A A A A A

Mal Personaje: [Traición]


Mateo 27:3-4
[3] Shinajpi Judas, paita entregaj runa, Jesús causayachishcara ricusha, arrepentirisha, quinsa chunga cullquira cutichica sacerdote apuunama, rucuunamas.[4] Paigunara nica: Ucharashcanimi, ucha illaj yahuarda entregasha cangunama. Paigunaga: Cai, ¿imajta valin ñucanchijta? Canmi yachangui, ninauca.

Mateo 6:14-15
[14] Canguna runaunara paiguna manali rashcaunara perdonajpi, shinallarami camba ahua pachai tiaj Yaya cangunara perdonanga.[15] Astaun canguna runaunara paiguna manali rashcaunara mana perdonajpi, shinallarami canguna Yaya canguna rashca manaliunara mana perdonangachu.

Marcos 11:25
Shinallara imahoras Diosta mañausha, perdonanguichi, maicanhuas imaras charisha perdonangaj. Chasna rajpiga canguna ahua pachai tiaj Yaya canguna ucharashcaunara perdonangami.

Mateo 7:12
Shinasha tucui imaras canguna munanguichi runauna cangunahua rangaj, shinallara raichi paigunahua. Caimi ley nishca shimi Diosmanda rimajguna shimimi.

Hebreos 4:15
Shu ñucanchi tormendarishcara mana sintij sacerdote atun apura mana charinchichu, paiga ñucanchisna tucuibi tentashca aca, astaun ucha illaj.

Romanos 3:23
Tucui runauna ucharanaushcami, Diospa sumajmanda anzhurinaushcami;

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972