A A A A A

Adicional: [Alcohol]


1 Pedro 4:3
Ña basta ñucanchi ñaupa horas Gentilguna munaira rasha causana tiempo, imahoras puriucanchi irus iyaibi, ucha aicha munaibis, machanaunais, istai yalijta micunais, chijnihuaj runa rashca diosgunara alabaushcais.

1 Timoteo 5:23
Canga ama yacullara upichu, astaun ansa vinora upi camba icsa huajlishcamanda, can caran rato ungushcamandas.

Efesios 5:18
Vinohua ama machaichichu, paihuajpi nusparína tian; astaun Espirituhua undashca aichi,

Romanos 13:13
Punzhai cuenta purishunchi, ali shunguhua, ama yapajta micusha, ama machasha, ama shujhua tacarisha, ama nuspasha causausha, ama macananausha, ama chijnishas.

1 Corintios 10:23-24
[23] Tucuira rangaj lugarmi ani, shinajllaira mana tucuichu sirvin rangaj. Tucuira rangaj lugar ani, shinajllaira mana tucuichu ñucara shinzhiyachin.[24] Pihuas paihua quiquin ali tucunara ama mascachu, astaun shujpa ali tucunara mascachu.

Gálatas 5:19-21
[19] Aicha rashcaunaga pajllai ricurimunaun, caigunami: shujpa huarmira apiña, shujhua tacarina, irus iyai, aicha munashcara rana,[20] runa rashca diosta alabana, sagranauna, chijninauna, pinanausha causana, tumbanauna, piñarinauna, macanauna, piñanauna, llulla quirinauna,[21] shujguna charishcamanda chijninauna, huañuchinauna, machanauna, yali micuna upina istauna, casna ranaunandi. Cangunara nini: casnara rajguna Dios mandana pachara mana apinaungachu.

1 Corintios 9:19-23
[19] Mana pihuas ñucara mandajllaira, ñuca tucui runaunara sirvij tucushcani mas runaunara ganangaj.[20] Judiogunama, judio cuenta tucucani, judiogunara ganangaj. Ley mandashca shimira uyajgunama, ley shimira uyajsna tucucani, uyajgunara ganangaj, ñuca mana uyaj ashallara.[21] Ley shimira mana charijgunama, ley shimira mana charij cuenta tucucani, paigunara ganangaj, ñuca mana Dios mandashca shimi illaj asha, astaun Cristo mandashca shimira uyaj ani.[22] Samba ajgunama samba sami tucucani, sambaunara ganangaj. Tucui runaunama ima tonos tucucani, ima tonoras rasha huaquingunara quishpichingaj.[23] Cai tucuira rauni evangelio shimira llaquishcaraigumanda, paihua bendicionmanda imaras apingaj.

Romanos 14:15-21
[15] Astaumbas can camba uquira llaquichisha micunamanda, ña mana llaquishcahua puriunguichu. Ama huajlichichu camba uquira camba micunamanda, imasna Cristo paimanda huañucami.[16] Can ali ranaga ama manali rimai tucuchu.[17] Dios mandana pacha mana micunachu, mana upinachu, astaun ali causana, ganas shungu, cushi shungus, Santo Espiritui.[18] Maican runa cai samiunai Cristora sirvisha Diosta cushiyachin, runaunahuas alimi nishca anga.[19] Shinajpi imaras ganas shungura cusha, imaras parijumanda shinzhiyachisha, caigunara catishunchi.[20] Diospa tarabanara ama huajlichichu micunamanda. Tucui micuna micunallami, astaumbas mana valinzhu shujgunara nijtachishca urmachingaj micunahua.[21] Alimi aichara mana micungaj, vinoras mana upingaj, imaras mana rangaj, camba uquira ama urmachingaj, ama piñaringaj, ama irquiyangaj.

Juan 2:3-11
[3] Borai, vino pishijpi, Jesuspa mama paita nica: Vino illan.[4] Jesús paita nica: ¿Huarmi, imarasha casna rimahuangui? Ñuca horas chara mana pactamunzhu.[5] Paihua mama sirvijgunama nica: Tucui pai ima rimashcaras ranguichi.[6] Chihui socta atun rumi quisauna tianauca, judioguna armana yachai tono, caran quisa quinsa manga tupu aca.[7] Jesús paigunara nica: Quisaunara undachichi yacuhua. Shinajpi undajta undachinauca.[8] Shinajpi paigunara nica: Llucchichi cuna; borayuj dueñoma apaichi. Apanaucami.[9] Cai yacumanda rashca vinora camashca huasha, borayuj dueño maimanda apamushcara mana yachasha, randi yacura llucchij sirvijguna yachanaucami, pai carira cayaca.[10] Carira nica: Tucui runa ñaupa punda ali vinora upichin; pactajta upishca huasha yanga vinora cun; randi can ali vinora cunagama huacachishcangui.[11] Cai ñaupa punda munanaita ricurinara Jesús Galileai tiaj Caná llactai rarcami, paihua sumajta ricuchisha. Pai yachachishca runauna paihuajpi quirinauca.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972