A A A A A

Grzechy: [Nałóg]


1 Koryntian 10:13-14
[13] Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad [wasze] siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli [ją] znieść.[14] Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa.

1 Jana 2:16
Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.

1 Koryntian 15:33
Nie łudźcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje.

Jakuba 4:7
Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

1 Koryntian 6:12
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.

1 Piotra 5:10
A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

Psalmy 50:15
I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a [ty] mnie uwielbisz.

Rzymian 5:3-5
[3] A nie tylko [to], ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość;[4] A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję;[5] A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.

1 Koryntian 6:9-11
[9] Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;[10] Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.[11] A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Tytusa 2:12
Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie;

Jakuba 1:2-3
[2] Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;[3] Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.

Hebrajczyków 4:15-16
[15] Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak [my], ale bez grzechu.[16] Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.

Jana 3:16-17
[16] Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.[17] Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Filipian 4:13
Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.

Psalmy 95:8
Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni;

Mateusza 6:13
I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.

Mateusza 26:41
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei