A A A A A

Dios: [Maldición]


Gálatas 3:13
Cristoga ñucanchira randica ley shimi maldiciashcamanda, ñucanchimanda pai maldiciai tucuca. Quillcashca tian: Maldiciashcami tucui runa yurai huarcushca huañuj.

Lucas 6:28
Bendiciaichi cangunara maldiciajgunara, mañaichi cangunamanda llullasha manalira rimajgunamanda.

Gálatas 5:1
Shinzhi tucuichi canguna liuri tucushcai, imasnara Cristo ñucanchira liuriyachihuaca. Ama voltiarichichu cutillara sirvijguna tucungaj.

2 Corintios 5:17
Shinajllaira maican runas Cristoi tiajpi ña mushuj runa tucushcami. Rucu causana tono ña pasashcami. Tucui mushujlla rashcami.

1 Juan ۴:۴
Churihuauna, canguna Diosmandami anguichi; cai supaigunara vencishcanguichi. Cangunara compañaj Dios cai pachai tiau supaira yalinmi.

2 Samuel ۱۶:۵-۸
[۵] و چون داود پادشاه به بحوریم رسید، اینک شخصی از قبیله خاندان شاول مسمی به شمعی از آنجا بیرون آمد و چون می‌آمد، دشنام می‌داد.[۶] و به داود و به جمیع خادمان داود پادشاه سنگهامی انداخت، و تمامی قوم و جمیع شجاعان به طرف راست و چپ او بودند[۷] و شمعی دشنام داده، چنین می‌گفت: «دور شو دور شو‌ای مردخون ریز و‌ای مرد بلیعال![۸] خداوند تمامی خون خاندان شاول را که در جایش سلطنت نمودی برتو رد کرده، و خداوند سلطنت را به‌دست پسر توابشالوم، تسلیم نموده است، و اینک چونکه مردی خون ریز هستی، به شرارت خود گرفتارشده‌ای.»

Deuteronomio ۲۱:۲۳
بدنش در شب بر دار نماند. او راالبته در همان روز دفن کن، زیرا آنکه بر دارآویخته شود ملعون خدا است تا زمینی را که یهوه، خدایت، تو را به ملکیت می‌دهد، نجس نسازی.

Éxodo ۲۰:۵-۶
[۵] نزد آنها سجده مکن، و آنها را عبادت منما، زیرامن که یهوه، خدای تو می‌باشم، خدای غیورهستم، که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارندمی گیرم.[۶] و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می‌کنم.

1 Samuel ۱۷:۴۳
و فلسطینی به داود گفت: «آیامن سگ هستم که با چوب دستی نزد من می‌آیی؟» و فلسطینی داود را به خدایان خود لعنت کرد.

Ezequiel ۱۸:۲۰
هر‌که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدرمتحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مردعادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریربر خودش خواهد بود.

Jeremías ۳۱:۲۹-۳۰
[۲۹] و در آن ایام بار دیگر نخواهندگفت که پدران انگور ترش خوردند و دندان پسران کند گردید.[۳۰] بلکه هر کس به گناه خودخواهد مرد و هر‌که انگور ترش خورد دندان وی کند خواهد شد.»

Éxodo ۲۰:۶
و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می‌کنم.

Deuteronomio ۱۸:۱۰-۱۲
[۱۰] و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند، ونه فالگیر و نه غیب گو و نه افسونگر و نه جادوگر،[۱۱] و نه ساحر و نه سوال کننده از اجنه و نه رمال ونه کسی‌که از مردگان مشورت می‌کند.[۱۲] زیرا هرکه این کارها را کند، نزد خداوند مکروه است وبه‌سبب این رجاسات، یهوه، خدایت، آنها را ازحضور تو اخراج می‌کند.

Romanos ۸:۳۷-۳۹
[۳۷] بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم، بوسیله او که ما را محبت نمود.[۳۸] زیرایقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آیندهو نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را ازمحبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.[۳۹] و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را ازمحبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.

1 Pedro ۵:۸-۹
[۸] هشیار و بیدار باشید زیراکه دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد.[۹] پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستیدکه همین زحمات بر برادران شما که در دنیاهستند، می‌آید.

Génesis ۳:۱۷-۱۹
[۱۷] و به آدم گفت: «چونکه سخن زوجه ات راشنیدی و از آن درخت خوردی که امرفرموده، گفتم از آن نخوری، پس بسبب توزمین ملعون شد، و تمام ایام عمرت از آن بارنج خواهی خورد.[۱۸] خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد،[۱۹] و به عرق پیشانی ات نان خواهی خوردتا حینی که به خاک راجع گردی، که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت.»

Génesis ۴:۱۰-۱۲
[۱۰] گفت: «چه کرده‌ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریادبرمی آورد![۱۱] و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را ازدستت فرو برد.[۱۲] هر گاه کار زمین کنی، هماناقوت خود را دیگر به تو ندهد. و پریشان و آواره در جهان خواهی بود.»

Génesis ۹:۱۸-۲۷
[۱۸] و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند، سام و حام و یافث بودند. و حام پدر کنعان است.[۱۹] اینانند سه پسر نوح، و از ایشان تمامی جهان منشعب شد.[۲۰] و نوح به فلاحت زمین شروع کرد، وتاکستانی غرس نمود.[۲۱] و شراب نوشیده، مست شد، و در خیمه خود عریان گردید.[۲۲] و حام، پدر کنعان، برهنگی پدر خود را دید و دو برادرخود را بیرون خبر داد.[۲۳] و سام و یافث، ردا راگرفته، بر کتف خود انداختند، و پس رفته، برهنگی پدر خود را پوشانیدند. و روی ایشان بازپس بود که برهنگی پدر خود را ندیدند.[۲۴] و نوح از مستی خود به هوش آمده، دریافت که پسرکهترش با وی چه کرده بود.[۲۵] پس گفت: «کنعان ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد.»[۲۶] وگفت: «متبارک باد یهوه خدای سام! و کنعان، بنده او باشد.[۲۷] خدا یافث را وسعت دهد، و درخیمه های سام ساکن شود، و کنعان بنده او باشد.»

1 Reyes ۲:۳۲-۴۶
[۳۲] و خداوند خونش را بر سر خودش ردخواهد گردانید به‌سبب اینکه بر دو مرد که از اوعادلتر و نیکوتر بودند هجوم آورده، ایشان را با شمشیر کشت و پدرم، داود اطلاع نداشت، یعنی ابنیر بن نیر، سردار لشکر اسرائیل و عماسا ابن یتر، سردار لشکر یهودا.[۳۳] پس خون ایشان برسر یوآب و بر سر ذریتش تا به ابد برخواهد گشت و برای داود و ذریتش و خاندانش و کرسی‌اش سلامتی از جانب خداوند تا ابدالاباد خواهد بود.»[۳۴] پس بنایاهو ابن یهویاداع رفته، او را زد و کشت و او را در خانه‌اش که در صحرا بود، دفن کردند.[۳۵] و پادشاه بنایاهو ابن یهویاداع را به‌جایش به‌سرداری لشکر نصب کرد و پادشاه، صادوق کاهن را در جای ابیاتار گماشت.[۳۶] و پادشاه فرستاده، شمعی را خوانده، وی راگفت: «به جهت خود خانه‌ای در اورشلیم بناکرده، در آنجا ساکن شو و از آنجا به هیچ طرف بیرون مرو.[۳۷] زیرا یقین در روزی که بیرون روی و از نهر قدرون عبور نمایی، بدان که البته خواهی مرد و خونت بر سر خودت خواهد بود.»[۳۸] وشمعی به پادشاه گفت: «آنچه گفتی نیکوست. به طوری که آقایم پادشاه فرموده است، بنده ات چنین عمل خواهد نمود.» پس شمعی روزهای بسیار در اورشلیم ساکن بود.[۳۹] اما بعد از انقضای سه سال واقع شد که دوغلام شمعی نزد اخیش بن معکه، پادشاه جت فرار کردند و شمعی را خبر داده، گفتند که «اینک غلامانت در جت هستند.»[۴۰] و شمعی برخاسته، الاغ خود را بیاراست و به جستجوی غلامانش، نزد اخیش به جت روانه شد، و شمعی رفته، غلامان خود را از جت بازآورد.[۴۱] و به سلیمان خبر دادند که شمعی از اورشلیم به جت رفته وبرگشته است.[۴۲] و پادشاه فرستاده، شمعی را خواند و وی را گفت: «آیا تو را به خداوند قسم ندادم و تو را نگفتم در روزی که بیرون شوی و به هر جا بروی یقین بدان که خواهی مرد، و تو مراگفتی سخنی که شنیدم نیکوست.[۴۳] پس قسم خداوند و حکمی را که به تو امر فرمودم، چرانگاه نداشتی؟»[۴۴] و پادشاه به شمعی گفت: «تمامی بدی را که دلت از آن آگاهی دارد که به پدر من داود کرده‌ای، می‌دانی و خداوند شرارت تو را به‌سرت برگردانیده است.[۴۵] و سلیمان پادشاه، مبارک خواهد بود و کرسی داود درحضور خداوند تا به ابد پایدار خواهد ماند.»پس پادشاه بنایاهو ابن یهویاداع را امر فرمود واو بیرون رفته، او را زد که مرد.و سلطنت در دست سلیمان برقرار گردید.[۴۶] پس پادشاه بنایاهو ابن یهویاداع را امر فرمود واو بیرون رفته، او را زد که مرد.و سلطنت در دست سلیمان برقرار گردید.

Job ۲:۹
و زنش او را گفت: «آیا تا بحال کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ خدا را ترک کن و بمیر.»

Job ۱۹:۱۷
نفس من نزد زنم مکروه شده است و تضرع من نزد اولاد رحم مادرم.

Job ۱:۱۰
آیا تو گرد او و گردخانه او و گرد همه اموال او، به هر طرف حصارنکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی ومواشی او در زمین منتشر نشد؟

Efesios ۶:۱۰-۱۷
[۱۰] خلاصه‌ای برادران من، در خداوند و درتوانایی قوت او زورآور شوید.[۱۱] اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.[۱۲] زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها وجهان داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی.[۱۳] لهذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید.[۱۴] پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت رادربر کرده، بایستید.[۱۵] و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید.[۱۶] و بر روی این همه سپرایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.[۱۷] و خود نجات وشمشیر روح را که کلام خداست بردارید.

Mateo ۵:۲۲
لیکن من به شما می‌گویم، هر‌که به برادر خود بی‌سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشد و هر‌که برادرخود را راقا گوید، مستوجب قصاص باشد و هرکه احمق گوید، مستحق آتش جهنم بود.

Romanos ۳:۲۳
زیراهمه گناه کرده‌اند واز جلال خدا قاصر می‌باشند،

Romanos ۶:۲۳
زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ماعیسی مسیح.

Génesis ۹:۲۵
پس گفت: «کنعان ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد.»

Salmos ۱۰۴:۹
حدی برای آنها قرار داده‌ای که از آن نگذرند و برنگردند تا زمین را بپوشانند.

Génesis ۶:۱۲
و خدا زمین را دید که اینک فاسدشده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند.

Génesis ۷:۲۰
پانزده ذراع بالاتر آب غلبه یافت و کوهها مستور گردید.

Génesis ۸:۵-۹
[۵] و تا ماه دهم، آب رفته رفته کمتر می‌شد، و درروز اول از ماه دهم، قله های کوهها ظاهر گردید.[۶] و واقع شد بعد از چهل روز که نوح دریچه کشتی را که ساخته بود، باز کرد.[۷] و زاغ را رهاکرد. او بیرون رفته، در تردد می‌بود تا آب از زمین خشک شد.[۸] پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تاببیند که آیا آب از روی زمین کم شده است.[۹] اماکبوتر چون نشیمنی برای کف پای خود نیافت، زیرا که آب در تمام روی زمین بود، نزد وی به کشتی برگشت. پس دست خود را دراز کرد و آن را گرفته نزد خود به کشتی در‌آورد.

Génesis ۹:۱۱
عهدخود را با شما استوار می‌گردانم که بار دیگر هرذی جسد از آب طوفان هلاک نشود، و طوفان بعداز این نباشد تا زمین را خراب کند.»

Romanos ۱۲:۱۴
برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و لعن مکنید.

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895