A A A A A

Adicional: [Corazón roto]


1 Corintios 13:7
Li ani narahoc inc'a' naraho' xch'ôl xban li c'a'ru na-ux re xbaneb li ras rîtz'in. Junelic ban cau xch'ôl chirixeb. Li ani narahoc inc'a' nach'inan xch'ôl. Naxcuy ban xnumsinquil chixjunil li raylal.

1 Pedro 5:7
Checanabak sa' ruk' li Dios chixjunil li c'a'ak re ru yô êc'a'ux chirix xban nak li Dios naxq'ue xch'ôl chêrix lâex.

1 Samuel 16:7
Ut li Dios quixye re: —Mâcuaß li rilobâl tâqßue retal, chi moco lix najtil rok. Aßan mâcuaß li sicßbil ru inban. Lâin mâcuaß riqßuin li rilobâl ninsicß ruheb joß nequeßxbânu li cuînk. Li cuînk naril chanru na-iloc junak. Abanan lâin nacuil chanru lix naßleb, chan li Dios.

2 Corintios 5:7
Nak yo'yôco arin sa' ruchich'och', toj mâji' nakil ru li Kâcua'. Abanan cau kach'ôl nak li Kâcua' cuan kiq'uin.

2 Corintios 12:9
Abanan li Kâcua' quixye cue: Inc'a' nacuisi lâ raylal. Abanan tatintenk'a re nak tâcuy xnumsinquil. Lâin ninq'ue lin cuanquil re li ani naxnau nak mâc'a' xcuanquil xjunes, chan cue. Jo'can nak nasaho' sa' inch'ôl riq'uin li raylal re nak lix cuanquil li Cristo cuânk cuiq'uin.

Hebreos 13:5
Mêra ru li tumin. Chec'ojobak ban êch'ôl riq'uin li jo' q'uial cuan êre xban nak li Dios quixye: Junelic tatintenk'a, ut mâ jok'e tatincanab âjunes. (Deut. 31:6)

Isaías 6:1
Saß li chihab nak quicam li rey Uzías, chanchan matqßuenbil quinbânu nak quixcßutbesi rib li Kâcuaß chicuu. Quicuil nak cßojcßo saß xbên jun cßojaribâl saß jun naßajej najt xteram ut mâ cßajoß xchakßal ru. Ut quinujac li rochoch li Dios riqßuin li rakß.

Isaías 41:10
Joßcan nak mexxucuac xban nak lâin cuânkin êriqßuin. Mexcßoxlac. Lâin lê Dios. Lâin ninqßuehoc êmetzßêu ut lâin nintenkßan êre. Lâin tin-ilok êre chi junelic riqßuin xnimal incuanquil ut riqßuin intîquilal.

Isaías 57:15
Quixye ajcuiß li santil Dios li nim xcuanquil ut yoßyo chi junelic: —Lâin nincuan saß jun li Santil Naßajej li cuan takecß. Ut nincuan ajcuiß riqßuineb li tûlaneb ut eb li nequeßxcubsi ribeb. Lâin ninqßue xcacuilal xchßôleb li nequeßxcubsi ribeb ut ninqßue ajcuiß xcacuilal xchßôleb li nequeßyotßeß xchßôl.

Jeremías 29:11
Caßaj cuiß lâin ninnau cßaßru xincßûb ru xbânunquil chokß êre. Xincßûb ru êtenkßanquil. Mâcuaß raylal tinbânu êre. Usilal ban tinbânu êre, joß yôquex chiroybeninquil.

Juan 3:16
Li Dios c'ajo' nak quixraheb li cuanqueb sa' ruchich'och' nak quixq'ue li Ralal junaj chi ribil re nak chixjunileb li ani te'pâbânk re inc'a' te'sachk. Tâcuânk ban xyu'ameb chi junelic.

Juan 12:40
Chanchaneb li mutz' xban nak que'iloc ut inc'a' que'xtau xyâlal. Que'cacuubresîc lix ch'ôleb xban li Dios re nak inc'a' te'xtau xyâlal chi moco te'suk'îk riq'uin re nak tixq'uirtesiheb. (Isa. 6:10)

Juan 14:1
Misach êch'ôl chi c'oxlac. Chepâb li Dios ut chinêpâb ajcui' lâin.

Juan 14:27
Lâin tincanab li tuktûquil usilal êriq'uin nak tinxic. Li tuktûquil usilal li tinq'ue êre moco jo' ta li neque'xq'ue li cuanqueb sa' ruchich'och'. Lâin tinq'ue xtuktûquilal lê ch'ôl. Mexc'oxlac chi moco texxucuak.

Juan 16:33
Xinye êre li c'a'ak re ru a'in re nak texcuânk cuiq'uin ut tâcuânk êriq'uin li tuktûquilal. Sa' li ruchich'och' têc'ul li raylal. Abanan cacuubresihomak lê ch'ôl xban nak lâin ac xinnumta sa' xbên li nataklan sa' ruchich'och', chan li Jesús reheb lix tzolom.

Lucas 24:38
Ut li Jesús quixye reheb: -¿C'a'ut nak nequexxucuac? Ut, ¿c'a'ut nak na-oc êc'a'ux?

Marcos 11:23
Relic chi yâl tinye êre li ani tixye re junak tzûl, "Elen arin ut cut âcuib sa' li palau", ut cui inc'a' tixcuiba xch'ôl, ut cui tixpâb chi tz'akal nak tâuxk li tixye, tâuxmânk li c'a'ru tixye.

Mateo 5:8
Us xak reheb li tîqueb xch'ôl xban nak eb a'an te'ril ru li Dios.

Mateo 11:28
Jo'can ut châlkex cuiq'uin chêjunilex li lublûquex ut li tacuajenakex ut lâin texinq'ue chi hilânc.

Proverbios 3:5
Cauhak êchßôl riqßuin li Kâcuaß. Mêcßojob êchßôl êjunes êrib yal xban nak cuan ênaßleb.

Salmos 34:18
Li Kâcuaß junelic cuan chixtenkßanquileb li nequeßchßinan xchßôleb ut naxqßue xcacuileb xchßôl li nequeßchßinan xchßôleb. Ut naxqßue xcacuileb xchßôl li nequeßrecßa nak incßaß chic nequeßxcuy xnumsinquil li raylal.

Salmos 51:17
Li mayej nacacuaj lâat, aßan nak tâyotßekß inchßôl chi tzßakal ut tinjal incßaßux. At inDios, lâat incßaß nacatzßektâna li ani naxcubsi rib châcuu.

Salmos 55:22
Chacanabak saß rukß li Dios chixjunil li raylal nacacßul ut aßan tâtenkßânk âcue. Li Dios incßaß naxcanab li tîc xchßôl xjunes saß li raylal.At Kâcuaß, lâat tâsach ruheb li nequeßxcamsi ras rîtzßin ut tâsach ruheb laj balakß. Toj mâjiß ajcuiß nacuulac yijach lix yußameb arin saß ruchichßochß nak tâsacheb. Abanan lâin, at Kâcuaß, cau inchßôl âcuiqßuin.

Salmos 147:3
Junelic naxtenkßaheb li teßyotßekß xchßôl ut narisi lix raylaleb.

Apocalipsis 21:4
Mâc'a'ak chic rahil ch'ôlej. Mâc'a'ak chic li câmc chi moco li yâbac chi moco li yot'ec', chi moco li raylal xban nak chixjunil li c'a'ak re ru a'an, ac xelaje'nume'.-

Romanos 8:28
Li Dios naxsuk'isi chok' usilal chixjunil li c'a'ak re ru neque'xc'ul li neque'rahoc re li Dios, a' li bokbileb chixbânunquil li c'a'ru naraj li Dios.

Romanos 12:2
Mêbânu chic jo' neque'xbânu li toj mâji' neque'pâban. K'axtesihomak ban êrib rubel rok ruk' li Dios re nak a'an tix-ac'obresi lê ch'ôl ut lê c'a'ux, ut tênau chic li c'a'ru naraj li Dios. Chexcuânk sa' châbilal, ut chi tz'akalak re ru lê yu'am re nak sahak xch'ôl li Dios êriq'uin.

Proverbios 4:23
Cheqßuehak retal chi us li cßaßru têbânu xban nak riqßuin xbânunquil li us tâcuânk êyußam.

Proverbios 3:5-6
[5] Cauhak êchßôl riqßuin li Kâcuaß. Mêcßojob êchßôl êjunes êrib yal xban nak cuan ênaßleb.[6] Junelic julticak êre li Dios riqßuin chixjunil li cßaßru têbânu ut aßan tâberesînk êre.

1 Corintios 6:19-20
[19] ¿Ma inc'a' nequenau nak lâex rochochex li Santil Musik'ej xban nak li Santil Musik'ej li quixq'ue êre li Dios cuan êriq'uin? Jo'can nak moco lâex ta nequetakla êrib êjunes. Lâex rehex chic li Dios.Lok'bilex chic chi terto êtz'ak. Jo'can nak tîcak lê yu'am ut chelok'oni li Dios xban nak rehex chic.[20] Lok'bilex chic chi terto êtz'ak. Jo'can nak tîcak lê yu'am ut chelok'oni li Dios xban nak rehex chic.

Filipenses 4:6-7
[6] Mâc'a' c'a'ak re ru yôk cui' êc'a'ux. Cheye ban re li Kâcua' c'a'ru lê ch'a'ajquilal. Ut junelic nak textijok ut nak textz'âmânk chiru li Kâcua', chexbantioxînk ajcui' chiru li Dios.[7] Ut li Dios tâq'uehok êre li tuktûquil usilal. A'an k'axal lok' chiru chixjunil li c'a'ru nakac'oxla lâo. Ut li tuktûquil usilal li naxq'ue li Dios tixc'ojob lê ch'ôl ut tixtukub lê c'a'ux xban nak junajex chic riq'uin li Cristo.

Mateo 11:28-30
[28] Jo'can ut châlkex cuiq'uin chêjunilex li lublûquex ut li tacuajenakex ut lâin texinq'ue chi hilânc.[29] C'ulumak li yugo li tinq'ue sa' êbên ut tzolomak êrib cuiq'uin xban nak tûlanin ut k'un inch'ôl ut têtau xc'ojobanquil êch'ôl,xban nak lin yugo k'un ut sêb li îk li tinq'ue sa' êbên.[30] xban nak lin yugo k'un ut sêb li îk li tinq'ue sa' êbên.

Salmos 34:1-22
[1] Lâin tinlokßoni li Kâcuaß chi junelic. Ut incßaß tincanab xqßuebal lix lokßal.[2] Lâin tinqßue xlokßal riqßuin li usilal naxbânu. Cherabihak lâex, li tûlanex ut chisahokß taxak saß lê chßôl.[3] Chikalokßonihak li Kâcuaß saß comonil. Chikaqßuehak xlokßal lix cßabaß chi junaj kacßaßux.[4] Quintzßâma intenkßanquil re li Kâcuaß ut aßan quixsume li cßaßru quintzßâma re ut quilajrisiheb lin xiu.[5] Li queßxtzßâma xtenkßanquil riqßuin li Kâcuaß, queßsahoß saß xchßôleb xban nak quiqßueheß reheb li cßaßru queßxtzßâma.[6] Nak kßaxal ra cuanquin, quintzßâma intenkßanquil re li Kâcuaß, ut aßan quixsume li quintzßâma re ut quinixcol chiru li raylal.[7] Lix ángel li Kâcuaß cuan riqßuineb li nequeßxnima ru li Kâcuaß ut aßan nacoloc reheb chiru li xiu.[8] Yalomak rix li Kâcuaß re nak têqßue retal chanru lix châbilal. Us xak re li ani cau xchßôl riqßuin.[9] Cheqßuehak xlokßal li Kâcuaß lâex, li tîc êchßôl, xban nak li ani naxqßue xlokßal li Dios, mâcßaß napaltoß re.[10] Li nequeßxye nak cauheb rib xjuneseb chanchaneb li cakcoj. Eb aßan teßraj ru cuaßac xban nak teßtzßocâk. Abanan li nequeßxtzßâma xtenkßanquil chiru li Dios, aßan incßaß napaltoß li cßaßru us chiruheb.[11] Quimkex, ex cualal incßajol, ut cherabihak li oc cue chixyebal êre. Tincßut chêru chanru xlokßoninquil li Kâcuaß.[12] ¿Ma têraj nak najtak rok lê yußam saß ruchichßochß? Ut, ¿ma têraj nak sa cuânkex?[13] Cui joßcan têraj, cheqßuehak retal li cßaßru têye. Mexâtinac chi yalak chaßak re ru chi moco texticßtißik.[14] Mêbânu chic li mâusilal. Chebânuhak ban li us ut cheqßuehak êchßôl chi cuânc saß tuktûquil usilal.[15] Li Kâcuaß aßan naril li cßaßru nequeßxcßul li tîqueb xchßôl ut naxtenkßaheb. Aßan narabi nak nequeßxtzßâma xtenkßanquil chiru.[16] Cuan xjoskßil li Dios saß xbêneb li nequeßxbânu li incßaß us. Ut nak nequeßcam mâ ani chic najultican reheb saß ruchichßochß xban nak incßaß useb xnaßlebeb.[17] Eb li tîqueb xchßôl nequeßxyâba xcßabaß li Kâcuaß ut aßan narabi li cßaßru nequeßxtzßâma chiru. Ut aßan nacoloc reheb chiru li raylal.[18] Li Kâcuaß junelic cuan chixtenkßanquileb li nequeßchßinan xchßôleb ut naxqßue xcacuileb xchßôl li nequeßchßinan xchßôleb. Ut naxqßue xcacuileb xchßôl li nequeßrecßa nak incßaß chic nequeßxcuy xnumsinquil li raylal.[19] Kßaxal nabal li raylal nequeßxcßul li tîqueb xchßôl. Abanan li Kâcuaß cuan chixtenkßanquileb re nak teßxcuy xnumsinquil li raylal.[20] Li Kâcuaß tâcolok re li tîc xchßôl ut mâ jun lix bakel tâtokekß.[21] Aban li incßaß useb xnaßleb, aß ajcuiß lix mâusilaleb tâcamsînk reheb. Ut teßqßuehekß chixtojbal rix lix mâqueb li xicß nequeßiloc reheb li tîqueb xchßôl.Li Kâcuaß tâcolok reheb li nequeßcßanjelac chiru. Ut li cauheb xchßôl riqßuin li Kâcuaß incßaß teßqßuehekß chixtojbal rix lix mâqueb.[22] Li Kâcuaß tâcolok reheb li nequeßcßanjelac chiru. Ut li cauheb xchßôl riqßuin li Kâcuaß incßaß teßqßuehekß chixtojbal rix lix mâqueb.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info