajguna camachishca shimi illajlla huañunaungami. Tucui camachishca shimii causajguna ucharajpiga, camachishca shimimanda taripashca anaunga.

Lucas 12:47-48
[47] Chi sirvij runa paihua patrón munashcara intindisha, astaun mana puruntusha, pai munashcara mana pactachisha, ashcara azuti tucungami.[48] Astaumbas shu sirvij runa mana ricsisha shinasha azutina tupura rajllaira, ansallami azutishca anga. Maican runama ashcara cushca ajpiga, ashcara mañashca anga paimanda. Maicanma ashcara mingashca ajpi, paimanda mas mañashca anga.

1 Tesalonicenses 5:11
Chi raigumanda, cangunapura cariyanuichi, shinzhiyaichi, imasna canguna rashcasna.

Santiago 4:17
Alira rana yachaj mana alira rajpi uchami.

Romanos 4:15
Leyga piñarinara apamun, astaun ley illajpi, uchas shinallara illanmi.

1 Timoteo 1:10
shujhua tacarijgunama, caripura tacarijgunama, runara shuhuajgunama, llullajgunamas, Diospa shutihua rimasha llullajgunamas, shinallara pi ali yachachina shimira mana uyajmas.

Mateo 12:36
Maspas cangunara nini, runauna paiguna yanga rimashca shimimanda taripashca anaunga taripana punzhai.

Lucas 12:48
Astaumbas shu sirvij runa mana ricsisha shinasha azutina tupura rajllaira, ansallami azutishca anga. Maican runama ashcara cushca ajpiga, ashcara mañashca anga paimanda. Maicanma ashcara mingashca ajpi, paimanda mas mañashca anga.

Efesios 5:21
Parijumanda casuichi, Diosta manzhashcai.

Hebreos 10:25
ñucanchi tandarimunara mana saquisha, huaquinguna rashcasna, astaun animarisha rimanausha, shinallara mas mas casna rasha canguna Cristo shamuna punzha mayanllayashcara ricusha.

Mateo 12:36-37
[36] Maspas cangunara nini, runauna paiguna yanga rimashca shimimanda taripashca anaunga taripana punzhai.[37] Can rimashca shimiunamandallara ali nishca tucungui, can rimashca shimiunamandallara causáyachishca tucungui.

Gálatas 6:1-2
[1] Uquiuna, shu runa uchai urmajpi, canguna Espirituhua undachishcauna cai runara alichichi manso shunguhua, canllara iyarisha cambas ama shinallara tentai tucungaj.[2] Cangunaga shujguna cargara aparichi, shina rasha Cristo camachishcara pactachichi.

Hebreos 10:24
Ñucanchipura parijumanda iyarishunchi, mas mas llaquinaungaj alirangajpas yanapanausha;

1 Juan 2:2
Jesucristo ñucanchi ucharashcaunamanda paganami. Mana ñucanchijmandallachu, astaun tucui mundu ucharashcaunamanda paganami.

2 Corintios 5:10
Ministirinmi tucui ñucanchi Cristo taripana ñaupajpi shayaringaj. Caran dueño paihua aichai rashca tupura cui tucungami ali ashas manali ashas.

2 Corintios 4:17-18
[17] Cai uctalla pasaj ichilla tormendarinaga ñucanchijpi shu yali valij huiñai duraj sumajta iñachinmi.[18] Ricurijgunara mana ricunchichu, astaun mana ricurijgunara. Ricurijguna mana duranaunzhu, randi mana ricurijguna huiñaigama duranaunmi.

Efesios 4:25
Chi raigumanda, llulla shimira saquisha, caran dueño paihua mayambi causajhua cierto shimira rimachu. Parijumanda shu aichamanda partiuna manchi.

Gálatas 6:2
Cangunaga shujguna cargara aparichi, shina rasha Cristo camachishcara pactachichi.

Hechos 14:17
Shina rasha Dios paulara shimi illajta mana saquicachu, alira rasha, tamiaunara ahuamanda cachamusha, muyuuna aparina horasgunara cusha, ñucanchira carasha, ñucanchi corazonda cushiyachisha.

2 Corintios 2:6
Ña basta chi runama paita piñashca, ashca runauna rashca ajpi.

1 Corintios 1:10
Cangunara rugauni, uquiuna, Señor Jesucristo shutira llaquishcamanda, canguna tucui shina tonoi rimanguichi, ama chican montombi chaupirisha, astaun tucui parijulla shu iyaiyujlla tucusha, shu iyarinallahuas, shu ricunallahuas.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972