A A A A A

Grzechy: [Cudzołóstwo]


1 Koryntian 6:18
Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału.

Wyjścia 20:14
Nie będziesz cudzołożył.

Hebrajczyków 13:4
Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg.

Jakuba 4:17
Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.

Jeremiasza 13:27
Widziałem twoje cudzołóstwa i twoje rżenie, hańbę twojego nierządu i twoje obrzydliwości na pagórkach i na polach. Biada tobie, Jerozolimo! Czy się nie oczyścisz? Jak długo jeszcze?

1 Jana 1:9
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

Łukasza 16:18
Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży.

Mateusza 19:9
Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.

Przypowieści 6:32
Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozsądku; kto tak robi, gubi swoją duszę.

Rzymian 7:2-3
[2] Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.[3] Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.

Marka 10:11-12
[11] I powiedział im: Kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej.[12] A jeśli kobieta opuści swego męża i wyjdzie za innego, cudzołoży.

Mateusza 5:27-32
[27] Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył.[28] Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.[29] Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.[30] A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.[31] Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.[32] Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.

1 Koryntian 6:9-16
[9] Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;[10] Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.[11] A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.[12] Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.[13] Pokarmy [są] dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie [jest] dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.[14] A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą.[15] Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże![16] Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest [z nią] jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi [on], będą jednym ciałem.

Łukasza 18:18-20
[18] I zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?[19] A Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt [nie jest] dobry, tylko jeden – Bóg.[20] Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij swego ojca i swoją matkę.

1 Tesaloniczan 4:3-5
[3] Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu;[4] Aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu;[5] Nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga;

Marka 7:20-23
[20] I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.[21] Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;[22] Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.[23] Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka.

Mateusza 15:17-20
[17] Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu?[18] Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka.[19] Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.[20] To właśnie kala człowieka. Lecz jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka.

Przypowieści 5:18-23
[18] Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną twojej młodości.[19] [Niech będzie jak] wdzięczna łania i rozkoszna sarna; niech jej piersi zawsze cię nasycają, nieustannie zachwycaj się jej miłością.[20] Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej?[21] Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA [i] waży [on] wszystkie jego ścieżki.[22] Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu.[23] Umrze z braku karności i będzie błądził z powodu swojej wielkiej głupoty.

Jana 8:4-11
[4] Powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa.[5] W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz?[6] A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.[7] A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.[8] I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi.[9] A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku.[10] A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?[11] Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz.

Przypowieści 6:20-35
[20] Synu mój, strzeż przykazania twego ojca i nie odrzucaj prawa twojej matki.[21] Przywiąż je na zawsze do serca twego i zawieś je sobie na szyi.[22] Gdy będziesz chodził, poprowadzi cię; gdy zaśniesz, strzec cię będzie, a gdy się obudzisz, będzie mówić do ciebie;[23] Bo przykazanie [jest] pochodnią, prawo światłością, a upomnienia do karności są drogą życia;[24] Aby cię strzegły przed złą kobietą [i] przed gładkim językiem obcej kobiety.[25] Nie pożądaj w twoim sercu jej piękności i niech cię nie łowi swymi powiekami.[26] Bo dla kobiety nierządnej [zubożeje człowiek] o kawałek chleba, a żona cudzołożna czyha na cenne życie.[27] Czy może ktoś wziąć ogień w zanadrze, a jego szaty się nie spalą?[28] Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych węglach, a jego nogi się nie poparzą?[29] Tak ten, kto wchodzi do żony swego bliźniego; ktokolwiek ją dotknie, nie będzie bez winy.[30] Nie pogardza się złodziejem, jeśli kradnie, by nasycić swoją duszę, będąc głodnym;[31] Ale [jeśli] go złapią, zwróci siedmiokrotnie [albo] odda cały dobytek swego domu.[32] Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozsądku; kto tak robi, gubi swoją duszę.[33] Znajdzie chłostę i wstyd, a jego hańba nie będzie zmazana.[34] Bo zazdrość rozpala gniew mężczyzny i nie będzie pobłażał w dniu zemsty.[35] Nie będzie miał względu na żaden okup i nie przyjmie darów, choćbyś najwięcej mu dawał.

Przypowieści 5:3-22
[3] Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa;[4] Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny.[5] Jej nogi zstępują do śmierci, jej kroki prowadzą do piekła.[6] Abyś nie rozważał ścieżki życia, jej drogi są [tak] niestałe, [że] nie poznasz [ich].[7] Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie odstępujcie od słów moich ust.[8] Oddal od niej swą drogę i nie zbliżaj się do drzwi jej domu;[9] Abyś nie oddał obcym twojej sławy, a twoich lat okrutnikowi;[10] Aby obcy nie nasycili się twoim dobytkiem, a twój dorobek [nie został] w cudzym domu;[11] I abyś nie jęczał u kresu swych dni, gdy twoja skóra i ciało będą zniszczone;[12] I nie musiał powiedzieć: O, jakże nienawidziłem karności i moje serce gardziło upomnieniem![13] Nie słuchałem głosu moich wychowawców i nie nakłaniałem ucha ku tym, którzy mnie nauczali![14] O mało co nie wpadłem we wszelkie nieszczęście wśród zebrania i zgromadzenia.[15] Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z twojego źródła![16] Niech rozproszą się twoje źródła, a po ulicach strumienie wód.[17] Niech należą tylko do ciebie, a nie do obcych wraz z tobą.[18] Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną twojej młodości.[19] [Niech będzie jak] wdzięczna łania i rozkoszna sarna; niech jej piersi zawsze cię nasycają, nieustannie zachwycaj się jej miłością.[20] Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej?[21] Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA [i] waży [on] wszystkie jego ścieżki.[22] Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu.

1 Koryntian 7:1-40
[1] Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety.[2] Jednak aby [uniknąć] nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża.[3] Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi.[4] Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona.[5] Nie okradajcie się [z tego], chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.[6] Lecz to, co mówię, jest z pozwolenia, a nie z rozkazu.[7] Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, a drugi inny.[8] A do nieżonatych i wdów mówię: Dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja.[9] Lecz jeśli nie mogą się wstrzymać, niech wstąpią w stan małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński, niż płonąć.[10] Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża.[11] Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony.[12] Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala.[13] A [jeśli] jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi.[14] Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.[15] Lecz jeśli niewierzący chce odejść, niech odejdzie. W takich [przypadkach] ani brat, ani siostra nie są w niewoli. Bóg zaś powołał nas do pokoju.[16] Co bowiem wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo co wiesz, mężu, czy zbawisz żonę?[17] Jednak niech każdy postępuje tak, jak mu wyznaczył Bóg, [zgodnie z tym], do czego go powołał Pan. Tak też zarządzam we wszystkich kościołach.[18] Został ktoś powołany jako obrzezany? Niech się nie staje [nieobrzezanym]. Został ktoś powołany jako nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje.[19] Obrzezanie nic nie znaczy i nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko zachowywanie przykazań Boga.[20] Niech każdy pozostanie w stanie, w jakim został powołany.[21] Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się [tym]. Lecz jeśli możesz stać się wolny, to raczej [z tego] skorzystaj.[22] Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa.[23] Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi.[24] Niech każdy, bracia, trwa przed Bogiem w takim stanie, w jakim został powołany.[25] A co do osób dziewiczych nie mam nakazu Pańskiego, ale daję [moją] radę jako [ten], któremu Pan dał miłosierdzie, aby był wiernym.[26] Uważam więc, że to jest dobre z powodu obecnych utrapień, że dobrze jest człowiekowi tak pozostać.[27] Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Jesteś rozwiązany od żony? Nie szukaj żony.[28] Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz, i jeśli dziewica wyjdzie za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele, a ja [chciałbym] wam [tego] oszczędzić.[29] Mówię to, bracia, ponieważ czas jest krótki. Odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją tak, jakby ich nie mieli;[30] Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci, którzy się radują, jakby się nie radowali; ci, którzy kupują, jakby nie posiadali;[31] A ci, którzy używają tego świata, żeby nie nadużywali. Przemija bowiem postać tego świata.[32] Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu.[33] Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie.[34] Jest różnica między mężatką a dziewicą. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać mężowi.[35] Mówię to dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła, ale żebyście godnie i przyzwoicie [stali przy] Panu, nie dając się rozproszyć.[36] Jeśli ktoś uważa, że zachowuje się niewłaściwie wobec swojej dziewicy, gdyby przeszły już jej lata i jest taka potrzeba, niech czyni, co chce, bo nie grzeszy. Niech wyjdzie za mąż.[37] Lecz jeśli ktoś mocno postanowił w [swym] sercu, nie mając takiej potrzeby, ale panując nad [własną] wolą, i osądził w swym sercu, że zachowa swoją dziewicę, dobrze czyni.[38] Tak więc ten, kto wydaje [ją] za mąż, dobrze czyni, ale ten, kto nie wydaje [jej] za mąż, lepiej czyni.[39] Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu.[40] Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie, zgodnie z moją radą. A sądzę, że i ja mam Ducha Bożego.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei