A A A A A

Pecados: [Aborto]


1 Corintios 1:27
Li mâc'a'eb xna'leb chiruheb li cuînk, li Dios quixsiq'ueb ru re nak te'c'utek' xxutâneb li cuanqueb xna'leb sa' ruchich'och'. Ut li mâc'a'eb xcuanquil sa' ruchich'och' li Dios quixsiq'ueb ru re nak te'c'utek' xxutâneb li cuanqueb xcuanquil sa' ruchich'och'.

Deuteronomio 24:16
Eb li naßbej yucuaßbej incßaß teßcamsîk xban lix mâqueb li ralal xcßajol, chi moco li alal cßajolbej teßcamsîk xban lix mâqueb lix naß xyucuaßeb. Li junjûnk tixtoj rix lix mâc.

Deuteronomio 30:19
Chiru li choxa ut chiru li ruchichßochß ninye êre nak têsicß ru li cßaßru têraj. ¿Ma têraj lê yußam malaj ut têraj li câmc? ¿Ma têraj têcßul lê rosobtesinquil malaj ut têraj lê tzßektânanquil? Sicßomak ru li yußam re nak yoßyôkex ut yoßyôkeb ajcuiß lê ralal êcßajol.Têra taxak li Kâcuaß lê Dios ut têbânu taxak li cßaßru naxye aßan. Tîcak taxak lê chßôl chiru ut mêjal taxak êcßaßux. Li Kâcuaß tâqßuehok re lê yußam re nak najt texcuânk saß li naßajej li quixyechißi riqßuin juramento reheb lê xeßtônil yucuaß, laj Abraham, laj Isaac ut laj Jacob, chan laj Moisés.

Gálatas 1:15
Nak toj mâji' ninyo'la, xban xnimal rusilal, li Dios ac xsic' chak cuu re tinc'anjelak chiru.

Isaías 43:25
Abanan lâin li Kâcuaß Dios. Lâin nincuyuc re lê mâc. Ninbânu aßan xban nak lâin li Dios. Lâin tincuy lê mâc ut incßaß chic tâjulticokß cue.

Isaías 44:24
Aßan aßin li quixye li Kâcuaß: —Lâin li Kâcuaß laj Colol êre. Lâin quinyoßobtesin êre nak toj mâjiß nequexyoßla. Lâin li Kâcuaß. Lâin quinyîban re chixjunil li cßaßru cuan. Lâin quinyîb li choxa ut quinhel ru. Mâ ani quitenkßan cue nak quinyîb li ruchichßochß.

Efesios 1:7
K'axal numtajenak li rusilal li Dios li quixq'ue ke xban nak riq'uin xcamic li Jesucristo, cuan kacolbal ut cuybil sachbil chic li kamâc.

Éxodo 4:11
Ut li Kâcuaß Dios quixye re: —¿Ma mâcuaß ta biß lâin xinqßuehoc xtzßûmal re li cuînk? ¿Ani xbânun re li mem ut li tzßap xic ut li mutzß? ¿Ma mâcuaß lâin li nimajcual Dios?

Isaías 64:8
Anakcuan ut, at Kâcuaß, lâat li kayucuaß. Lâat aj êchal ke. Lâo chanchano li seb ut lâat laj pacßonel. Lâat catyîban ke riqßuin lâ cuukß. Lâat catyîban chak ke chikajunilo.

Jeremías 1:5
Nak toj mâjiß nacana chi yaj aj ixk lâ naß, lâin ac ninnau nak tatyoßlâk. Ut toj mâjiß nacatyoßla nak xatinsantobresi re tatcßanjelak chokß inprofeta saß xyânkeb chixjunileb li tenamit, chan li Dios.

Salmos 100:3
Chenauhak nak li Kâcuaß, aßan li tzßakal Dios. Lâo li ralal xcßajol. Aßan li quiyoßobtesin ke ut aßan ajcuiß li na-iloc ke joß jun li pastor narileb lix carner.

Salmos 127:3
Eb li kacocßal, aßan jun kamâtan xban li nimajcual Dios. Aßan eb jun kosobtesinquil naxqßue li Kâcuaß.

Lucas 2:6-7
[6] Nak ac cuanqueb aran Belén quicuulac xk'ehil nak tâyo'lâk lix c'ula'al.[7] Ut quiyo'la li xbên xc'ula'al, quixlan sa' t'icr ut quixyocob sa' xna'aj xcuaheb li cuacax xban nak mâc'a' xna'ajeb sa' eb li ochoch.

Efesios 1:3-4
[3] Lok'oninbil taxak li Dios lix Yucua' li Kâcua' Jesucristo. Xban nak junajo chic riq'uin li Cristo, li Dios naxq'ue chak ke chixjunil li kosobtesinquil li nachal chak sa' choxa.[4] Nak toj mâji' naxyîb chak li ruchich'och' li Dios, ac sic'bil chak ku xban sa' xc'aba' li Jesucristo, re nak tîcak li kayu'am ut mâc'a'ak chic kamâc.

1 Corintios 6:19-20
[19] Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě![20] Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Isaías 45:9-11
[9] Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" a tvůj výrobek: "On nemá ruce"?[10] Běda tomu, kdo by řekl otci: "Cos to zplodil?" Nebo ženě: "Cos to porodila?"[11] Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce: "Ptejte se mě na ty věci, které přijdou! Ohledně mých synů, díla mých rukou, budete mi něco přikazovat?

Éxodo 21:22-25
[22] Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy; odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích.[23] Jestliže o život přijde, dáš život za život.[24] Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,[25] spáleninu za spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu.

Salmos 139:13-16
[13] Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.[14] Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.[15] Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.[16] Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

Lucas 1:41-44
[41] Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým[42] a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.[43] Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?[44] Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.

Éxodo 20:1-13
[1] Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:[2] "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.[3] Nebudeš mít jiného boha mimo mne.[4] Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.[5] Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,[6] ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.[7] Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.[8] Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.[9] Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.[10] Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.[11] V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.[12] Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.[13] Nezabiješ. fehlt/missing

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost