A A A A A

Vida: [Adopción]


1 Samuel 1:27
Lâin quintzßâma chiru li Dios nak tixqßue junak lin cßulaßal. Ut aßan xqßue cue li cßulaßal aßin.Joßcan nak xinchal chixkßaxtesinquil chiru li nimajcual Dios li cßulaßal aßin re tâcßanjelak chiru joß najtil tâcuânk saß ruchichßochß, chan. Ut queßxlokßoni li Dios.

2 Corintios 6:18
Ut lâinak chic lê Yucua' ut lâexak chic li cualal inc'ajol, chan li Kâcua' li k'axal nim xcuanquil. (Isa. 52:11)

Deuteronomio 10:18
Aßan na-iloc reheb li mâcßaßeb xnaß xyucuaß joß ajcuiß eb li xmâlcaßan. Naxraheb li jalaneb xtenamit ut naxqßue xcua rucßaheb ut naxqßue ajcuiß rakßeb.

Oseas 14:3
Lâo xkaqßue retal nak eb laj Asiria incßaß naru toeßxcol, chi moco naru toeßxcol li cacuây re pletic. Chi moco takaye chic “at kadios” reheb li yal nakayîb riqßuin kukß. At Kâcuaß, caßaj cuiß âcuiqßuin cßojcßôk kachßôl xban nak lâat li nacat-uxtânan ruheb li nebaß, chaßkex re li Kâcuaß.

Isaías 40:31
Aßut eb li nequeßyoßonin riqßuin li Kâcuaß teßqßuehekß lix metzßêu. Cuânkeb xmetzßêu joß xmetzßêu li tßiu li naxicßan chi najt ut incßaß nalub. Teßâlinak ut incßaß teßlubk; teßbêk ut incßaß teßtacuâk. Incßaß teßchßinânk xchßôl xban nak li Kâcuaß cuânk riqßuineb.

Santiago 1:27
Aban chiru li Acuabej Dios, li napâban chi tz'akal ut mâc'a' xpaltil, a'an li natenk'an reheb li neba' ut li xmâlca'an sa' lix raylaleb. Ut inc'a' naxbânu li mâusilal li neque'xbânu li toj mâji' neque'pâban.

Jeremías 29:11
Caßaj cuiß lâin ninnau cßaßru xincßûb ru xbânunquil chokß êre. Xincßûb ru êtenkßanquil. Mâcuaß raylal tinbânu êre. Usilal ban tinbânu êre, joß yôquex chiroybeninquil.

Mateo 25:40
Ut lâin tinchak'ok ut tinye reheb: -Relic chi yâl tinye êre, cui quebânu a'in re junak li neque'pâban cue, usta cubenak xcuanquil, cue ajcui' lâin quebânu chak.

Proverbios 13:12
Li ani incßaß naxcßul li cßaßru naroybeni narahoß xchßôl. Abanan eb li nequeßxcßul li cßaßru nequeßroybeni nasahoß saß xchßôleb.

Salmos 82:3
Checolak ban rixeb li incßaß nequeßru xcolbaleb rib xjuneseb joß ajcuiß eb li mâ ani cuan reheb. Ut chexrakok âtin saß xyâlal saß xbêneb li cuanqueb saß raylal ut li cuanqueb saß nebaßil.

Salmos 146:9
Li nimajcual Dios narileb li jalaneb xtenamit. Ut narileb ajcuiß li mâcßaß xnaß xyucuaßeb. Ut aßan ajcuiß na-iloc reheb li xmâlcaßan. Abanan li Dios naxsach ru li cßaßru nequeßxcßoxla xbânunquil eb li incßaß useb xnaßleb.Lâex li cuanquex Sión, li Kâcuaß lê Dios, aßan li kßaxal nim xcuanquil. Li nimajcual Dios tâcuânk xcuanquil chi junelic kße cutan. ¡Lokßoninbil taxak li Kâcuaß!

Salmos 68:5-6
[5] Li Dios, aßan nacuan junelic saß lix santil ochoch. Aßan xyucuaßeb li mâcßaßeb xnaß xyucuaßeb ut aßan ajcuiß na-iloc reheb li xmâlcaßan.[6] Li Dios naxqßue xnaßajeb li mâ ani cuan reheb. Ut narisiheb saß tzßalam li chapchôqueb ut naxqßue xsahileb xchßôl. Abanan li kßetkßeteb naxqßueheb saß jun li naßajej mâcßaß na-el chiru.

Proverbios 31:8-9
[8] Chat-oquênk ban chirixeb li incßaß naru teßxcol rib xjuneseb ut chacolakeb rix.[9] Chat-âtinak chirixeb ut chatrakok âtin saß xyâlal saß xbêneb. Chatenkßaheb li nebaß joß eb ajcuiß li tenkßâc teßraj.—

Juan 1:12-13
[12] Abanan chixjunileb li que'c'uluc re ut que'pâban re nak a'an taklanbil chak xban li Dios, a'aneb li quixc'uleb chok' ralal xc'ajol li Dios.[13] Que'oc chok' ralal xc'ajol li Dios xban nak jo'can quiraj li Dios. Moco yal xc'a'ux cuînk ta. Moco jo' ta nak nayo'la junak cristian arin sa' ruchich'och'. Yo'lajenakeb ban chic sa' musik'ej ut ralal xc'ajoleb chic li Dios.

Gálatas 4:4-5
[4] Abanan nak quicuulac xk'ehil, li Dios quixtakla li Ralal chi yo'lâc sa' ruchich'och' riq'uin jun li ixk. Ut quicuan ajcui' rubel xcuanquil li najter chak'rab.[5] Li Dios quixtakla li Ralal re nak a'an tâcolok reheb li cuanqueb rubel xcuanquil li chak'rab. Quixbânu a'in re nak lâo naru to-oc chok' ralal xc'ajol.

Romanos 8:14-17
[14] Chixjunileb li neque'bânun re li c'a'ru naraj li Santil Musik'ej, a'aneb tz'akal ralal xc'ajol li Dios.[15] Lâex xec'ul li Santil Musik'ej ut mâc'a' chic êxiu. Moco jo'quex ta junak li môs naxxucua ru lix patrón. Xban nak li Santil Musik'ej cuan kiq'uin, lâo ban tz'akal ralal xc'ajol li Dios. Jo'can nak nakaye "at inYucua'" re nak nocotijoc.[16] Li Santil Musik'ej naxch'olob xyâlal chiku, ut nakec'a sa' li kâm nak lâo chic ralal xc'ajol li Dios.[17] Ut xban nak lâo ralal xc'ajol li Dios, kochben li Cristo nak takêchani chixjunil li quixyechi'i ke li Dios. Cui totz'akônk riq'uin li raylal li quixc'ul li Cristo, jo'can nak toxotz'akônk ajcui' kochben sa' lix nimal xlok'al.

Salmos 10:14-18
[14] Lâat nacacuil li mâusilal nequeßxbânu ut lâat ajcuiß tatqßuehok reheb chixtojbaleb xmâc. Li nequeßcßuluc raylal nequeßxkßaxtesi rib saß âcuukß ut lâat nacattenkßan reheb.[15] Isiheb lix cuanquil li incßaß useb xnaßleb ut qßueheb chixtojbal rix lix mâqueb re nak teßxcanab xbânunquil li mâusilal.[16] Caßaj cuiß lâat, at Kâcuaß, kßaxal nim âcuanquil. Lâat li Rey chi junelic. Eb li tenamit li incßaß nequeßpâban âcue, teßsachekß ruheb.[17] At Kâcuaß, lâat nacacuabi lix tijeb li tûlaneb. Lâat nacacuabi li cßaßru nequeßxtzßâma châcuu ut nacaqßue xcacuil xchßôleb.Lâat tâcuabi xtijeb li rahobtesinbileb ut li nebaß. Lâat tâcoleb re nak incßaß chic teßrahobtesîk xbaneb li incßaß useb xnaßleb li cuanqueb saß ruchichßochß.[18] Lâat tâcuabi xtijeb li rahobtesinbileb ut li nebaß. Lâat tâcoleb re nak incßaß chic teßrahobtesîk xbaneb li incßaß useb xnaßleb li cuanqueb saß ruchichßochß.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info