A A A A A

Ángeles y demonios: [Ángeles Guardianes]


1 Corintios 4:9
Ñuca ricujpi, ñucanchi Dios cachashca runauna asha, pai ñucanchira churashcami puchucaigunara cuenta ricui tucungaj, huañungaj tarípashcaunara cuenta. Ricui tucushcanchi mundu ñahui pambais, angelguna ñahui pambais, runauna ñahui pambais.

1 Juan 4:1
Llaquishcauna, ama tucui espiritura quiringuichi. Astaun paigunara camaichi, paiguna Diosmanda ashcara mana ashcaras. Ashca llulla rimajguna llucshinaushcami cai pachai.

Hechos 8:26
Shu Diospa ángel Felipera rimaca, Atari, nisha, sur nishca quinri partima ri, Jerusalenmanda Gaza llactama riña nambira. Chihui runa illaj parti.

Hechos 12:15
Paiguna rimanauca: Can nusparisha rimaungui. Huarmiga: Ciertomi nini, nica. Paiguna randi: Paihua aya anga, ninauca.

Colosenses 2:18
Ama lugarda cuichichu pihuas cangunamanda canguna ganashcara quichungaj, manso shungura charini nisha, angelgunara alabasha, paiguna mana ricushcai satirisha, yangamanda umai punguirisha paiguna ucha aicha iyaibi.

Daniel 9:21
man dar besimeldžiant, vakarinės aukos metu, greitai atskridęs, prie manęs prisilietė Gabrielius, kurį anksčiau buvau matęs regėjime.

Oseas 10:13
Jūs arėte nedorybę, pjovėte neteisybę ir valgėte melo vaisius. Kadangi pasitikėjote savo keliais, karžygių daugybe,

Oseas 12:1
Efraimas gano vėją ir vejasi rytų vėją, kasdien daugina melus ir sunaikinimą. Jie tariasi su Asirija ir gabena aliejų į Egiptą.

Hebreos 1:14
Argi jie visi nėra tarnaujančios dvasios, išsiųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą?

Hebreos 13:2
Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus.

Judas 1:6-9
[6] Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę, Jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui.[7] Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui ne tokį kūną, lieka pavyzdžiu, kentėdami amžinos ugnies bausmę.[8] Taip ir šitie sapnuotojai suteršia kūną, niekina viešpatystę, piktžodžiauja šlovingiesiems.[9] Kai arkangelas Mykolas, besiginčydamas su velniu, varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdrįso mesti piktžodiško kaltinimo, bet pasakė: ‘‘Tesudraudžia tave Viešpats!’‘

Lucas 16:22
Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas.

Mateo 18:10
Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą’‘.

Salmos 34:7
Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie Jo bijo, ir išgelbsti juos.

Salmos 91:11
Jis įsakys savo angelams saugoti tave visuose keliuose.

Salmos 103:20
Laiminkite Viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę.

Apocalipsis 5:11
Aš pažvelgiau ir išgirdau balsą daugybės angelų aplinkui sostą, būtybių ir vyresniųjų; jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai.

Apocalipsis 19:10
Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis pasakė: ‘‘Žiūrėk, kad to nedarytum! Aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie turi Jėzaus liudijimą. Dievą garbink! Nes Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia’‘.

Zacarías 5:9
Pakėlęs akis, pamačiau dvi moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, kurie buvo panašūs į gandro sparnus. Jos pakėlė indą aukštyn.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info