A A A A A

Pecados: [Adulterio]


1 Corintios 6:18
Mêbânu chic li mâusilal. Chixjunil li c'a'ak re ru chi mâquil k'axal yibru. Abanan li co'bêtac yumbêtac k'axal cui'chic yibru xban nak li ani namâcob chi toj mâji' sumsu, li jun a'an naxmux rib xjunes rib.

Éxodo 20:14
Mexmuxuc caxâr.

Hebreos 13:4
Us li sumlâc aban tento che-oxlok'i lê sumlajic. Mâc'a' c'a'ru chebalak'i cui' êrib. Li Dios târakok âtin sa' xbêneb li neque'xmux ru lix sumlajiqueb, jo' ajcui' sa' xbêneb laj co'bêt laj yumbêt.

Santiago 4:17
Li naxnau xbânunquil li us, ut inc'a' naxbânu, a'an mâc naxbânu.

Jeremías 13:27
Lâin xinqßue retal li mâusilal nequebânu. Lâin xcuil nak nequelokßoniheb li jalanil dios saß eb li tzûl ut saß eb li ru takßa. Chanchanex li nequeßxmux ru xsumlajiqueb. Tâchâlk li raylal saß êbên lâex li cuanquex Jerusalén. Lâex incßaß nequecanab xbânunquil li mâusilal. ¿Joß najtil chic texcuânk saß li mâusilal? chan li Dios.

1 Juan 1:9
Cui nakaxôto li kamâc chiru li Dios, relic chi yâl nak a'an tîc xch'ôl chixcuybal chixsachbal li kamâc, ut târisi chixjunil li kamâusilal.Cui ut nakaye nak inc'a' xomâcob nakaq'ue li Dios chok' aj tic'ti'. Ut inc'a' nakapâb li râtin.

Lucas 16:18
Li ani tixjach rib riq'uin li rixakil ut tâsumlâk riq'uin jalan chic ixk, a'an tixmux ru lix sumlajic. Ut li cuînk li tâsumlâk riq'uin junak ixk li ac xjach rib riq'uin lix bêlom, tixmux ru lix sumlajic.

Mateo 19:9
Ut lâin tinye êre nak yalak ani tixcanab rixakil chi mâcua' xmâc yumbêtac, ut tixc'am jalan chic ixk, li jun a'an tixmux ru lix sumlajic. Ut li ani tixc'am chok' rixakil li ixk li canabanbil, li jun a'an tixmux ajcui' ru lix sumlajic, chan li Jesús.

Proverbios 6:32
Li ani naxchßic rib riqßuin junak sumsu, aßan mâcßaß xnaßleb. Li jun aßan naxsach rib xjunes.

Romanos 7:2-3
[2] Nak nasumla junak ixk junaj chic ru riq'uin lix bêlom. Tz'îbanbil sa' li chak'rab nak inc'a' chic naru neque'xjach rib a' yal jo' najtil yo'yôk li bêlomej. Aban cui nacam li bêlomej, li câmc najachoc reheb ut li ixk nacana xjunes.[3] Cui toj yo'yo lix bêlom ut naxsume jalan chic cuînk, a'an naxmux ru lix sumlajic. Cui nacam li bêlomej, mâc'a' chic xcuanquil li chak'rab a'an sa' xbên li ixk. Moco tixmux ta chic ru lix sumlajic cui nasumla riq'uin jalan chic cuînk.

Marcos 10:11-12
[11] Ut li Jesús quixye reheb: -Li ani tixjach rib riq'uin li rixakil ut tixc'am jalan chic ixk, a'an tixmux ru lix sumlajic.[12] Ut cui junak ixk tixjach rib riq'uin lix bêlom, ut tâc'amek' xban jalan chic cuînk, a'an tixmux ru lix sumlajic.-

Mateo 5:27-32
[27] rabiom resil nak quiyeman najter: Matmuxuc caxâr.[28] Ut lâin tinye êre nak yalak ani tixca'ya junak ixk re xrahinquil ru, ac xmux ru lix sumlajic xban xrahinquil ru.[29] Lê najter na'leb tento têcanab chi junaj cua. Li c'a'ak re ru tâq'uehok êre chi mâcobc, têtz'ektâna. Cui li xnak' lâ cuu li cuan sa' ânim naq'uehoc âcue chi mâcobc, us raj nak tâcuisi ut tâtz'ek. K'axal us nak tâsachk li xnak' âcuu chiru nak tatxic lâat sa' xbalba.[30] Cui lâ nim uk' naq'uehoc âcue chi mâcobc, us raj cui tâyoc' ut tâtz'ek. K'axal us nak tâsachk lâ cuuk' chiru nak tatxic lâat sa' xbalba.[31] Ut yebil ajcui' chi jo'ca'in: Li ani tixjach rib riq'uin li rixakil, tento nak tixyîb li hu re xjachbal rib ut tixq'ue re.[32] Abanan lâin ninye êre lix yâlal a'an. Li ani naxjach rib riq'uin li rixakil chi inc'a' xmux ru xsumlajic li ixakilbej, a' li bêlomej cuan xmâc nak li ixk a'an tixmux ru xsumlajic. Ut li ani tâc'amok re li ixk, li ac xcanabâc xban xbêlom, li cuînk a'an naxmux ru li sumsu.

1 Corintios 6:9-16
[9] ¿Ma inc'a' nequenau nak eb li inc'a' tîqueb xch'ôl inc'a' te'rêchani lix nimajcual cuanquilal li Dios? Mêbalak'i êrib. Eb laj co'bêt ut eb laj yumbêt inc'a' te'rêchani lix nimajcual cuanquilal li Dios, chi moco li neque'lok'onin re li jalanil dios, chi moco eb laj muxul caxâr. Ut eb li cuînk li neque'mâcob riq'uineb li rech cuînkilal inc'a' ajcui' te'rêchani lix nimajcual cuanquilal li Dios. Jo'can nak mêbalak'i êrib chi xc'oxlanquil nak us yôquex cui toj yôquex chixbânunquil li mâusilal a'in.[10] Eb laj êlk' ut eb li neque'xrahi ru li biomal inc'a' te'rêchani lix nimajcual cuanquilal li Dios, chi moco laj calajenak, chi moco laj majecuanel, chi moco laj balak' te'rêchani lix nimajcual cuanquilal li Dios.[11] Usta cuanqueb junjûnk sa' êyânk jo'can que'xbânu chak, abanan anakcuan cuybil sachbil chic lix mâqueb. Santobresinbileb chic ut tîcobresinbileb chic lix ch'ôl sa' xc'aba' li Kâcua' Jesucristo ut xban li Santil Musik'ej.[12] Cuan li neque'yehoc: Lâin naru tinbânu chixjunil li c'a'ru tincuaj xbânunquil. Yâl nak naru xbânunquil chixjunil abanan moco chixjunil ta us xbânunquil. Lâin naru ninbânu chixjunil li nacuaj, abanan inc'a' tinbânu cui nacuec'a nak junes a'an tâxic inch'ôl chirix.[13] Li Dios quixyîb li tzacaêmk re li kasa' ut quixyîb li kasa' re li tzacaêmk. Yâl ajcui', aban tâcuulak xk'ehil nak li Dios tixsach li tzacaêmk jo' ajcui' li katibel. Li Dios inc'a' coxyo'obtesi re li co'bêtac yumbêtac. Coxyo'obtesi ban re nak toc'anjelak chiru li Kâcua'. Ut li Kâcua' a'an li na-iloc ke.[14] Li Dios li quicuaclesin re li Kâcua' Jesucristo chi yo'yo sa' xyânkeb li camenak, a'an ajcui' tâcuaclesînk ke chi yo'yo riq'uin lix cuanquil.[15] ¿Ma inc'a' nequenau nak lâo aj pâbanel jo' li rok ruk' li Kâcua' Jesucristo? ¿Ma târûk ta bi' takajunaji kib riq'uineb li ixk li neque'xc'ayi rib? Mâ jok'e naru xban nak lâo rok ruk' li Cristo ut junajo chic riq'uin nak cuanco.[16] ¿Ma inc'a' nequenau nak li ani namâcob riq'uin junak ixk aj mâc junajeb chi tz'ejcualej neque'cana? Tz'îbanbil sa' li Santil Hu nak junajakeb chi tz'ejcualej chi xca'bichaleb.

Lucas 18:18-20
[18] Jun li cuînk nim xcuanquil sa' xyânkeb laj judío quiâtinac riq'uin li Jesús ut quixye re: -At châbil tzolonel, ¿c'a'ru târûk tinbânu re nak tincuêchani li yu'am chi junelic? chan.[19] Li Jesús quixye re: -¿C'a'ut nak nacaye châbil cue cui inc'a' nacanau anihin lâin? Jun ajcui' li châbil ut a'an li Dios.[20] Lâat ac nacanau c'a'ru naxye sa' li chak'rab: Matmuxuc caxâr. Mâcamsi âcuas âcuîtz'in. Mat-elk'ac. Matyo'oban tic'ti' chirix âcuas âcuîtz'in. Cha-oxlok'i lâ na' âyucua', chan li Jesús re.

1 Tesalonicenses 4:3-5
[3] Li Dios naraj nak texcuânk sa' santilal. Mexco'bêtac mexyumbêtac.[4] Eb laj pâbanel tento nak te'sumlâk sa' xyâlal ut che'xnauhak cuânc sa' tîquilal chi ribileb rib ut te'xq'ue xlok'al chi ribileb rib.[5] Eb li inc'a' neque'xnau ru li Dios, neque'xbânu li yibru na'leb li neque'xrahi ru xbânunquil. Mêbânu jo' neque'xbânu eb a'an.

Marcos 7:20-23
[20] Ut quixye ajcui' li Jesús reheb: -Li inc'a' us naxc'oxla sa' xch'ôl, a'an namâcob cui'.[21] Sa' xc'a'ux junak nachal chak li mâus aj na'leb, li muxuc caxâr, li co'bêtac yumbêtac, ut li xcamsinquil ras rîtz'in.[22] Ut sa' xc'a'ux ajcui' nachal li elk'ac, lix rahinquil ru c'a'ru re ras rîtz'in, li mâusilal, li balak'înc, li xbânunquil li xutânalil na'leb, li cakalînc, li majecuânc, li k'etk'etil, ut lix majelil na'leb.[23] Chixjunil li mâus aj na'leb a'in sa' xc'a'ux junak nachal chak ut a'an namâcob cui' li junjûnk.-

Mateo 15:17-20
[17] ¿Ma toj mâji' nequetau xyâlal nak chixjunil li c'a'ru naxtzaca junak, a'an moco sa' xch'ôl ta naxic? Tîc sa' xsa' naxic ut chirix a'an naxtz'ek cui'chic.[18] Li inc'a' us na-el sa' xtz'ûmal re li junjûnk, a'an sa' lix ch'ôl nachal. Ut a'an a'in li namâco' cui'.[19] Sa' lix ch'ôl junak nachal chak li mâus aj na'leb, li camsînc ras rîtz'in, li muxuc caxâr, li co'bêtac yumbêtac, li elk'ac, li k'abânc ut li majecuânc.[20] Chixjunil li mâus aj na'leb a'in sa' xch'ôl junak nachal chak, ut a'an li namâco' cui' li junjûnk. Ut li cua'ac chi inc'a' ch'ajbil li uk'ej, mâcua' a'an li namâco' cui' li cuînk, chan.

Proverbios 5:18-23
[18] Kßaxal lokß nak cuânkeb lâ cualal âcßajol. Chisahokß taxak saß âchßôl riqßuin lâ cuixakil li xatsumlâk cuiß saß âsâjilal.[19] Lâ cuixakil, aßan châbil ut chßinaßus. Chanchan xchßinaßusal li quej. Chisahokß taxak âchßôl riqßuin xban nak junelic tatxra ut tixcßojob âchßôl.[20] ¿Cßaßut nak tâxic âchßôl chirix junak ixk incßaß us xnaßleb? Ut, ¿cßaßut nak tâkßalu cui mâcuaß tzßakal âcuixakil?[21] Li Kâcuaß yô chirilbal chanru lix naßleb li junjûnk. Ut junelic yô chixqßuebal retal cßaßru nequeßxbânu.[22] Li incßaß useb xnaßleb, aß ajcuiß li mâusilal li nequeßxbânu nasachoc reheb. Chanchan bacßbôqueb xban li mâc nequeßxbânu.Xban nak mâcßaß xnaßleb naxqßue lix yußam chi sachc. Ut xban nak incßaß naxcuy rib, xjunes naxsach rib.[23] Xban nak mâcßaß xnaßleb naxqßue lix yußam chi sachc. Ut xban nak incßaß naxcuy rib, xjunes naxsach rib.

Juan 8:4-11
[4] Que'xye: -At tzolonel, li ixk a'in yô chixmuxbal ru xsumlajic nak xkatau.[5] Sa' li chak'rab li quixq'ue ke laj Moisés naxye nak cutbileb chi pec nak te'camsîk eb li ixk li neque'xmux ru lix sumlajic jo' xbânu li ixk a'in. Ut lâat, ¿c'a'ru nacaye? chanqueb.[6] Que'xye re li Jesús chi jo'can yal re rilbal c'a' na ru tixye xban nak yôqueb chixsic'bal c'a'ru te'xjit cui'. Aban li Jesús quixxulub rib ut qui-oc chi tz'îbac chiru ch'och' riq'uin ru'uj ruk'.[7] Ut xban nak yôqueb chixpatz'bal, li Jesús quixakli cui'chic ut quixye reheb: -Li ani mâc'a' xmâc sa' êyânk, a'an li xbên li tixcut li pec, chan.[8] Ut quixxulub rib ut qui-oc cui'chic chi tz'îbac chiru ch'och'.[9] Nak que'rabi li c'a'ru quixye, que'rec'a rib xban nak cuanqueb xmâc ut que'oc chi êlc chi xjûnkaleb. Xbên cua que'el li chêquel cuînk ut chirixeb a'an que'el li toj sâjeb. Quicana xjunes li Jesús ut li ixk xakxo chiru.[10] Li Jesús quixakli cui'chic ut quixye re li ixk: -¿Bar cuanqueb li yôqueb chi jitoc âcue? ¿Ma mâ ani xq'uehoc âcue chixtojbal âmâc? chan.[11] Ut li ixk quixye re: -Mâ jun, Kâcua'.- Ut li Jesús quixye re: -Chi moco lâin tatinq'ue chixtojbal âmâc. Ayu ut matmâcob chic, chan.

Proverbios 6:20-35
[20] Ex cualal incßajol, cheqßuehak saß êchßôl lê kßusbal li nequeßxqßue lê naß êyucuaß. Mêtzßektâna li naßleb nequeßxqßue.[21] Junelic cuânk saß êchßôl lê chakßrabinquil ut mêcanab xbânunquil.[22] Aßan tâberesînk êre nak yôkex chi bêc. Ut aßan tâcolok êre nak yôkex chi cuârc. Ut nak texcuaclîk, aßan tixcßut chêru cßaßru têbânu.[23] Relic chi yâl nak li kachakßrabinquil ut li katijbal aßan naxcutanobresi li kacßaßux. Li kakßusbal naxqßue kanaßleb re nak takanau chanru nak tocuânk.[24] Cui nequeqßue saß êchßôl lê kßusbal, tênau xcolbal êrib chiruheb li ixk li incßaß useb xnaßleb, li nequeßkßunbesin riqßuin châbil âtin.[25] Mêra ruheb li ixk aßan yal xban lix chßinaßusaleb. Ut mêqßue êrib chixbalakßiheb yal xban li rilobâleb.[26] Li cuînk li naxic chixsicßbaleb li ixk li nequeßxcßayi rib, naxsach chixjunil lix tumin xban. Ut li cuînk li naxchßic rib riqßuin junak li sumsûquil ixk naxsach lix yußam.[27] ¿Ma târûk ta biß tixqßue xam chire xchßôl li cuînk chi incßaß tâcßatk li rakß?[28] ¿Ma târûk ta biß tâbêk saß xbên li ru xam chi incßaß tixcßat li rok?[29] Joßcan ajcuiß li cuînk li tixchßic rib riqßuin rixakil li ras rîtzßin. Ac chßolchßo nak tixtoj xmâc.[30] Li ani na-elkßac xban xtzßocajic incßaß natzßektânâc.[31] Abanan cui tâtaßekß chi elkßac tento nak tixkßaxtesi rêkaj. Cuukub sut chic xqßuial li rêkaj tixqßue, usta tento nak tixkßaxtesi chixjunil li cßaßru cuan re.[32] Li ani naxchßic rib riqßuin junak sumsu, aßan mâcßaß xnaßleb. Li jun aßan naxsach rib xjunes.[33] Kßaxal ra tixcßul. Mâ ani târahok re ut xutânal tixcßul chi junelic.[34] Li cuînk li yô xjoskßil xban xcakal xchßôl, mâ jokße târil xtokßobâl ru li tâmâcobk chiru.Incßaß tâcßojlâk xchßôl usta li cuînk li cuan xmâc târaj tixyîb ru li chßaßajquilal. Chi moco tâcßojlâk xchßôl cui tâsihîk nabalak cßaßru re.[35] Incßaß tâcßojlâk xchßôl usta li cuînk li cuan xmâc târaj tixyîb ru li chßaßajquilal. Chi moco tâcßojlâk xchßôl cui tâsihîk nabalak cßaßru re.

Proverbios 5:3-22
[3] Li ixk li incßaß us xnaßleb naxnau kßunbesînc riqßuin chßinaßusil âtin. Sa rabinquil. Chanchan xquißal li yaßal cab. Li râtin naxkßunobresi xchßôl li junjûnk, joß li aceite li nakßuntesin.[4] Li ani tâtßanekß saß rukß li ixk aßan târecßa xcßahil li raylal li tixcßul mokon. Chanchan xcßahil li bakcheß. Ut chanchan xkßesnal li chßîchß li caß pacßal xkßesnal.[5] Li cßaßru naxbânu li ixk aßan, caßaj cuiß li câmc naxqßue. Ut aßan nacßamoc re saß xbalba.[6] Li ixk aßan incßaß nacßoxlac chirix lix yußam. Chi moco naxqßue retal ma us naxbânu malaj ut incßaß.[7] Anakcuan ut, ex cualal incßajol, cherabihak lix yâlal li yôquin chixchßolobanquil chêru. Junelic chebânuhak li cßaßru ninye êre.[8] Mêcßam êrib riqßuineb li ixk li incßaß useb xnaßleb, chi moco texxic saß li rochocheb.[9] Mexxic riqßuineb re nak incßaß têmux êrib riqßuineb, chi moco têsach lê yußam chi cuânc riqßuineb.[10] Incßaß us nak jalan chic teßyalok xsahil li cßaßru êre li ac xecßanjela.[11] Mâre mokon texyâbak xban li raylal ut li xutânal têcßul nak yôkex chi osocß xban li yajel xetau.[12] Ut têye: —¿Cßaßut nak incßaß xinqßue saß inchßôl li kßusbal li quiqßueheß cue? ¿Cßaßut nak xintzßektâna?[13] ¿Cßaßut nak incßaß quinqßue xcuanquil lin châbil naßleb li queßxqßue li queßtzoloc cue? Incßaß quicuaj rabinquil lin tijbal li queßxqßue.[14] Caßchßin chic mâ quinsach cuib chi junaj cua saß li mâc. Xutânal xincßul chiruheb chixjunileb li tenamit, mâre chaßkat.[15] At cualal, chatcuânk saß tîquilal riqßuin lâ cuixakil ut caßaj cuiß riqßuin aßan teßcuânk lâ cualal âcßajol.[16] ¿Cßaßru aj e nak teßcuânk âcualal âcßajol saß be? ¿Cßaßru aj e nak tâcanabeb chi tzßektzßo yalak bar?[17] Eb lâ cualal âcßajol tzßakal âcueheb. ¿Cßaßut nak tâcanabeb re nak jalan chic teßxtenkßa?[18] Kßaxal lokß nak cuânkeb lâ cualal âcßajol. Chisahokß taxak saß âchßôl riqßuin lâ cuixakil li xatsumlâk cuiß saß âsâjilal.[19] Lâ cuixakil, aßan châbil ut chßinaßus. Chanchan xchßinaßusal li quej. Chisahokß taxak âchßôl riqßuin xban nak junelic tatxra ut tixcßojob âchßôl.[20] ¿Cßaßut nak tâxic âchßôl chirix junak ixk incßaß us xnaßleb? Ut, ¿cßaßut nak tâkßalu cui mâcuaß tzßakal âcuixakil?[21] Li Kâcuaß yô chirilbal chanru lix naßleb li junjûnk. Ut junelic yô chixqßuebal retal cßaßru nequeßxbânu.[22] Li incßaß useb xnaßleb, aß ajcuiß li mâusilal li nequeßxbânu nasachoc reheb. Chanchan bacßbôqueb xban li mâc nequeßxbânu.Xban nak mâcßaß xnaßleb naxqßue lix yußam chi sachc. Ut xban nak incßaß naxcuy rib, xjunes naxsach rib.

1 Corintios 7:1-40
[1] Xetakla chak xpatz'bal cue chirix li sumlâc ut anakcuan tinsume lê hu. Us raj chok' re li cuînk nak mâc'a'ak rixakil.[2] Abanan us cui tâsumlâk re nak inc'a' tâmâcobk. Te'sumlâk re nak li cuînk te'cuânk rixakil chi xjûnkaleb ut li ixk te'cuânk xbêlom chi xjûnkaleb.[3] Tento nak li cuînk tâcuânk riq'uin li rixakil ut li ixk tâcuânk riq'uin lix bêlom jo' neque'raj chi ribileb rib.[4] Li ixakilbej moco a'an ta yal re sa' xbên xjunes rib; aban chic lix bêlom yal re sa' xbên. Jo'can ajcui' li bêlomej. Moco a'an ta yal re sa' xbên xjunes rib; a' ban chic li rixakil yal re sa' xbên.[5] Cui li bêlomej naraj cuânc riq'uin li rixakil, li ixakilbej inc'a' naru tixye inc'a'. Ut cui li ixakilbej naraj cuânc riq'uin lix bêlom, li bêlomej inc'a' naru tixye inc'a'. Naru te'xc'ûb chi ribileb rib nak te'x-oxlok'i rib chi ribileb rib jarubak cutan re nak te'xq'ue xch'ôleb chi tijoc. Abanan te'cuânk cui'chic mokon chi ribileb rib re nak inc'a' te'âlêk xban laj tza xban nak inc'a' te'xcuy cuânc xjuneseb.[6] Lâin yal êna'leb yôquin chixq'uebal. Moco yôquin ta chixyebal êre nak tento têbânu. Lâex yal êre chanru têraj têbânu.[7] Lâin nacuaj raj nak mâc'a'ak êrixakil jo' lâin mâc'a' cuixakil. Abanan moco juntak'êto ta chikajunilo. Li junjûnk cuan xmâtan q'uebil re xban li Dios. Jo'can nak cuan li neque'sumla xban nak jo'can naraj li Dios ut cuan li inc'a' neque'sumla ut saheb sa' xch'ôl xjuneseb xban nak jo'can naraj li Dios.[8] Ut ninye reheb li inc'a' sumsûqueb ut reheb li xmâlca'an nak us raj chok' reheb nak te'canâk xjuneseb jo' lâin.[9] Ut cui inc'a' naru neque'xcuy rib, sumlâkeb. K'axal us nak tâsumlâk junak chiru nak yôk chixrabal ru junak re nak tâcuânk riq'uin chi inc'a' sumsûqueb.[10] Anakcuan tinye reheb li ac sumsûqueb nak li ixakilbej inc'a' naru tixjach rib riq'uin lix bêlom. Li chak'rab a'in mâcua' lâin xinyehoc re injunes. Q'uebil ban xban li Kâcua'.[11] Ut cui li ixakilbej tixjach rib riq'uin lix bêlom, li ixk a'an tâcuânk xjunes ut inc'a' chic tixsic' jalan cuînk. Abanan us raj cui tixc'am cui'chic rib sa' usilal riq'uin lix bêlom. Ut jo'can ajcui' li bêlomej, inc'a' ajcui' naru tixjach rib riq'uin li rixakil.[12] Lâin nacuaj xq'uebal ca'ch'inak chic lê na'leb. A'in mâcua' xyehom li Kâcua', aban lâin ninnau nak us xbânunquil. Cui junak cuînk naxpâb li Dios ut li rixakil toj mâji' napâban ut naxc'ul xch'ôl li ixk cuânc riq'uin, li cuînk a'an inc'a' naru tixcanab chi moco tixjach rib riq'uin li rixakil.[13] Ut cui junak ixk naxpâb li Dios ut lix bêlom toj mâji' napâban, ut naxc'ul xch'ôl li cuînk cuânc riq'uin, li ixk a'an inc'a' naru tixcanab chi moco tixjach rib riq'uin lix bêlom.[14] Us cui inc'a' te'xjach rib. Li bêlomej li toj mâji' napâban, a'an lok' chiru li Dios sa' xc'aba' li rixakil. Ut li ixakilbej li toj mâji' napâban, a'an lok' chiru li Dios sa' xc'aba' lix bêlom li napâban. Cui ta inc'a' jo'can, lix coc'al eb a'an chanchaneb raj lix coc'aleb li mâcua'eb ralal xc'ajol li Dios. Abanan cui inc'a' te'xjach rib, lix coc'aleb lok' chiru li Dios sa' xc'aba' li jun li napâban.[15] Cui li bêlomej mâcua' aj pâbanel ut inc'a' chic naraj cuânc riq'uin li rixakil xban nak aj pâbanel chic li ixk, naru te'xjach rib. Ut cui li ixakilbej mâcua' aj pâbanel ut inc'a' chic naraj cuânc riq'uin lix bêlom xban nak li cuînk aj pâbanel chic, naru ajcui' te'xjach rib. Chi jo'can tâcanâk laj pâbanel chi mâc'a' chic tâch'i'ch'i'înk re xban nak li Dios naraj nak tocuânk sa' xyâlal.[16] At ixakilbej, lâat inc'a' nacanau ma tâpâbânk lâ bêlom âban. Jo'can ajcui' lâat, bêlomej, inc'a' nacanau ma tâpâbânk lâ cuixakil âban.[17] Li junjûnk chicuânk jo' naraj li Dios. Us cui cuan âcuixakil nak xapâb li Cristo. Cui mâc'a' âcuixakil, us ajcui'. Tatcanâk jo' nak cuancat nak xatpâban. A'an a'in li nequebinchak'rabi cui' chixjunileb laj pâbanel yalak bar.[18] Cui junak ac xc'ul li circuncisión nak tâpâbânk, li jun a'an inc'a' tixc'oxla xjalbal li retalil li circuncisión. Ut cui junak tâpâbânk ut toj mâji' naxc'ul li circuncisión, li jun a'an inc'a' ajcui' tento nak tixc'ul li circuncisión.[19] Li ani naxc'ul li circuncisión juntak'êt riq'uin li ani inc'a' naxc'ul xban nak li circuncisión mâc'a' xcuanquil. Li k'axal us xbânunquil, a'an xpâbanquil lix chak'rab li Dios.[20] Jo' nak cuan junak nak quisiq'ue' ru xban li Dios, jo'can ajcui' tâcanâk.[21] Cui cuancat rubel xcuanquil lâ patrón nak li Dios quixsic' âcuu, matc'oxlac chirix a'an. Abanan cui naxq'ue rib nak tat-êlk rubel xcuanquil lâ patrón, naru nacat-el sa' xyâlal.[22] Li ani cuan rubel xcuanquil lix patrón nak quisiq'ue' ru xban li Kâcua', li jun a'an libre chic cuan chiru li Dios. Ut li jun li inc'a' cuan rubel xcuanquil lix patrón nak quisiq'ue' ru, lok'bil chic xban li Cristo chi c'anjelac chiru.[23] Jo'can ajcui' lâex. Lok'bilex chic xban li Cristo chi terto êtz'ak. Jo'can nak mêq'ue chic êrib rubel xcuanquil li inc'a' useb xna'leb. Mêq'ue êrib chi taklâc re xbânunquil li inc'a' naraj li Dios.[24] Ex hermân, jo' nak cuanquex nak quisiq'ue' êru xban li Dios, jo'can ajcui' texcanâk.[25] Lâin tinye êre li ninc'oxla chirixeb li sâj ixk ut li sâj cuînk. Usta mâcua' râtin li Kâcua', us cui tex-abînk chicuu xban nak riq'uin xnimal ruxtân li Kâcua' naxq'ue inna'leb chixyebal êre lix yâlal.[26] Xban li rahobtesîc cuan sa' kabên, ninc'oxla nak us cui inc'a' te'sumlâk li toj mâji' sumsûqueb.[27] Abanan cui sumsûquex, mêcanab lê rixakil. Ut cui inc'a' sumsûquex, us ajcui' cui inc'a' têsic' êrixakil.[28] Abanan cui texsumlâk moco mâc ta a'an. Ut jo'caneb ajcui' li sâj ixk. Moco mâc ta cui te'sumlâk. Abanan k'axal cui'chic nabal li raylal sa' xbêneb li sumsûqueb. Lâin inc'a' raj nacuaj nak têc'ul li raylal.[29] Ex inhermân, li bar cuan nacuaj xyebal, a'an a'in: Yôqueb chi numec' li cutan sa' junpât. Jo'can nak lâex li cuan êrixakil mâcua' ca'aj cui' lê rixakil têc'oxla. Cheq'uehak ban êch'ôl chi c'anjelac chiru li Kâcua'.[30] Usta sa sa' kach'ôl, usta ra sa' kach'ôl, usta cuan kabiomal usta mâc'a', chikaq'uehak ban kach'ôl chi c'anjelac chiru li Kâcua' Dios.[31] Mêq'ue êch'ôl chirix li c'a'ru cuan êre sa' li ruchich'och' a'in, xban nak chixjunil li c'a'ru cuan sa' ruchich'och' tâosok'.[32] Nacuaj raj nak mâc'a' c'a'ru tâxic cui' êch'ôl. Li cuînk li mâc'a' rixakil naxq'ue xch'ôl chi c'anjelac chiru li Kâcua' Dios ut chixbânunquil li bar cuan naraj li Kâcua' Dios.[33] Ut li cuînk cuan rixakil tento nak tixq'ue xch'ôl chi c'anjelac re nak tâcuânk c'a'ru reheb ut tixq'ue xch'ôl chixbânunquil li naraj li rixakil re nak sahak sa' xch'ôl. Jo'can nak cuib ru lix c'a'ux xban nak naxc'oxla li Kâcua' Dios ut naxc'oxla li rixakil.[34] Jo'can ajcui' li ixk li cuan xbêlom. Cuib ru lix c'a'ux xban nak naxc'oxla li Kâcua' Dios ut tento ajcui' nak tixc'oxla lix c'anjel sa' rochoch ut naxbânu c'a'ru naraj lix bêlom. Ut li ixk li mâc'a' xbêlom naxq'ue xch'ôl chi c'anjelac chiru li Kâcua' Dios ut naxbânu jo' naraj li Dios.[35] Moco re ta nak inc'a' texsumlâk nak ninye êre chi jo'ca'in. Re ban êtenk'anquil. Lâin nacuaj nak têbânu li us. Nacuaj nak têk'axtesi êrib chi c'anjelac chiru li Kâcua' chi anchal êch'ôl.[36] Cui junak yucua'bej naxc'oxla nak us tâsumlâk lix rabin xban nak ac cuan xchihab, us nak tixbânu li naxc'oxla xbânunquil. Tixsumub lix rabin. Moco mâc ta cui tâsumlâk.[37] Li yucua'bej mâ ani naminoc ru. Naru tixbânu li naxc'oxla nak us xbânunquil. Ut cui na-ala sa' xch'ôl nak inc'a' tixsumub lix rabin, châbil ajcui' naxbânu nak inc'a' tixsumub.[38] Jo'can nak li ani naxsumub lix rabin, châbil naxbânu. Ut li inc'a' naxsumub lix rabin, k'axal cui'chic us naxbânu.[39] Li ixk li sumsu tento nak tâcuânk riq'uin lix bêlom a' yal jo' najtil yo'yôk lix bêlom. Ut cui nacam lix bêlom a'an chic yal re ani aj iq'uin tâsumlâk. Abanan cui naraj sumlâc, tento nak riq'uin junak aj pâbanel tâsumlâk.Abanan ninc'oxla lâin nak k'axal us raj nak li xmâlca'an tâcanâk xjunes ut inc'a' chic tâsumlâk. Li na'leb a'in li xinye êre, a'an q'uebil cue xban li Santil Musik'ej.[40] Abanan ninc'oxla lâin nak k'axal us raj nak li xmâlca'an tâcanâk xjunes ut inc'a' chic tâsumlâk. Li na'leb a'in li xinye êre, a'an q'uebil cue xban li Santil Musik'ej.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info