A A A A A

Iglesia: [Persecución de la iglesia]


Hechos 8:1
Saulo Esteban huañunara munaca. Chi punzhaunai Jerusalembi tiaj quirijgunara ashcara tormendachisha caticachanauca. Tucui Judea partima Galilea partimas sayanauca. Jesucristo cachashca runaunalla saquirinauca.

Mateo 5:44
Ñucaga cangunara nini: Cangunara piñajgunara llaquichi, maldiciajgunara bendiciaichi, cangunara chijnijgunara yanapaichi, cangunara huajlichijgunamanda tormendachijgunamandas mañaichi.

2 Timoteo 3:12
Shinallara tucui Cristo Jesuspi ali causasha nijguna tormendachi tucunaungami.

Juan 15:20
Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar.

Apocalipsis 2:10
Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.

Romanos 8:35
Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?

Mateo 5:11
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.

Romanos 12:14
seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;

Juan 5:16
En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit op die sabbat gedoen het.

Mateo 5:10-12
[10] Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.[11] Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.[12] Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

2 Corintios 12:10
Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

Hechos 13:50
Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en B rnabas 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf.

Hechos 7:52
Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het;

Marcos 4:17
maar geen wortel in hulleself het nie; hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik.

Gálatas 4:29
maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook.

Marcos 10:30
of hy ontvang nou in hierdie tyd honderd maal soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe.

Mateo 13:21
maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik.

Hechos 22:4
Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee,

Mateo 5:10
Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Gálatas 6:12
Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie.

Lucas 21:12
Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.

Marcos 10:29-30
[29] En Jesus antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van My en van die evangelie verlaat het nie,[30] of hy ontvang nou in hierdie tyd honderd maal soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe.

Romanos 8:35-37
[35] Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?[36] Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.[37] Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Hechos 11:19-21
[19] Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor St,fanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fen¡cië en Ciprus en Antioch¡ë sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen.[20] En daar was sommige van hulle, Cipriese en Ciren,se manne, wat in Antioch¡ë gekom het en met die Griekssprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het.[21] En die hand van die Here was met hulle, en 'n groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer.

Hechos 9:4-5
[4] en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?[5] En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.

Gálatas 5:11
Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig!

Mateo 10:23
En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.

Mateo 5:12
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

1 Timoteo 1:13
my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof.

Mateo 5:11-12
[11] Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.[12] Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

Lucas 11:49
Daarom het die wysheid van God ook gesê: Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van die sal hulle doodmaak en vervolg,

1 Tesalonicenses 3:3-4
[3] sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie; want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is.[4] Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet.

Hebreos 11:36-38
[36] Ander weer het die proef van bespottinge en geselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis.[37] Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel --[38] die wêreld was hulle nie werd nie -- hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond.

Juan 15:20-21
[20] Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar.[21] Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie.

Mateo 10:21-23
[21] Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.[22] En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.[23] En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.

Mateo 24:8-10
[8] Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte.[9] Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.[10] En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Lucas 21:12-19
[12] Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.[13] En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.[14] Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie.[15] Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie.[16] Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak.[17] En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.[18] En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.[19] Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.

1 Corintios 4:8-13
[8] Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle tog maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers![9] Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel; want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense.[10] Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer.[11] Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond,[12] en swoeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën; word ons vervolg, ons verdra dit;[13] word ons belaster, ons troos; soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe.

Hebreos 10:32-34
[32] Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het,[33] gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het.[34] Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself 'n beter en blywende besitting in die hemele het.

Hebreos 11:33-38
[33] wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop,[34] die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leërs van vreemdes op die vlug gedryf het.[35] Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry.[36] Ander weer het die proef van bespottinge en geselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis.[37] Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel --[38] die wêreld was hulle nie werd nie -- hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond.

Hechos 12:1-19
[1] Sa' eb li cutan a'an laj Herodes quixtiquib xrahobtesinquileb laj pâbanel.[2] Quixtakla xcamsinquil riq'uin ch'îch' laj Jacobo li ras laj Juan.[3] Laj Herodes quixq'ue retal nak eb laj judío que'saho' xch'ôl riq'uin li c'a'ru quixbânu. Jo'can nak quixtakla ajcui' xchapbal laj Pedro. Quixbânu a'in sa' li nink'e nak neque'xcua' li caxlan cua mâc'a' xch'amal.[4] Nak ac xchape' laj Pedro, li rey Herodes quixtakla sa' tz'alam ut quixk'axtesi sa' ruk'eb câhib ch'ûtal chi soldado re te'xc'ac'ale. Câhib chi soldado cuan sa' li junjûnk ch'ûtal. Laj Herodes cuan sa' xch'ôl nak tixc'am chiruheb li tenamit nak ac xrake' li nink'e re te'xrak âtin sa' xbên.[5] Jo'can nak laj Pedro ilbil chi us xbaneb li soldado re nak inc'a' tâêlelik. Abanan eb laj pâbanel cau yôqueb chi tijoc chirix.[6] Ac cuulac re xk'ehil nak tâc'amek' laj Pedro xban laj Herodes chiruheb li tenamit. Sa' li k'ojyîn a'an laj Pedro yô chi cuârc sa' xyiheb li cuib chi soldado bac'bo riq'uin cadena. Ut cuanqueb ajcui' laj c'ac'alenel chire li oquebâl re li tz'alam.[7] Ut xakâmil jun x-ángel li Dios bar cuan cui' laj Pedro ut quixcutanobresi sa' li tz'alam. Li ángel quixt'otz'otz'i laj Pedro ut quirajsi. Quixye re: -Cuaclin. Sêba âcuib, chan. Ut sa' junpât quit'ane' li cadena chi ruk'.[8] Ut li ángel quixye re: -Q'ue lâ cuak' châcuix ut q'ue lâ xâb châcuok, chan re. Ut laj Pedro quixbânu jo' quiyehe' re. Ut li ángel quixye cui'chic re: -Tz'ap âcuib sa' lâ t'icr ut yo'o chicuix, chan.[9] Laj Pedro cô chirix li ángel. Abanan inc'a' naxnau nak tz'akal yâl li yô chixbânunquil li ángel. Sa' xch'ôl laj Pedro nak visión li yô chirilbal.[10] Que'cuulac cuan cui' li jun ch'ûtal chi soldado ut que'nume' aran. Ut que'cuulac cui'chic cuanqueb cui' li jun ch'ûtal chic. Ut que'nume' aran toj que'cuulac cuan cui' li puerta ch'îch' li na-ux cui' oc sa' li tenamit. Ut li puerta a'an quixte rib xjunes chiruheb. Que'el ut que'xk'ax jun li nim be. Aran quicanabâc xjunes laj Pedro xban li ángel.[11] Laj Pedro quixq'ue retal li c'a'ru quixc'ul ut quixye sa' xch'ôl: -Anakcuan ninnau chi tz'akal nak li Kâcua', a'an li xtaklan chak re li ángel. Xinixcol sa' ruk' laj Herodes. Ut xinixcol ajcui' sa' ruk'eb chixjunileb laj judío li te'raj xbânunquil raylal cue, chan.[12] Nak quixtau ru li c'a'ru quixc'ul, laj Pedro cô sa' rochoch lix María lix na' laj Juan li nayeman Marcos re. Aran ch'utch'ûqueb nabaleb laj pâbanel yôqueb chi tijoc.[13] Quixt'och't'och'i li puerta li cuan chiru nebâl. Ut cô jun li xka'al xRode xc'aba' chirabinquil ani cuan aran.[14] Quixnau ru xyâb xcux laj Pedro. Inc'a' quixte li puerta chiru. Xban xsahil xch'ôl, cô sa' ânil chixyebal resil reheb li cuanqueb sa' cab nak laj Pedro cuan chire puerta.[15] Eb li cuanqueb sa' cab inc'a' que'xpâb li quixye. -Xlôco' âcuu, chanqueb re. Abanan lix Rode quixye cui'chic reheb nak yâl nak a'an laj Pedro. Que'chak'oc ut que'xye re: -A'an yal xmuhel, chanqueb re.[16] Nak yôqueb chi âtinac, laj Pedro toj yô ajcui' chixt'ochbal li puerta. Nak que'xte li puerta que'ril laj Pedro. Sachsôqueb xch'ôl que'cana.[17] Quixtaksi li ruk' re nak te'xcanab chokînc, ut quixserak'i reheb chanru nak qui-isîc sa' tz'alam xban li Kâcua'. Quixye reheb: -Yehomak resil a'in re laj Jacobo ut reheb chixjunileb laj pâbanel, chan. Ut chirix a'an cô sa' jalan na'ajej.[18] Nak quisakêu que'xq'ue retal nak mâ ani chic laj Pedro sa' tz'alam. C'ajo' nak que'sach xch'ôleb li soldado chirilbal li c'a'ru quic'ulman. Yôqueb chixyebal chi ribileb rib: -¿C'a'ru xc'ul laj Pedro? ¿Bar xcô? chanqueb.[19] Ut laj Herodes quixtakla xsiq'uinquil. Nak inc'a' que'xtau quixq'ue sa' xbêneb laj c'ac'alenel ut quixtakla xcamsinquileb. Chirix a'an laj Herodes qui-el Judea ut cô chi cuânc aran Cesarea.

Hechos 9:1-14
[1] Nak yô chi c'ulmânc a'in, laj Saulo toj yô chixrahobtesinquileb li neque'pâban re li Kâcua' ut yô chixyebal nak toj tixcamsiheb. Jo'can nak cô riq'uin li xyucua'il aj tij.[2] Ut quixtz'âma lix hu chiru re tixk'axtesi sa' eb li cab li neque'xch'utub cui' ribeb laj judío aran Damasco re târûk tixchapeb laj pâbanel li tixtau aran, jo' cuînk jo' ixk. Tixchapeb ut tixc'ameb chi prêxil Jerusalén.[3] Yô chi xic ut nak ac cuulac re sa' li tenamit Damasco, sa' junpât quisute' xban jun chanchan xam quichal sa' choxa.[4] Quit'ane' sa' ch'och' laj Saulo ut quirabi jun xyâb cux yô chixyebal re: -At Saulo, at Saulo, ¿C'a'ut nak yôcat chixbânunquil raylal cue?-[5] Laj Saulo quixye: -¿Anihat lâat, at Kâcua'?- Ut li yô chi âtinac quixye: -Lâin li Jesús li xic' yôcat chirilbal. Yôcat chixtacuasinquil âcuib nak xic' yôcat chicuilbal, chan.[6] Nasicsot xban xxiu laj Saulo nak quixye: -Kâcua', ¿c'a'ru tâcuaj tinbânu? chan. Ut li Kâcua' quixye: -Cuaclin ut ayu sa' li tenamit, ut aran tâyehek' âcue c'a'ru us tâbânu, chan.[7] Ut eb li cuînk li yôqueb chi xic rochben sachsôqueb xch'ôl que'cana. Yôqueb chirabinquil li yô chi âtinac, abanan inc'a' que'ril ru li ani yô chi âtinac.[8] Quicuacli laj Saulo ut nak quixte li xnak' ru, inc'a' chic qui-iloc. Ch'ilonbil chi ruk' nak quic'ame' sa' li tenamit Damasco.[9] Aran quicuan chiru oxib cutan. Inc'a' na-iloc ut inc'a' quicua'ac chi moco qui-uc'ac.[10] Aran Damasco cuan jun laj pâbanel aj Ananías xc'aba'. Li Kâcua' quiâtinac riq'uin sa' visión ut quixye re: -At Ananías.- Quichak'oc ut quixye re: -Cue'quin, Kâcua'.-[11] Ut li Kâcua' quixye re: -Lâin tinye âcue, ayu sa' rochoch laj Judas li cuan sa' li nim be li Tîc neque'xye re. Aran tâsic' jun li cuînk li xchal chak Tarso. Aj Saulo xc'aba'. A'an yô chi tijoc aran.[12] Laj Saulo xril jun li visión. Xat-oc riq'uin nak xril ut xaq'ue lâ cuuk' sa' xbên re nak tâilok cui'chic, chan li Kâcua'.[13] Laj Ananías quichak'oc ut quixye: -At Kâcua', nabal que'yehoc resil cue nak xic' narileb laj pâbanel li cuînk a'an. C'ajo' li raylal nalajxbânu reheb lâ cualal âc'ajol li cuanqueb aran Jerusalén.[14] Ut jo'can ajcui' arin xq'uehe' xcuanquil xbaneb li xbênil aj tij chixq'uebaleb sa' tz'alam chixjunileb li neque'pâban âcue, chan laj Ananías.

Gálatas 1:13
Ac êrabiom ajcui' resil chanru nak quincuan chak sa' lix pâbâleb laj judío. Lâex nequenau nak k'axal nabal li raylal quinbânu reheb li neque'pâban re li Dios ut quinyal ink'e chixsachbal ruheb laj pâbanel.

Apocalipsis 2:8-10
[8] Ut quixye cui'chic cue: -Tz'îban riq'uin lix takl li Dios, li na-iloc reheb li jun ch'ûtal chi aj pâbanel li cuanqueb Esmirna. Ut tâye re: Li ac cuan chak sa' xticlajic ut cuânk ajcui' toj sa' roso'jic, li quicam ut quicuacli cui'chic chi yo'yo sa' xyânkeb li camenak, naxye êre chi jo'ca'in:[9] Lâin ninnau chanru cuanquex. Ninnau chixjunil li raylal nequec'ul. Ninnau nak neba'ex. Abanan cuan êbiomal riq'uin li Dios. Ninnau nak nequexmajecuâc xbaneb li neque'xye nak tz'akaleb aj judío, abanan inc'a' neque'c'anjelac chiru li Dios. Aj c'anjeleb ban chiru laj tza.[10] Mexxucuac xban li raylal li tâchâlk sa' êbên. Cuanqueb sa' êyânk li te'q'uehek' sa' tz'alam xbaneb laj c'anjel chiru laj tza re xyalbal rix lê pâbâl. Têc'ul raylal, abanan inc'a' najt têc'ul. Mich'inan êch'ôl. Cauhak ban êch'ôl toj chirix lê camic ut lâin tinq'ue êre lê k'ajcâmunquil. Chanchan nak tinq'ue lê corona nak tinq'ue lê yu'am chi junelic.

Hechos 26:9-11
[9] Yâl nak junxil lâin xinc'oxla nak us xrahobtesinquileb li neque'xpâb li Jesús aj Nazaret.[10] Lâin quinq'ueheb chi tz'apec' sa' tz'alam nabaleb laj pâbanel. Ut q'uebil incuanquil chixbânunquil a'an xbaneb li xbênil aj tij. Ut nak neque'camsîc laj pâbanel, lâin quin-oquen ajcui' chirixeb re te'camsîk. A'in quilajinbânu aran Jerusalén.[11] Nabal sut quintakla xsac'baleb sa' li cab li neque'xch'utub cui' ribeb laj judío. Quinpuersiheb chixmajecuanquil xc'aba' li Jesús. Xban nak c'ajo' injosk'il sa' xbêneb, quebintâke yalak bar sa' eb li jalanil tenamit re xbânunquil raylal reheb.

1 Corintios 4:12
Cau nocotrabajic re xnumsinquil li cutan junjûnk. Nak neque'xbânu mâusilal ke, lâo nakabânu usilal reheb. Ra neque'xbânu ke li xic' neque'iloc ke ut nakacuy xnumsinquil li raylal li neque'xbânu ke.

Hechos 12:1
Sa' eb li cutan a'an laj Herodes quixtiquib xrahobtesinquileb laj pâbanel.

Filipenses 3:6
Xinq'ue inch'ôl chixbânunquil chixjunil li chak'rab li neque'xbânu laj fariseo toj retal nak quinrahobtesiheb laj pâbanel. Chiruheb laj fariseo mâc'a' inmâc xban nak xinbânu chixjunil li tz'îbanbil sa' li chak'rab.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info