A A A A A

Anioły i demony: [Demony]


1 Jana 4:4
Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który [jest] w was, jest większy niż [ten, który] jest na świecie.

1 Tymoteusza 4:1
A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;

2 Koryntian 2:11
Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane.

2 Koryntian 4:4
W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Jakuba 2:19
Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą.

Joba 4:15
Wtedy duch przeszedł przed moją twarzą, zjeżyły się włosy na moim ciele.

Mateusza 8:31
Demony więc prosiły go: Jeśli nas wypędzasz, pozwól nam wejść w to stado świń.

Mateusza 12:45
Wówczas idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych niż on sam i wszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.

Łukasza 8:30
I zapytał go Jezus: Jak ci na imię? A on odpowiedział: Legion. Wiele bowiem demonów weszło w niego.

Objawienie 20:10
A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie [jest] bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.

1 Koryntian 10:20-21
[20] Raczej [chcę powiedzieć], że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami.[21] Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów.

Psalmy 106:37-38
[37] Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i swoje córki;[38] I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu, i ziemia została skalana rozlewem krwi.

Joba 1:20-21
[20] Wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon;[21] I powiedział: Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione.

Efezjan 6:10-12
[10] W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.[11] Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.[12] Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

Izajasza 14:12-15
[12] O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody![13] Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy;[14] Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu.[15] Lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu.

Dzieje Apostolskie 19:13-16
[13] A niektórzy wędrowni żydowscy egzorcyści ważyli się wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złe duchy, mówiąc: Zaklinamy was przez Jezusa, którego głosi Paweł.[14] Robiło tak siedmiu synów pewnego Żyda, [imieniem] Skewas, który był naczelnikiem kapłanów.[15] Zły duch im odpowiedział: Znam Jezusa i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni?[16] I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił i pokonał ich, tak że nadzy i zranieni wybiegli z tego domu.

2 Piotra 2:4-10
[4] Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd;[5] Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;[6] I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie;[7] A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał;[8] (Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę [ich] bezbożnymi uczynkami);[9] Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani;[10] Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym.

Objawienie 9:1-7
[1] I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani.[2] I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni.[3] A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie.[4] I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.[5] I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia [były] jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka.[6] I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.[7] A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju, na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie.

Marka 1:21-27
[21] Potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w szabat [Jezus] wszedł do synagogi i nauczał.[22] I zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.[23] A w ich synagodze był człowiek [mający] ducha nieczystego, który zawołał:[24] Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Boga.[25] I zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego![26] Wtedy duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy donośnym głosem, wyszedł z niego.[27] I zdumieli się wszyscy, tak że pytali się między sobą: Cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne?

Mateusza 7:14-20
[14] Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.[15] Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.[16] Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?[17] Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.[18] Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.[19] Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.[20] Tak więc po ich owocach poznacie ich.

Łukasza 4:31-41
[31] Potem przyszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał ich w szabaty.[32] I zdumiewali się jego nauką, bo przemawiał z mocą.[33] A był w synagodze człowiek, który miał ducha demona nieczystego. Zawołał on donośnym głosem:[34] Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Boga.[35] I zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy.[36] A wszystkich ogarnęło zdumienie i rozmawiali między sobą: Cóż to za słowo? Bo z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą.[37] I wieść o nim rozeszła się wszędzie po okolicznej krainie.[38] Po wyjściu z synagogi [Jezus] przyszedł do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, więc prosili go za nią.[39] Wtedy on, stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, a ta ją opuściła. Zaraz też wstała i usługiwała im.[40] A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do niego, a on na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.[41] Z wielu też wychodziły demony, wołając: Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Ale [on] gromił [je] i nie pozwalał im mówić. Wiedziały bowiem, że on jest Chrystusem.

Efezjan 6:1-18
[1] Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe.[2] Czcij swego ojca i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą;[3] Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi.[4] A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana.[5] Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi;[6] Nie służąc dla oka, jak [ci], którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca;[7] Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom;[8] Wiedząc, że każdy, kto uczyni [coś] dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny.[9] A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby.[10] W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.[11] Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.[12] Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.[13] Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.[14] Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości;[15] I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.[16] A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.[17] Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;[18] We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i [z] prośbą za wszystkich świętych;

Polska Biblia Gdansk 2017
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei