A A A A A

Kościół: [Uczęszczanie do kościoła]


Hebrajczyków 10:24-25
[24] I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków;[25] Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się [nawzajem], i to tym [bardziej], im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień.

Mateusza 18:20
Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.

Kolosan 3:16
Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.

Efezjan 4:11-13
[11] I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;[12] Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;[13] Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa;

Dzieje Apostolskie 2:42
Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Rzymian 10:17
Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Mateusza 16:18
Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

Dzieje Apostolskie 9:31-32
[31] A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego.[32] I stało się, gdy Piotr odwiedzał wszystkich, że przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie.

Mateusza 6:33
Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

Jakuba 1:22
Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

2 Tymoteusza 4:2
Głoś słowo [Boże], nalegaj w porę [i] nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.

Mateusza 28:19-20
[19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;[20] Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei