A A A A A

Iglesia: [Iglesia Asistente]


Hebreos 10:24-25
[24] Ñucanchipura parijumanda iyarishunchi, mas mas llaquinaungaj alirangajpas yanapanausha;[25] ñucanchi tandarimunara mana saquisha, huaquinguna rashcasna, astaun animarisha rimanausha, shinallara mas mas casna rasha canguna Cristo shamuna punzha mayanllayashcara ricusha.

Mateo 18:20
Maibís ishquipura asha, quinsapura ashas, ñuca shutii tandarimujpi, chihui tiasha ñuca paiguna chaupi shungüi.

Colosenses 3:16
Cristo shimi canguna shungüi undajta tiachu. Cangunapura yachachichi, camachichi tucui yachanahua, salmos nishcaunahua, alma cantanaunahua, gracia nishca ali iyaihua Señorda cantasha canguna shungüi.

Efesios 4:11-13
[11] Paillara cuca: Huaquingunara apóstoles nishca Dios cachashca runauna tucungaj, shujgunara Diosmanda rimajguna, shujgunara evangelio ali shimira rimajguna, shujgunaraga ricujgunas yachachijgunas,[12] quirijgunara alichingaj Diosta sirvinauchu, shinallara Cristo cuerpo nishca aichara shinzhiyachingaj;[13] tucui ñucanchi shujllai pactanagama, quirinais, Diospa Churira ricsinais, caran dueño ali shunguyuj runa pactanagama, pactajta runa tucungaj, Cristohua undachishca;

Hechos 2:42
Quirijguna cachashca runauna yachachishcaunai catinauca, paigunapura parijumanda llaquinausha, tandara paquinais, Diosta mañanáis.

Romanos 10:17
Shinajpi, quirina uyanamandami shamun, shinallara uyanas Diospa shimimandami shamun.

Mateo 16:18
Ñucas canda nini: Can Pedro nishca angui. Cai peñas ahuai ñuca iglesiara sicachishami. Ucu pacha ushaiguna paita mana vencinaungachu.

Hechos 9:31-32
[31] Iglesiauna ganaslla tucucami, Judea, Galilea, Samaría nishca partiunai. Iñasha rinauca, Señorda manzhaushcai causausha, Santo Espirituhua shinzhiyachishca anauca.[32] Pedro caran partima purisha Lida nishca llactai causaj quirijgunama shamuca.

Mateo 6:33
Astaun, ñaupa punda Dios mandana pachara pai ali causanaras mascaichi, cai tucuira cangunajta yapashca anga.

Santiago 1:22
Uyashca shimira pactachijguna tucuichi, ama uyajgunalla, cangunallara umachisha.

2 Timoteo 4:2
shimira camachi, nisha, shinzhira rimai, horas ajpis mana ajpis, intindichi, camachi, yachachi, tucui chapanahua, ali yachanahuas.

Mateo 28:19-20
[19] Chiraigumanda richi, runaunara yachachichi tucui llactaunai, paigunara bautisaichi Yaya shutii, Churi shutii, Santo Espíritu shutiis.[20] Paigunara tucui ñuca cangunara mandashcaunara huacachingaj yachachichi. Ñucaga cangunahua pariju tiaushami tucui punzhaunai, mundu tucurinagama. Amen.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972